Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy z tytułu zużycia artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier), Spółka jest zobowiązana do wystawienia faktury wewnętrznej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 § 3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.10.2005 r., data wpływu do tut. Urzędu 19.10.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku własne stanowisko w sprawie braku obowiązku opodatkowania nieodpłatnego zużycia towarów, na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem jest prawidłowe.

W dniu 19.10.2005 r. wystąpiono do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej.

Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Spółka zajmuje się handlem detalicznym i hurtowym wyrobami hutniczymi i jest podatnikiem podatku VAT. Sprzedaż towarów i usług jest w całości opodatkowana. W celu osiągnięcia przychodów prowadzone są rozmowy z kontrahentami, podczas których zużywane są wyłącznie na terenie zakładu artykuły spożywcze (kawa, herbata, cukier). Przedmiotem zapytania jest ustalenie czy z tytułu tego zużycia Spółka jest zobowiązana do wystawienia faktury wewnętrznej? Wyrażono stanowisko, że zużycie tych artykułów w opisanym stanie faktycznym nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku z czym nie powstanie obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej. Zużycie to jest niewątpliwie związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa i ma na celu uzyskanie lub zwiększenie dochodu.

W oparciu o wyżej opisany, przyjęty stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle ocenia powyższe stanowisko jako prawidłowe, na podstawie następujących przepisów prawa: W ustawie o podatku od towarów i usług czynności opodatkowane wyliczone są w art. 5 ust. 1, zgodnie z którym, opodatkowaniu podlega: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport i import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Podkreślić należy, że wskazany wyżej przepis formułuje jednocześnie zasadę, iż warunkiem opodatkowania dostawy lub świadczenia usług jest odpłatność za owe czynności. Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, (art. 7 ust. 2 pkt 1) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części (art. 7 ust. 2 pkt 2).Zapisy ustawy wskazują więc, że opodatkowaniu podlega zużycie towarów, jedynie gdy ich spożytkowanie następuje na cele osób ściśle wymienionych w art. 7 ust. 2 pkt 1. Natomiast z treści art. 7 ust. 2 pkt 2, który odnosić się może do czynności przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy, nie wynika, aby w pojęciu "wszelkie inne przekazanie towarów", mieściła się również czynność zużycia towarów. Zatem zużycie towarów na cele reprezentacji i reklamy w ramach działalności przedsiębiorstwa, w tym np. poczęstunki napojami podczas spotkań z kontrahentami, nie jest podlegającą opodatkowaniu dostawą towarów.

Jednocześnie wyjaśnić należy, iż w obowiązującym stanie prawnym w sposób specyficzny określono, czym jest świadczenie usług, a definicję stosowną zawiera art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tymże przepisem, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Podobnie jak w przypadku dostawy, opodatkowaniu podlega, co do zasady, odpłatne świadczenie usług, przy czym w art. 8 ust. 2 wskazano, iż nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług. Powyższe daje podstawę do stwierdzenia, że czynności nieodpłatnego zużycia towarów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wtedy, gdy nie są związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, które posłużyły tym czynnościom. Natomiast nieodpłatne zużycie towarów, na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i § 2 ustawy- Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna
Data aktualizacji: 14/01/2013 03:00:01

Czy zakup sprzętów AGD oraz artykułów spożywczych koniecznych do produkcji potraw prezento...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaka jest data powstania przychodu z tytułu dzierżawy gruntu i budynków gospodarczych na c...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób należy zaksięgować operację handlową, jeżeli eksporter nie jest rezydentem U...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktura VAT dokumentująca eksport towarów musi zawierać NIP nabywcy eksportowanych tow...

Na podstawie art.14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki cywilnej X z dnia 21.12.2005r. (data wpływu do urzędu 28.12.2005r.), o...

Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w sprawie terminu wystawienia f...

W dniu 29.12.2006 r. do tut. Organu podatkowego wpłynął Pana wniosek z dnia 19.12.2006 r., uzupełniony pismem z dnia 11.01.2007 r. (data wpływu 17.01.2007 r.) o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT, zawartego w fakturach dokumentujących zakup urządzeń i oprzyrządowania w związku z realizacją projektu?Pierwszy Urząd Skarbowy Rzeszów 35-309 ul. Podwisłocze 42Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury w miesiącu otrzymania duplikatu faktury?Stawka podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie księgowościPo co komu program do fakturowania?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.