Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wykonawca powinien wystawić oddzielną fakturę na tę część inwestycji, która w przyszłości będzie przedmiotem aportu?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2009 r. (data wpływu 4 maja 2009 r.), uzupełnionym pismami z dnia 25 czerwca 2009 r. i 31 lipca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia przez wykonawcę robót budowlanych faktury VAT - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 4 maja 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. obowiązku wystawienia przez wykonawcę robót budowlanych faktury VAT.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.Miasto realizuje inwestycje w zakresie budowy kanałów ciepłowniczych, kanalizacji sanitarnych, itp., które po ich zakończeniu przyjmuje dowodami OT do ksiąg Urzędu Miejskiego na stan środków trwałych i dokonuje ich amortyzacji. Po upływie pewnego okresu czasu wymienione środki trwałe przekazywane są aportem na podstawie aktu notarialnego do spółek komunalnych w zamian za udziały w podwyższonym kapitale tych spółek. Spółki komunalne powołane są w celu realizacji zadań własnych Miasta. Miasto jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych, natomiast w zakresie realizowanych zadań własnych nie jest podatnikiem (art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Pismem z dnia 25 czerwca 2009 r. doprecyzowano wniosek poprzez wskazanie, iż w chwili obecnej Miasto realizuje kilka inwestycji z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji. Po ich zakończeniu zostaną one przyjęte dowodem OT na stan środków trwałych Urzędu Miejskiego, a następnie przekazane aportem do spółek komunalnych. Powyższym pismem zaznaczono, iż realizację tych inwestycji rozpoczęto zarówno przed dniem 1 kwietnia 2009 r., jak i po tej dacie. Przekazanie ich aportem do spółek nastąpi w 2009 r. oraz w latach następnych. W księgach Urzędu Miejskiego zaewidencjonowane są też środki trwałe takie jak kanalizacje sanitarne. Budowa ich została zakończona w latach 1995-2000. Do chwili obecnej nie zostały one przekazane aportem do spółek. Miasto po wykonaniu remontów kanalizacji sanitarnych przekaże je aportem spółkom do końca 2009 r.

Ponownie, pismem z dnia 31 lipca 2009 r., uszczegółowiono wniosek poprzez wskazanie, iż umowę na budowę kanalizacji sanitarnej Miasto podpisało z wykonawcą w dniu 29 września 2008 r. Ponadto, w wyżej wymienionym piśmie zaznaczono, iż wartość realizowanej inwestycji wynosi 1.100.368, 77 zł, termin zakończenia robót nastąpił 30 czerwca 2009 r., natomiast wykonawca wystawił pierwszą fakturę w dniu 29 października 2008 r. Do dnia 1 kwietnia 2009 r. wykonawca wystawił 7 faktur na łączną kwotę 135.158, 58 zł. Z kolei w okresie od 7 kwietnia 2009 r. wystawił on 3 faktury na łączną kwotę 255.895, 00 zł, w tym podatek VAT na kwotę 46.145, 00 zł. Naliczony podatek od towarów i usług, zawarty w wystawionych przez wykonawcę fakturach, nie został odliczony przez Miasto.

Dodatkowo, ww. pismem z dnia 31 lipca 2009 r., Wnioskodawca podkreślił, iż w dniu 1 grudnia 2008 r. Miasto zawarło umowę na wykonanie robót z zakresu budowy obwodnicy śródmiejskiej (data rozpoczęcia robót 4 grudnia 2008 r., data zakończenia - 31 lipca 2009 r.). Wartość zawartej umowy wynosi 30.887.303, 44 zł, w tym podatek VAT 5.569.841, 60 zł. Umowa na całość robót zawarta została z jednym wykonawcą. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego prace następuje w okresach miesięcznych - na podstawie harmonogramu finansowo-rzeczowego robót oraz protokołu odbioru części robót poszczególnych obiektów za rzeczywiście wykonaną ilość robót podpisanego przez inspektora nadzoru i faktury wystawionej przez wykonawcę. W całości zafakturowanych robót wykonanych w miesiącu kwietniu 2009 r. w fakturze wystawionej w dniu 30 kwietnia 2009 r. na kwotę 1.199.926, 34 zł, w tym podatek VAT 216.380, 16 zł, występują roboty dotyczące wodociągu na kwotę 293.743, 44 zł (w tym podatek VAT w wysokości 52.970, 13 zł). Pozostałe roboty dotyczą robót drogowych, elektrycznych, budowy kładki i ekranów akustycznych. Z całości inwestycji tylko wodociąg zostanie przekazany aportem do spółki komunalnej.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy wykonawca powinien wystawić oddzielną fakturę na tę część inwestycji, która w przyszłości będzie przedmiotem aportu.Zdaniem Wnioskodawcy, wykonawca może wystawić oddzielną fakturę na część inwestycji, która będzie przekazana w przyszłości aportem.

Według Wnioskodawcy, dopuszczalne jest wystawienie faktury obejmującej całość wykonanych robót, do której zleceniodawca (Miasto) sporządzi załącznik, który będzie zawierał szczegółową specyfikację wykonanych robót w odniesieniu do części inwestycji, która będzie przekazana aportem. Specyfikacja będzie zawierała obliczone kwoty netto i naliczonego podatku VAT.

Pismem z dnia 31 lipca 2009 r. Wnioskodawca uszczegółowił własne stanowisko w sprawie, wskazując, iż wykonawca może, choć nie ma takiej konieczności, wystawić oddzielną fakturę na kwotę 293.743, 44 zł, czyli na tę część, która dotyczy budowy wodociągu. Brak oddzielnej faktury nie pozbawia Miasta prawa do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług w kwocie 52.970, 13 zł.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z dyspozycją art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl przepisu art. 106 ust. 3 omawianej ustawy, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury, o czym stanowi art. 106 ust. 4 ustawy.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy).

W myśl art. 19 ust. 5, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

I tak, stosownie do treści § 10 ust. 4 pkt 6 ww. rozporządzenia, elementami, jakie powinna zawierać faktura, która została wystawiona przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, dokumentująca kolejną część należności z tyt. zaliczki, przedpłaty, zadatku lub raty, są dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwa towaru lub usługi, cena netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy.

Dodatkowo, na podstawie § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.

Otrzymanie części zapłaty oraz ich dokumentowanie fakturami VAT, jest możliwe w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych, gdy ich częściowy odbiór, dokonywany jest na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż przedmiotem zawartej umowy jest budowa sieci wodociągowej. Budowa ww. sieci wykonywana jest etapami, tj. wykonanie i potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonanych prac budowlanych następuje w okresach miesięcznych - na podstawie harmonogramu finansowo-rzeczowego robót oraz protokołu odbioru części robót poszczególnych obiektów za rzeczywiście wykonaną ilość robót podpisanego przez inspektora nadzoru. W efekcie prawidłowe będzie - co ma miejsce w przedmiotowej sprawie - wystawianie częściowych faktur VAT z tytułu realizacji umowy.

Uwzględniając zatem przedstawione okoliczności sprawy oraz mając na uwadze powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, iż dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT dokumentującej wykonanie potwierdzonych protokołem odbioru części prac budowlanych. Odpowiednio zatem, jeżeli częściowo wykonane i w ww. sposób odebrane prace budowlane dotyczą budowy sieci wodociągowej, wykonawca może wystawić na rzecz zleceniodawcy (Miasto) częściową fakturę VAT z ww. tytułu.

Należy podkreślić przy tym, iż to strony umowy cywilnoprawnej na podstawie jej postanowień mają wiedzę odnośnie sposobu rozliczeń z tytułu jej realizacji - a nie organ podatkowy.

Ponadto, mając na uwadze fakt, że stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest Miasto zaznacza się, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla wykonawcy robót budowlanych, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tego podmiotu.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: aport, dokumentacja, faktura, gmina, inwestycje, jednostka samorządu terytorialnego, roboty budowlane, środek trwały, wkłady niepieniężne, wodociągi
Data aktualizacji: 09/01/2013 18:00:01

Czy jest podstawa do wystawienia faktur VAT korygujących i zmniejszenia przychodów?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur zaliczkowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wzór faktury

D e c y z j a Na podstawie art. 14b 5 pkt. 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) rozpatrując z urzędu w ramach nadzoru postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z...

W jaki sposób zafakturować koszty przesyłki i opakowania w przypadku dostaw wysyłkowych za...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia . ( data wpływu do tut. Urzędu: .) w...

Czy powstałe w wyniku wyceny rachunku walutowego na dzień bilansowy statystyczne różnice k...

Spółka pismem z dnia 29.04.2005 r. zwróciła się z pytaniem:Czy powstałe w wyniku wyceny rachunku walutowego na dzień bilansowy statystyczne różnice kursowe stanowią przychody lub koszty uzyskania przychodów .Zdaniem Spółki statystyczne różnice...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Biuro rachunkowe ZabrzeDokumentowanie świadczonych usług turystyki fakturą VAT marżaUrząd Skarbowy Chorzów 41-506 ul. Armii Krajowej 5Czy Wnioskodawca ma możliwość potrącenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT?Udzielenie pożyczki podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.