Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wykonywane na terytorium państwa unijnego tj. Belgii, usługi produkcji pieczywa podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce?

Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.06.2005 uzupełnionego pismem z dnia 30.06.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie miejsca świadczenia przy świadczeniu usług produkcji pieczywa,

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20.06.2005r. uzupełnionym pismem z dnia 30.06.2005r. podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, podatnik dnia 01.04.2005r. rozpoczął działalność gospodarczą, która polega na usługowej produkcji pieczywa u zleceniodawców - w Belgii. W związku z powyższym podatnik zarejestrował się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Na wykonane usługi podatnik wystawił fakturę VAT bez określenia stawki i kwoty podatku (faktura zawiera określenie "nie podlega").

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy wykonywane przez niego, na terytorium państwa unijnego tj. Belgii, usługi produkcji pieczywa podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

Zdaniem podatnika, przedmiotowe usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w kraju, a wystawiona faktura jest prawidłowa.

Organ podatkowy wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju:eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Przez świadczenie usług, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7 - art.8 ust.1 ustawy PTU.

Stosownie do art. 27 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust.2-6 i art.28.

Zgodnie z art.106 ust.1 ustawy PTU podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust.2, 4 i 5 oraz art.119 ust.10 i art.120 ust.16.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze, stosownie do ust.2 w/cyt. przepisu.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie, świadczy Pan usługi produkcji pieczywa u kontrahenta mającego swoją siedzibę w Belgii. Na terytorium tego kraju unijnego nie posiada Pan stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

A zatem, mając na uwadze w/cyt. przepisy, miejscem świadczenia wykonywanych usług jest miejsce, gdzie podatnik posiada siedzibę, a więc Polska. Oznacza to, że usługi te należy wówczas opodatkować wg stawki podatkowej właściwej dla tego rodzaju usług w kraju oraz udokumentować je fakturą VAT. W związku z powyższym, przedstawione przez Pana stanowisko w złożonym dnia 20.06.2005r. wniosku jest nieprawidłowe.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura VAT, miejsce świadczenia usług, podatek od towarów i usług, stawka
Data aktualizacji: 04/01/2013 21:00:01

Dotyczy opodatkowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wierzytelności, określenia podstawy opoda...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury korygującej dotyczącej zakupu z 2006 r...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktury za energię elektryczną, refakturowani...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób rozliczania podatku VAT z faktur dokumentujących zakup akcesoriów i usług obsługi s...

Na podstawie art. 216, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8 poz. 60 z 2005r.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak należy wystawiać fakturę VAT za świadczenie usług prawniczych dla sądu?Czy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych ma możliwość korygowania błędnie ustalonej wartości początkowej środków trwałych?Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe samochodu w całości?Czy w miesiącu styczniu mogę dostarczyć dla klienta fakturę z datą wystawienia 01 luty 2005 r.?WNT tablic rejestracyjnych wraz z refakturowaniem opłat i ubezpieczeń
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.