Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wystawienie faktury bez podatku VAT jest prawidłowe?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.06.2006r. (data wpływu 13.06.2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 25.08.2006 r. (data wpływu 30.08.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie określenia miejsca świadczenia usług elektronicznego przetwarzania danych, stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 09.06.2006r. (data wpływu 13.08.2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 25.08.2006r. (data wpływu 30.08.2006r.), podatnik zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, wnioskodawca świadczył usługę dla kontrahenta zagranicznego mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego. Usługa polegała na naniesieniu przez podatnika poprawek w otrzymanym drogą elektroniczną w języku norweskim tekście autorskim. Poprawiony tekst po przetworzeniu również drogą elektroniczną odesłany był do odbiorcy usługi. Wnioskodawca zakwalifikował przedmiotową usługę do branży PKWiU 72.30.21-00.10. Za wykonaną usługę wystawił fakturę bez podatku VAT.

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy jego postępowanie było prawidłowe?

Zdaniem podatnika, zgodnie z przepisem art. 27 ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia przedmiotowej usługi jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania i w tym przypadku odbiorca rozlicza podatek VAT wg własnej właściwości.

Organ podatkowy wyjaśnia co następuje:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej podatkiem, zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Przez świadczenie usług, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7 (art. 8 ust.1 ustawy).

Zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art.28.

Oznacza to, że jako regułę ogólną ustawodawca przyjął, że usługi są opodatkowane w kraju, w którym świadczący usługę ma siedzibę, w której z założenia usługa jest wykonywana. Jeżeli natomiast posiada również w innym kraju stałe miejsce prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług i tam wykonuje przedmiotowa usługę - opodatkowanie usługi następuje w miejscu (kraju), gdzie posiada stałe miejsce prowadzenia działalności.

Od powyższej zasady określania miejsca opodatkowania usług przewidziano wyjątki. I tak w art. 27 ust. 3 ustawy w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust.4 są świadczone na rzecz: 1) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, 2) podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. W art. 27 ust.4 wymieniono m.in. usługi przetwarzania danych. Podatnik świadcząc tego rodzaju usługę na rzecz kontrahenta norweskiego wykonuje czynność, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Miejscem świadczenia tej usługi jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stały adres zamieszkania w przypadku, gdy nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust.8 ustawy Minister Finansów w dniu 25 maja 2005 r. wydał rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 90, poz. 768, sprostowanie Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 860), zwane dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i11, dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; nazwę towaru lub usługi; jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Zgodnie z § 27 ust.1 rozporządzenia powyższy przepis stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. Faktury, o których mowa w ust. 1 rozporządzenia powinny zawierać dane określone w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem (§ 27 ust.2 rozporządzenia). Faktury, o których mowa w ust.1 mogą nie zawierać danych określonych w § 9 ust. 1 pkt.2, dotyczących nabywcy, z zastrzeżeniem ust.4 (§ 27 ust. 3 rozporządzenia). W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust.3 pkt.2 oraz art.28 ust. 3,4,6 i 7 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi (§ 27 ust. 4 rozporządzenia).

W przedmiotowej sprawie § 27 ust. 4 rozporządzenia nie będzie miał zastosowania, ponieważ nie dotyczy analizowanej usługi, a wymieniony w tym przepisie art.27 ust.3 pkt 2 ustawy odnosi się wyłącznie do usług świadczonych na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty.

Podsumowując, w analizowanej sprawie faktura wystawiona przez podatnika powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w § 9 ust. 1 z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Faktura ta może również nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej nabywcy.

Organ podatkowy podkreśla, że każdy podatnik wykonujący jakiekolwiek usługi dla prawidłowego określenia stawki podatku od towarów usług jest obowiązany do dokonania prawidłowej klasyfikacji statystycznej wykonywanej czynności na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Organami w tym zakresie są organy statystyczne. W przypadku wątpliwości na wniosek zainteresowanego Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź wydaje opinie w sprawie klasyfikacji statystycznej usług na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura vat, miejsce świadczenia usług, usługi przetwarzania danych
Data aktualizacji: 13/11/2012 21:03:15

Urząd Skarbowy Rybnik 44-200 ul. plac Armii Krajowej 3

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Rybnik gminy Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Świerklany powiaty rybnicki województwo śląskie Konta bankowe CIT 31101012123064212221000000 VAT 78101012123064212222000000 PIT...

Czy Spółka prawidłowo rozliczyła podatek związany z korektą faktury i otrzymaniem zaliczki?

Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 5 stycznia 2005...

CIT - w zakresie wyodrębnienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Gmina może dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury za realiz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy pracodawca może ww. fakturę uznać jako koszt uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatek VAT wykazany w fakturze wystawionej przez podwykonawcę podlega odliczeniu, jeżeli usługa była wykonana w Słowacji?Dotyczy rozliczenia zaliczek za media dla osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowegoCzy kwotę za czesne udokumentowane fakturą ze szkoły mogę wliczyć do kosztów uzyskania przychodów?Możliwość dokonania korekt w przypadku opodatkowania w stawce 22% umów użytkowania wieczystego zawartych przed 1 maja 2004 rUrząd Skarbowy Warszawa-Bemowo Warszawa 02-325 ul. Białobrzeska 53A
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.