Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy za dzień zarachowania kosztów należy uznać dzień wystawienia faktury, czy dzień jej otrzymania?

P o s t a n o w i e n i e

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 02.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego stwierdza iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Stan faktyczny opisany w złożonym przez Pana wniosku jest następujący: firma nabywa towary handlowe na terenie krajów Unii Europejskiej. Z tego tytułu otrzymuje Pan od swoich dostawców faktury wyrażone w walutach obcych. Część faktur odbierana jest przez pracowników osobiście w trakcie delegacji i dostarczana bezpośrednio do księgowości. Część faktur otrzymuje Pan listami poleconymi - po upływie nawet miesiąca od daty wystawienia.Dwa nast. zagadnienia wzbudzają Pańską wątpliwość:1) Czy dzień zarachowania kosztów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumiany jest jako dzień wystawienia faktury przez dostawcę czy też dzień ujęcia danej faktury w księgach rachunkowych?2) Z którego dnia powinien Pan stosować kurs średni NBP przy przeliczaniu danego kosztu na złote polskie w przypadku gdy otrzymał Pan już fakturę natomiast nie dokonano jeszcze płatności za towar?Wg Pana stanowiska moment zarachowania jest jednoznaczny z datą wystawienia faktury, nie zaś z datą ujęcia kosztu w księgach rachunkowych. Gdyby bowiem interpretować dzień zarachowania kosztu jako dzień ujęcia w księgach rachunkowych - Pana zdaniem firma w odniesieniu do kosztów, które otrzymuje z opóźnieniem nie potrafiłaby obronić przed urzędem skarbowym dlaczego dany koszt przeliczyła po danym kursie.Pana zdaniem w przypadku otrzymania faktury, za którą firma jeszcze nie uregulowała płatności, w momencie ujęcia jej w księgach rachunkowych, powyższy koszt przeliczany jest po kursie średnim ogłaszanym przez NBP na złote polskie z dnia wystawienia faktury. Powyższe uwarunkowane jest faktem, iż faktycznym momentem kosztu dla firmy w przypadku braku zapłaty jest moment wystawienia faktury.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta, nie uznając stanowiska podatnika za prawidłowe, zauważa co następuje.Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez NBP z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowanego kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia zarachowania kosztów.W Pana przypadku z uwagi na ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych zasady dokumentowania kosztów zostały określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Pojęcie "zarachowania" nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego też należy odwołać się do jego potocznego znaczenia. Według słownika języka polskiego - "zarachować" znaczy tyle co: obliczyć, porachować, zaliczyć na poczet czegoś ("Słownik języka polskiego" pod red. M. Szymczaka, t.III, Warszawa 1981, str. 950). W związku z powyższym, "zarachowanie" należy rozumieć jako przyporządkowanie określonych co do rodzaju i kwoty kosztów do danego konta księgowego, zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. W świetle powołanych wyżej przepisów, mając na uwadze w/w definicję "zarachowania" kosztów, jeżeli znana jest wielkość i rodzaj kosztu, koszt ten został poniesiony w celu uzyskania przychodów oraz jeżeli odnosi się on do danego roku podatkowego, należy taki koszt zarachować do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku przedstawionym przez Pana, dniem zarachowania kosztu jest dzień księgowania faktury kosztowej a księgowanie takie może być dokonane jedynie na podstawie posiadanych przez firmę dokumentów, dających podstawę do ustalenia wielkości i rodzaju kosztów i odpowiadających dokumentom, o których mowa w art. 20 ustawy o rachunkowości.Dniem zarachowania jest więc dzień otrzymania przez Pana firmę faktury t. j. dzień osobistego odbioru faktury przez pracownika w trakcie delegacji lub dzień doręczenia faktury pocztą.Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez NBP z dnia poniesienia kosztu czyli jego zarachowania.Jednocześnie nadmienia się, iż cytowana przez Pana interpretacja Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego nr ZD/423-12-4/05 z dnia 25.03.2005 r. dotyczy faktur korygujących w zakresie podatku od towarów i usług i nie jest tożsama z Pana stanem faktycznym opisanym w zapytaniu.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, księgowanie kosztów, zarachowanie
Data aktualizacji: 20/08/2012 19:41:16

Urząd Skarbowy Wadowice 34-100 ul. Legionów 22

Zasięg terytorialny miasta gminy Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów,Tomice, Wadowice, Wieprz powiaty wadowicki województwo małopolskie Konta bankowe CIT 55101012700029032221000000 VAT...

Prawidłowość wystawienia faktury zaliczkowej na materiały budowlane wchodzące w skład usłu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza Kraków 31-272 ul. Krowoderskich Zuchów 2

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu Kraków pod nazwami: Bronowice, Łobzów, Zwierzyniec gminy powiaty województwo małopolskie Konta bankowe CIT 62101012700004202221000000 VAT 12101012700004202222000000 PIT...

Czy Spółka ma prawo do pełnego odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentując...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Miejsce świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych i usług pośrednictwa w usłu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatek VAT zawarty w fakturze dokumentującej zakup usługi utylizacji odzieży uszkodzonej podlega odliczeniu?Czy w przypadku gdy Podatnik obciąża wynajmującego kosztami remontu można w omawianym przypadku mówić o refakturowaniu usługi remontowej?Czy zmiana treści faktury VAT dotycząca nazwy nabywcy towaru może być dokonana notą korygującą (numer NIP jest prawidłowy)?Moment wystawienia faktury i otrzymania faktury w formie elektronicznejCzy w opisanej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz zwrotu na rachunek bankowy?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.