Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy występuje prawo do odliczenia podatku VAT od opakowań, na podstawie faktury VAT wystawionej przez dostawcę?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2008 r. (data wpływu: 29 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi sklep spożywczy, w którym oferuje do sprzedaży artykuły spożywcze, wyroby tytoniowe i alkohol, w tym również piwo w butelkach.

Do marca 2008 r. dostawcy wystawiali na rzecz Zainteresowanej notę obciążeniową na butelki i skrzynki, wystawiając przy ich zwrocie notę uznaniową. Opakowania były wówczas traktowane jak kaucja. Od kwietnia 2008 r. wszyscy dostawcy w momencie dostawy towarów wystawiają faktury VAT na opakowania (butelki i skrzynki) ze stawką VAT 22%. Są to osobne faktury, na których wyszczególnione są tylko ww. opakowania. W momencie kiedy Wnioskodawczyni oddaje część tych opakowań - dostawcy wystawiają fakturę korygującą. Należności za butelki nie są regulowane wraz z fakturami za towar. Raz na kilka miesięcy dostawcy sporządzają rozliczenie opakowań wydanych i zwróconych i wtedy następuje zapłata lub zwrot gotówki za opakowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy występuje prawo do odliczenia podatku VAT od opakowań, na podstawie faktury VAT wystawionej przez dostawcę.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w wyżej wymienionym przypadku, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. wyżej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu nbspnbspnbspnbsp - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.Z powyższego uregulowania wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Natomiast w myśl art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obniżenia podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Przez dostawę towarów - stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 cyt. ustawy - należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi sklep spożywczy, w którym oferuje do sprzedaży między innymi piwo w butelkach. Dostawcy w momencie dostawy, na opakowania, czyli skrzynki i butelki, wystawiają faktury VAT ze stawką 22%. Są to osobne faktury, na których wyszczególnione są tylko ww. opakowania. W momencie zwrotu tych opakowań - dostawcy wystawiają faktury korygujące.

Wobec powyższego, w świetle powołanych wyżej regulacji prawnych należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni otrzymując od dostawców towarów faktury VAT na opakowania (butelki i skrzynki) dokonuje w rzeczywistości ich zakupu. Ponadto posiadając poprawną formalnie fakturę VAT stwierdzającą dokonanie zakupu wskazanych powyżej opakowań zwrotnych, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z tej faktury.

Reasumując tut. Organ stwierdza, że podatek naliczony wykazany w fakturach dokumentujących nabycie opakowań zwrotnych stanowi dla Wnioskodawczyni podatek do odliczenia, pod warunkiem spełnienia przesłanek pozytywnych określonych w art. 86 (z uwzględnieniem proporcji sprzedaży w sytuacji wystąpienia zakupów służących jednocześnie sprzedaży dającej prawo do odliczenia, jak i sprzedaży nie dającej tego prawa, o której mowa w art. 90 ust. 1 i następnych ustawy o VAT) oraz niezaistnienia innych przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 cyt. ustawy.

Ponadto, postanowieniem z dnia 16 października 2008 r. Nr ILPB1/415-561/08-3/AG oraz Nr ILPP1/443-741/08-3/BD wniosek Pani o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów not obciążeniowych, wykazania opakowań zwrotnych w spisie z natury, a także podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania not obciążeniowych w ewidencji dla potrzeb podatku VAT oraz rejestrowania za pomocą kasy fiskalnej - z uwagi na nieuzupełnienie - pozostawiono bez rozpatrzenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: obniżenie podatku należnego, odliczenie podatku od towarów i usług, opakowania, opakowania zwrotne, podatek naliczony
Data aktualizacji: 15/10/2013 09:00:01

Księgowa Jaworzno radzi czy warto korzystać z księgowości online

Prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie, któremu nie każdy może sprostać. Przedsiębiorcy muszą zmagać się nie tylko ze słabościami swojej firmy, ale także z zewnętrznymi przeciwnościami. Polskie prawo i przepisy wcale nie ułatwiają życia...

Jakie dane powinna zawierać faktura VAT - RR?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 16 czerwca 2004 r. (wpływ 18.06.2004 r.) w sprawie...

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany od 2009 roku na skutek przekroczenia limitu przychodu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób należy dokumentować zakup staroci, antyków, sztucznej biżuterii jeśli zbywca...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a 1, art. 14 b, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym...

Jak utworzyć raport sprzedaży - rejestr sprzedaży vat

Nasza aplikacja posiada funkcję generowania raportów sprzedaży (rejestr sprzedaży vat). Aby utworzyć raport sprzedaży (rejestr sprzedaży vat) wystarczy na stronie Faktury wybrać odpowiedni zakres dat od do, a następnie kliknąć przycisk Generuj...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy wystawienia faktur korygujących dokumentujących udzielenie skontoOpodatkowanie usług bankowych realizowanych w ramach umowy factoringu mieszanegoCzy Spółka powinna wystawiać faktury wewnętrzne na import usług z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 0%?Czy wnioskodawca może ubiegać się o zwrot wydatków, które poniósł przed uzyskaniem pozwolenia na budowę?Stawka podatku dla kosztów przesyłki przy sprzedaży książek za pośrednictwem internetu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.