Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy wystawioną kontrahentowi refakturę kosztów powinno się traktować jako przychód podatkowy, czy jako zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14 a § 4, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r. Nr 217 poz. 1590), po rozpatrzeniu wniosku Spółki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

postanawia

uznać stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że producentem sprzętu AGD, którego sprzedaż jest przedmiotem działalności Spółki, jest m.in. firma-matka grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca. Spółka ponosi koszty reklamy marki producenta na rynku polskim i na rynkach zagranicznych, na które Spółka eksportuje towar. W związku z tym, że producent sprzętu AGD jest współbeneficjentem usług reklamowych, zwraca on część poniesionych kosztów.

Zwrot kosztów przez producenta następuje na podstawie zawartej przed laty, nieformalnej umowy, kontynuowanej bezpośrednio między zarządami spółek, której warunki aktualne w danym roku ustala sie np. w drodze korespondencji elektronicznej, faksem lub nawet ustnie. Limit zwracanych kosztów był w przeszłości określany procentowo do obrotu (np. 4% od sprzedanych pralek), a od niedawna jest przyznawany w formie rocznego budżetu od obrotu. Refaktury Spółki są wystawiane kwartalnie w odniesieniu do konkretnych faktur dostawców usług reklamowych, zatwierdzanych przez zarządy obu spółek. Wartość refaktury jest sumą wartości zatwierdzonych faktur za usługi bez marży i mieści się w granicach budżetu przypadającego za dany kwartał.

W świetle powyższego stanu faktycznego, Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy wystawioną kontrahentowi refakturę kosztów powinno się traktować jako przychód podatkowy, czy jako zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że nie świadczy On refakturowanych usług, poniesionych na nie kosztów podlegających zwrotowi nie traktuje jako koszty ostateczne, ale jako koszty ich ostatecznego beneficjenta, które tylko przejściowo i w krótkim czasie ponoszone są przez Wnioskodawcę. Według Spółki, takie wydatki nie powinny zniekształcać jej wyniku podatkowego i finansowego i dlatego kwota wynikająca z refaktury powinna zmniejszać bilans kosztów poniesionych za dany okres.

Odnosząc się do opisanego stanu faktycznego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, uznając stanowisko Spółki za nieprawidłowe, informuje co następuje:

Pojęcie refaktury nie jest uregulowane w przepisach prawnych, jednak zostało ukształtowane przez praktykę. Celem refakturowania jest przeniesienie wyłożonych kosztów przez podmiot refakturujący na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, mimo że podmiot refakturujący fizycznie danej usługi nie świadczy. Refakturowanie usług jest dopuszczalne wówczas, gdy strony zawarły umowę przewidującą taką możliwość. Refakturowanie usług może nastąpić pod tym warunkiem, że strony łączy umowa określająca sprzedaż o charakterze zasadniczym, zaś refakturowanie jest jedynie sprzedażą uboczną.

W przedmiotowej sytuacji, finansującym usługi reklamowe jest Spółka oraz firma-matka. Generalnie, koszty usług reklamowych które są związane ze sprzedawanymi towarami są, zgodnie z art. 15 ust 1 updop, zaliczane są do kategorii kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym podmioty te partycypują w kosztach poniesionych na usługi reklamowe, stosownie do wielkości określonej w nieformalnej umowie zawartej między tymi podmiotami. Podmiotem, który początkowo ponosi cały koszt usług reklamowych jest Spółka. Następnie, na podstawie faktur wystawionych przez dostawców usług reklamowych, Spółka co kwartał wystawia spółce-matce refakturę. Limit zwracanych kosztów określony jest w postaci rocznego budżetu od obrotu.

Na podstawie wystawionej refaktury, spółka-matka zwraca część kosztów poniesionych przez Spółkę na reklamę. Otrzymana kwota jest więc następstwem przesunięcia technicznego kosztów uzyskania przychodów, które ma na celu przeniesienie części wcześniej poniesionych przez Spółkę kosztów. Jednakże w sensie formalnym (podatkowym) i ekonomicznym, zwrot poniesionych wydatków zaliczonych wcześniej do kosztów uzyskania przychodów jest w świetle art. 12 ust. 4 pkt 6a i art. 12 ust. 1 pkt 1 updop kategorią przychodów. Pod względem podatkowym, kwota zwrotu kosztów (stanowiących koszty uzyskania przychodów) powinna zwiększać przychody podlegające opodatkowaniu, a nie zmniejszać wartość kosztów uzyskania przychodów. W sensie czysto rachunkowym jest to bez znaczenia- jednak dla ewidencji księgowej i podatkowej odzwierciedla to rzeczywistą (ekonomiczną) treść operacji gospodarczej, co jest istotą prowadzonych ksiąg podatkowych.

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie orzekł jak w sentencji.

Zawarta w niniejszym postanowieniu interpretacja odnosi się do przedstawionego przez podatnika we wniosku stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Zgodnie z art 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, jednakże jest wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do momentu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego urzędu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Zażalenie na postanowienie organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu oraz uzasadnienie przyczyn uznania interpretacji zawartej w niniejszym postanowieniu za niewłaściwą.
Słowa kluczowe: przychód, refakturowanie, zwrot kosztów
Data aktualizacji: 26/01/2013 15:00:01

Urząd Skarbowy Sucha Beskidzka 34-200 ul. Mickiewicza 36

Zasięg terytorialny miasta Jordanów, Sucha Beskidzka gminy Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce powiaty suski województwo małopolskie Konta bankowe CIT 89101012700035222221000000 VAT...

Czy rata inicjalna do umowy leasingu jest kosztem uzyskania przychodu w dacie jej poniesie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Podatnik miał prawo odliczyć 100% VAT-u od zakupionego samochodu wg faktury VAT wystaw...

Na podstawie przepisu art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Podatnika Pana K. z dnia 11 lutego 2005 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w...

Wpisywanie na fakturze VAT symbolu PKOB11

Na podstawie art.14a 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr137, poz.926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić...

Stosowanie nazwy skróconej na fakturze

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Poprawności wystawionych fakturMoment obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu wystawienia faktury korygującejWystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej za cały okres rozliczeniowy obejmujący jeden miesiąc; korekta faktury in plus i in minusCzy otrzymanie premii od dostawcy jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług?Zaliczenie odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów niezrealizowanych różnic kursowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.