Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy za dzień zarachowania kosztów należy uznać dzień wystawienia faktury, czy dzień jej otrzymania?

P o s t a n o w i e n i e

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 02.01.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego stwierdza iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Stan faktyczny opisany w złożonym przez Pana wniosku jest następujący: firma nabywa towary handlowe na terenie krajów Unii Europejskiej. Z tego tytułu otrzymuje Pan od swoich dostawców faktury wyrażone w walutach obcych. Część faktur odbierana jest przez pracowników osobiście w trakcie delegacji i dostarczana bezpośrednio do księgowości. Część faktur otrzymuje Pan listami poleconymi - po upływie nawet miesiąca od daty wystawienia.Dwa nast. zagadnienia wzbudzają Pańską wątpliwość:1) Czy dzień zarachowania kosztów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumiany jest jako dzień wystawienia faktury przez dostawcę czy też dzień ujęcia danej faktury w księgach rachunkowych?2) Z którego dnia powinien Pan stosować kurs średni NBP przy przeliczaniu danego kosztu na złote polskie w przypadku gdy otrzymał Pan już fakturę natomiast nie dokonano jeszcze płatności za towar?Wg Pana stanowiska moment zarachowania jest jednoznaczny z datą wystawienia faktury, nie zaś z datą ujęcia kosztu w księgach rachunkowych. Gdyby bowiem interpretować dzień zarachowania kosztu jako dzień ujęcia w księgach rachunkowych - Pana zdaniem firma w odniesieniu do kosztów, które otrzymuje z opóźnieniem nie potrafiłaby obronić przed urzędem skarbowym dlaczego dany koszt przeliczyła po danym kursie.Pana zdaniem w przypadku otrzymania faktury, za którą firma jeszcze nie uregulowała płatności, w momencie ujęcia jej w księgach rachunkowych, powyższy koszt przeliczany jest po kursie średnim ogłaszanym przez NBP na złote polskie z dnia wystawienia faktury. Powyższe uwarunkowane jest faktem, iż faktycznym momentem kosztu dla firmy w przypadku braku zapłaty jest moment wystawienia faktury.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta, nie uznając stanowiska podatnika za prawidłowe, zauważa co następuje.Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez NBP z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowanego kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia zarachowania kosztów.W Pana przypadku z uwagi na ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych zasady dokumentowania kosztów zostały określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Pojęcie "zarachowania" nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego też należy odwołać się do jego potocznego znaczenia. Według słownika języka polskiego - "zarachować" znaczy tyle co: obliczyć, porachować, zaliczyć na poczet czegoś ("Słownik języka polskiego" pod red. M. Szymczaka, t.III, Warszawa 1981, str. 950). W związku z powyższym, "zarachowanie" należy rozumieć jako przyporządkowanie określonych co do rodzaju i kwoty kosztów do danego konta księgowego, zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. W świetle powołanych wyżej przepisów, mając na uwadze w/w definicję "zarachowania" kosztów, jeżeli znana jest wielkość i rodzaj kosztu, koszt ten został poniesiony w celu uzyskania przychodów oraz jeżeli odnosi się on do danego roku podatkowego, należy taki koszt zarachować do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku przedstawionym przez Pana, dniem zarachowania kosztu jest dzień księgowania faktury kosztowej a księgowanie takie może być dokonane jedynie na podstawie posiadanych przez firmę dokumentów, dających podstawę do ustalenia wielkości i rodzaju kosztów i odpowiadających dokumentom, o których mowa w art. 20 ustawy o rachunkowości.Dniem zarachowania jest więc dzień otrzymania przez Pana firmę faktury t. j. dzień osobistego odbioru faktury przez pracownika w trakcie delegacji lub dzień doręczenia faktury pocztą.Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez NBP z dnia poniesienia kosztu czyli jego zarachowania.Jednocześnie nadmienia się, iż cytowana przez Pana interpretacja Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego nr ZD/423-12-4/05 z dnia 25.03.2005 r. dotyczy faktur korygujących w zakresie podatku od towarów i usług i nie jest tożsama z Pana stanem faktycznym opisanym w zapytaniu.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, księgowanie kosztów, zarachowanie
Data aktualizacji: 20/08/2012 19:41:16

W sprawie odliczenia w całości podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup samochod...

Działając na podstawie art.216 1, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r.: Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia...

Czy mój podpis musi widnieć na fakturze?

Według przepisów rozporządzających o fakturach wśród elementów jakie powinna zawierać faktura, nie wymieniony jest podpis sprzedawcy lub nabywcy. Wyjątek stanowią faktury VAT RR, czyli faktury wystawiane przez nabywców produktów rolnych i usług...

Możliwości wystawienia faktury VAT dla małżonków-użytkowników sieci internet posiadających...

Spółka świadczy usługi dostępu do internetu dla odbiorców indywidualnych. Firma jest podatnikiem VAT. Klient przedstawił żądanie, aby na jego fakturze VAT znajdowały się 2 osoby. Klient ten zamierza rozliczać się łącznie z żoną, więc potrzebuje...

Zapytanie Strony dotyczy sposobu rozliczenia rabatu udzielonego sprzedawcy detalicznemu, k...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Moment powstania przychodu z działalności gospodarczej w sytuacji, gdy sprzedaż następuje...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a 1, art. 14 b, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.), uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawionew złożonym...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy powstania obowiązku podatkowego w związku z importem usługZasadność odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczącej usługi faktoringuMożliwość odliczenia przez bank podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od "K", dokumentujących usługi certyfikacyjneDotyczy okresu rozliczeniowego, w którym można uwzględnić duplikat faktury VATKursem waluty z którego dnia powinno się przeliczać fakturę na złote polskie?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.