Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wypłata premii pieniężnej podlega opodatkowaniu?2. W jaki sposób należy udokumentować wypłatę premii pieniężnej?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 października 2008 r. (data wpływu 27 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania wypłacanych premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących obciążenie premią pieniężną - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 4 sierpnia 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 20 października 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania wypłacanych premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących obciążenie premią pieniężną.W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.Wnioskodawca prowadzi działalność handlową i usługową na terenie całego kraju. Przedmiotem obrotu handlowego jest sprzedaż szyb samochodowych oraz usługi z zakresu montażu i naprawy szyb samochodowych. Spółka zawiera ze swoimi odbiorcami umowy handlowe (cywilnoprawne). W umowach określone są warunki uzyskania premii pieniężnej. Przysługująca premia nie jest związania z żadną konkretną dostawą. Uzyskanie premii uwarunkowane jest osiągnięciem i uregulowaniem zobowiązań powstałych z tytułu zakupionych towarów i usług. Do końca 2007 r. uznanie premii pieniężnej odbywało się na podstawie faktury VAT wystawionej przez odbiorcę, w oparciu o rozliczenie przekazane przez Wnioskodawcę. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz w myśl postanowień art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Wnioskodawca dokonał zmian w zawartych umowach handlowych, określając w nich, że dokumentem służącym do rozliczenia udzielonych premii pieniężnych będą noty księgowe. Podyktowane to było nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług i wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2, który to przepis ustanawia zakaz odliczenia podatku z faktur dokumentujących czynności niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione od podatku. Dodatkowo argumentem, który spowodował zmiany w treści umów był wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt I FSK 94/06. Sąd stwierdził we wskazanym wyroku, że premia nie jest wynagrodzeniem za świadczone usługi.

Wnioskodawca uważa, że pieniądze nie są towarem (co wynika z przepisów prawa cywilnego), a w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) premia pieniężna nie jest wymieniona jako usługa. Wnioskodawca podkreśla, że z tytułu otrzymania premii pieniężnej nabywca nie jest obowiązany do jakichkolwiek czynności ekwiwalentnych na rzecz sprzedawcy. Brak przyporządkowania wypłacanej premii pieniężnej do konkretnej dostawy skutkuje tym, że rozliczenie premii nie może nastąpić w formie korekty faktury sprzedaży. Takie działanie spowodowałoby obniżenie podatku należnego. Jak wskazuje Wnioskodawca, słusznie NSA w cytowanym wyroku odniósł się do art. 6 VI Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej; ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC). Podstawowym celem wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej, w konsekwencji również podatku od towarów i usług, jest wyeliminowanie podwójnego opodatkowania tych samych transakcji.

W tej sytuacji gdyby stosować się do stanowiska Ministra Finansów wyrażonego w pismach z dnia 17 września 2004 r. i 30 grudnia 2004 r. nastąpi podwójne opodatkowanie tych samych transakcji.

W celu pozyskania nowych klientów lub zwiększenia obrotu z dotychczasowymi odbiorcami Wnioskodawca wprowadził system sprzedaży w oparciu o motywowanie kontrahentów do zakupu towarów poprzez udzielenie bonusu. Bonus (premia pieniężna) będzie uzależniony od wysokości obrotu, który nie będzie identyfikowany z konkretną dostawą. Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc, kwartał lub rok. Wysokość bonusu będzie różna dla każdego klienta.

Podobnie jak w przypadku premii pieniężnych (udzielanych na podstawie zawartych umów handlowych) Wnioskodawca zamierza stosować do rozliczania bonusu notę księgową, w oparciu o przywołane wcześniej przepisy i stosowaną obecnie ich wykładnię.

W piśmie z dnia 20 października 2008 r. Wnioskodawca wskazał, że zadane we wniosku pytania dotyczą jego, jako podmiotu udzielającego premii pieniężnych, jednakże noty obciążeniowe wystawiane są przez kontrahentów otrzymujących premie pieniężne na podstawie przekazanych Wnioskodawcę rozliczeń.W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy właściwym dokumentem do rozliczenia premii pieniężnej do końca 2007 r. przyznawanych w oparciu o umowy handlowe była faktura VAT.Czy jeżeli nie należało wystawiać faktury VAT, to transakcje tak udokumentowane należy skorygować fakturą korektą.Czy w związku z nowelizacją przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług należy przyjąć, że premia pieniężna nadal stanowić będzie usługę, a Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego na dotychczasowych zasadach.Czy premie pieniężne mogą być dokumentowane notami uznaniowymi lub obciążeniowymi.Czy bonusy mogą być dokumentowane notami uznaniowymi lub obciążeniowymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie premii pieniężnej spowodowałoby podwójne opodatkowanie tej samej czynności. W związku z tym nie należy tej czynności dokumentować fakturą VAT. Zakładając jednak, że fakt udokumentowania fakturą VAT czynności niepodlegającej opodatkowaniu do końca 2007 r. nie powodował sankcji w postaci braku możliwości odliczenia podatku naliczonego, to w efekcie zobowiązanie wobec budżetu państwa nie zostało uszczuplone. Ponadto Wnioskodawca uważa, że udzielenie premii pieniężnej na podstawie zawartych umów handlowych nie jest usługą objętą ustawą o podatku od towarów i usług, a tym samym czynność ta powinna być udokumentowana notą księgową.

Bonus jako forma premii pieniężnej może być udokumentowany notą obciążeniową.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że gdy premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę zakupów towarów o określonej wartości, czy ilości w określonym czasie, czy też osiągnięcia określonych obrotów, i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacone premie związane są z określonymi zachowaniami nabywcy, a więc świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego takie premie, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że na podstawie zawartych umów ze swoimi kontrahentami wypłaca On im premie pieniężne lub bonusy. Warunkiem ich przyznania jest zrealizowanie określonego poziomu zakupów w określonym czasie (miesiąc, kwartał lub rok) oraz regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku dokonanych zakupów.

W tym przypadku działania kontrahentów Wnioskodawcy, polegające na zrealizowaniu określonego poziomu zakupów i dokonaniu terminowej płatności za zakupiony towar, mają bezpośredni wpływ na przyznanie premii pieniężnej. Należy uznać, że w takiej sytuacji dochodzi do świadczenia usług skoro występuje świadczenie wzajemne: osiągnięcie określonego poziomu zakupów towarów oraz terminowa realizacja zobowiązań i wypłata premii pieniężnej. Wobec powyższego wypłacana premia jest wynagrodzeniem za świadczenie usług przez kontrahentów. Oznacza to, że opisane powyżej zachowanie jako świadczenie usług jest czynnością podlegającą opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Wykonanie usługi, za którą otrzymywana jest premia, bądź bonus stanowiący formę premii pieniężnej, powinno być udokumentowane fakturą VAT. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Wystawiona faktura powinna zawierać elementy określone w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Wymienione przepisy wskazują, że o ile otrzymujący wynagrodzenie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, to jest zobowiązany do udokumentowania przedmiotowej usługi fakturą.

Należy zaznaczyć, że wypłata nie stanowi po stronie Wnioskodawcy jako wypłacającego premię pieniężną bądź bonus czynności skutkującej powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Obowiązek ten powstaje po stronie otrzymującego premię pieniężną.

Zasady obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego reguluje art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie przepisem art. 88 ust. 3a pkt 2 cyt. ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. W opisanym we wniosku stanie faktycznym zachowania kontrahentów Wnioskodawcy skutkujące otrzymaniem premii pieniężnej, a polegające na dokonywaniu zakupów na określonym poziomie oraz terminowej realizacji płatności za towar, uznać należy za odpłatne świadczenie usług - zarówno w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r., jak i po 1 stycznia 2008 r. - podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Stąd wyłączenie wynikające z przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania.

Końcowo należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy odnośnie faktu, iż pieniądze nie są towarem i zgodnie z obowiązującymi przepisami statystycznymi nie można dokonać ich grupowania do PKWiU. Jednakże przedmiotem zapytania jest to w jaki sposób należy udokumentować czynność wypłaty premii pieniężnej w zamian za dokonanie zakupów na określonym poziomie. Podkreślić ponadto należy, iż kwestia zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania PKWiU nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowa (interpretację indywidualną).

Reasumując uznać należy, że na tle przedstawionego stanu faktycznego, wypłata premii pieniężnej (bonusu) jakkolwiek po stronie Wnioskodawcy jako wypłacającego premię (bonus) nie rodzi żadnych obowiązków w zakresie podatku od towarów i usług - po stronie kontrahentów Wnioskodawcy (otrzymujących premię) mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług, rodzącym - o ile są oni podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy - obowiązek udokumentowania świadczonej usługi fakturą VAT.

W konsekwencji stwierdzić należy, że - w zakresie o którym mowa w powołanym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy (z wyłączeniem art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy nie mającego w przedmiotowej sprawie zastosowania) - Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentujących odpłatne świadczenie usług faktur wystawianych przez kontrahentów.

Stwierdzić również należy, że powołany we wniosku wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt I FSK 94/06 jest rozstrzygnięciem w konkretnej sprawie osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niej się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura VAT, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 19/10/2013 06:00:01

Czy aneks do umowy, zmieniający ilość towarów handlowych daje prawo do korekty faktur VAT...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z dn. 14.01.2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.01.2005 r. (data...

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Otrzymywana przez Stronę premia pieniężna traktowana jest jako wynagrodzenie za świadczoną...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Przechowywanie faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy obciążanie (refakturowanie) dzierżawców z tytułu opłat podlega opodatkowaniu podatkiem...

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 03 lutego 2005 r. (data...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
VAT - refakturowanie kosztów przez wspólnotę mieszkaniowąOpodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży walutDokumentowanie czynności świadczonych przez Stowarzyszenie na rzecz członkówCzy opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią koszty uzyskania przychodu ?Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym możliwości uznania za fakturę wykonywanych wyciągów z rachunków inwestycyjnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.