Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wystawienie faktury VAT ze stawką ?np?. dla kontrahenta niemieckiego za postój samochodu na terenie Moskwy jest prawidłowe

Działając na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przedstawione w złożonym wniosku z dnia 07.10.2005r. /data wpływu do tutejszego organu 07.10.2005r./ stanowisko Strony dotyczące stosowania stawki podatkowej w przypadku świadczenia usług transportowych ocenia jako nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art.14a §1 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pismem z dnia 07.10.2005r. (uzupełnionym pismem z dnia 31.11.2005r.) zwrócił się z Pan z zapytaniem, czy wystawienie faktury VAT ze stawką ?np?. dla kontrahenta niemieckiego za postój samochodu na terenie Moskwy jest prawidłowe.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, co następuje:

Jest Pan właścicielem firmy spedycyjnej. Obciążył Pan kontrahenta niemieckiego za postój samochodu na terenie Moskwy, wystawiając fakturę VAT ze stawką ?np?., gdyż taki był wymóg kontrahenta, którego zdaniem dopiero faktura VAT będzie dla niego podstawą do uregulowania należności. Wspomniany postój był elementem świadczonej przez Pana usługi transportowej, na która już wcześniej wystawiona była faktura, w której usługa postoju nie została ujęta ze względu na fakt, iż dokumenty dotyczące postoju otrzymaliście Państwo już po jej wystawieniu.

Po dokonaniu analizy wniosku ? przedstawionego w nim stanu faktycznego, jak również stanowiska Strony w przedmiotowej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach stwierdza, co następuje:

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm./ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Z treści art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, iż przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 cyt. ustawy).

Ponadto art. 29 ust. 1 stanowi, iż podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze związane z dostawą lub świadczeniem usług.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 5 (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą) obowiązani są wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży, która - zgodnie z §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2005r., nr 95, poz. 798/ - powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako ?FAKTURA VAT?; nazwę towaru lub usługi; jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); wartość towarów lub wykonywanych usług, których dotyczy sprzedaż bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży neto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwota podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Jednocześnie w sytuacji, gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub też stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, w myśl §17 ust. 1 cyt. rozporządzenia należy wystawić fakturę korygującą.

Faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna ? zgodnie z §17 ust. 2 cyt. rozporządzenia ? zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia;dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca; a. określone w §9 ust. 1 pkt 1-3, b. nazwę towaru lub usługi objętych podwyżką ceny; kwotę podwyższenia ceny bez podatku;kwotę podwyższenia podatku należnego.Z powyższego wynika zatem, że - jeżeli postój samochodu na terenie Moskwy jest częścią składową usługi transportowej, na którą została już wystawiona faktura i nie został on w tej fakturze ujęty ? należy ująć go wystawiając fakturę korygującą, w związku z czym stanowisko podatnika zaprezentowane w treści zapytania jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b §1 i §2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Słowa kluczowe: faktura, faktura korygująca, podatek od towarów i usług, spedycja międzynarodowa, usługi transportowe
Data aktualizacji: 13/10/2013 13:33:36

Możliwość wystawiania faktur częściowych, opiewających na procentową część wartości wykona...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy bank prawidłowo wystawił PIT-8C i czy w zaistniałej sytuacji wynikają dla Wnioskodawcy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jakie dane mają być zawarte na Fakturze VAT krajowej w przypadku dostawy fotelików do prze...

P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku...

Określenie stawki VAT dla usług zaliczonych do grupowania PKWiU 45.21.41-00.20

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy są podstawy prawne do zmniejszenia podatku VAT należnego o faktury korygujące oraz czy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dot. podpisywania faktur przez osoby wystawiające i przyjmujące faktury w odniesieniu do dokumentów stanowiących sprzedaż oraz zakup aktywów firmyCzy możliwe jest skorzystanie z ulgi remontowo - modernizacyjnej na podstawie faktury, jeżeli wpłaty wynikającej z faktury dokonano w roku następnym?Czy podatek VAT naliczony w fakturach dotyczących wydatków związanych z przyłączem wodociągowym do budynku drukarni podlega odliczeniu?Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług internetowychNumer identyfikacji podatkowej NIP
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.