Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wystawienie faktury na kilku stronach jest poprawne?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona dokonuje sprzedaży energii elektrycznej swoim kontrahentom w oparciu o pisemne umowy. Sprzedaż dokumentowana jest przez Spółkę fakturami VAT. Zdaniem Spółki wystawiane przez nią faktury spełniają wszystkie wymogi wymienione w art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług jak również wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług pomimo że część danych znajduje się na kolejnych stronach faktury, takich jak zestawienie zużycia energii i rozliczenie zużycia energii - załącznik do faktury. W prawym górnym rogu każdej strony faktury znajduje się numer kolejny strony , zatem zdaniem Spółki w/w dokument rozpatrywać należy jako całość, gdyż żadna ze stron dokumentu nie nie może występować samodzielnie.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

1)imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2)numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;

3)dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;

4)nazwę towaru lub usługi;

5)jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;

6)cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

7)wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

8)stawki podatku;

9)sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

10)kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

11)wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;

12)kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż z w/cyt. przepisów nie wynika ile stron winna zawierać faktura. Wymogi jakie powinna spełniać faktura VAT ustalone zostały dla całego dokumentu, a nie dla konkretnej strony. Zatem fakturę zawierającą co najmniej elementy określone w w/w przepisach należy uznać za wystawioną prawidłowo.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: wystawienie faktury
Data aktualizacji: 10/11/2011 01:29:07

Czy stosowane przez Spółkę stawki VAT, przy opisanym sposobie fakturowania, są prawidłowe?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Mały podatnik VAT

Zgodnie z ustawą o VAT pod pojęciem małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług: a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej...

Faktury korygujące do faktur VAT RR

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy do proporcji z art. 90 ustawy o VAT wlicza się czynności niepodlegające opodatkowaniu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie i fakturowanie usługi wynajmu budynku na cele użytkowe, stanowiącego współwł...

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika , że wnioskodawca jest współwłaścicielem budynku , który będzie wynajmowany na cele użytkowe ( sklep ) . Jeden ze współwłaścicieli prowadzi działalność gospodarczą i płaci podatek VAT , drugi z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Stawka podatku na roboty budowlane dotyczące internatuUrząd Skarbowy Łódź-Śródmieście Łódź 90-019Czy można dokonać korekty niewłaściwie wystawionych faktur? Jeśli tak, to w jaki sposób i za jaki okres?Czy przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT za posiłki regeneracyjne zakupione w barze?Czy faktura VAT może być wystawiona za mandat i czy podlega on wówczas opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22 %?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.