Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy za otrzymane premie pieniężne Wnioskodawca powinien wystawić fakturę VAT czy notę księgową?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2010 r. (data wpływu 18 lutego 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 kwietnia 2010 r. (data wpływu 15 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania otrzymanych premii pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania otrzymanych premii pieniężnych. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 12 kwietnia 2010 r. (data wpływu 15 kwietnia 2010 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności zajmuje się dystrybucją towarów z którymi podpisał umowę handlową. Umowa ta określa warunki współpracy, w tym warunki przyznawania premii pieniężnej z tytułu terminowej zapłaty za zakupione towary. Oprócz dochodów ze sprzedaży, za sprzedane wyroby Zainteresowany otrzymuje premie pieniężne w postaci miesięcznego, kwartalnego i rocznego bonusu. Prawo do premii Wnioskodawca uzyskuje, gdy:najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca zostaną zapłacone wszystkie należności wynikające z zakupu wyrobów od T, które stały się wymagalne w danym miesiącu, na koniec ostatniego dnia tego miesiąca nie będzie jakichkolwiek opóźnień w zapłacie zobowiązań, Wnioskodawca przekaże T dane dotyczące odsprzedaży wyrobów za ten miesiąc.Zainteresowany wskazał, iż przyznanych przez Spółkę premii nie można powiązać z żadną konkretną dostawą towarów, ponieważ dotyczy płatności za zakupy zrealizowane w danym okresie.

W uzupełnieniu do wniosku poinformowano, że z umowy handlowej wynika, iż Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonywania zakupów produktów danego asortymentu wyłącznie u wypłacającego premię, lecz premię pieniężną może on otrzymać po spełnieniu następujących warunków:wszystkie należności z tytułu ceny wszystkich wyrobów zakupionych od Sprzedawcy, których termin płatności upływa w tym miesiącu, zostaną zapłacone najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca, orazna koniec ostatniego dnia tego miesiąca nie będzie jakichkolwiek opóźnień Kupującego w zapłacie jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych wobec Sprzedawcy, orazKupujący przekaże Sprzedawcy dane dotyczące odsprzedaży wyrobów za ten miesiąc, w szczególności ilości i wartości netto wyrobów odsprzedanych klientom Kupującego w danym miesiącu, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca, drogą elektroniczną, według formatu danych określonego w Załączniku nr 2 do umowy.Wysokość premii pieniężnej uzależniona jest od ilości zakupionych wyrobów.

Wysokość premii pieniężnej za dany miesiąc wynosi:4% wartości netto wyrobów B zakupionych przez Kupującego od Sprzedawcy w tym miesiącu - jeżeli Kupujący zakupi od Sprzedawcy wyroby B co najmniej o wartości wyznaczonej na ten miesiąc przez Sprzedawcę w planie zakupów, oraz4% wartości netto wyrobów P zakupionych przez Kupującego od Sprzedawcy w tym miesiącu - jeżeli Kupujący zakupi od Sprzedawcy wyroby P. co najmniej o wartości wyznaczonej na ten miesiąc przez Sprzedawcę w planie zakupów, oraz6% wartości netto wyrobów S zakupionych przez Kupującego od Sprzedawcy w tym miesiącu, jeżeli Kupujący zakupi od Sprzedawcy wyroby S co najmniej o wartości wyznaczonej na ten miesiąc przez Sprzedawcę w planie zakupów oraz przy jednoczesnej systematyczności tych zakupów polegającej na dokonaniu zakupów tych wyrobów odpowiednio:w pierwszej dekadzie miesiąca: nie mniej niż 30% wartości wyznaczonej na ten miesiąc przez Sprzedawcę w planie zakupów, w drugiej dekadzie miesiąca: nie mniej niż 30% wartości wyznaczonej na ten miesiąc przez Sprzedawcę w planie zakupów, w trzeciej dekadzie miesiąca: nie mniej niż 30% wartości wyznaczonej na ten miesiąc przez Sprzedawcę w planie zakupów, albo4% wartości netto wyrobów S zakupionych przez Kupującego od Sprzedawcy w tym miesiącu - jeżeli Kupujący zakupi od Sprzedawcy wyroby S co najmniej o wartości wyznaczonej na ten miesiąc przez Sprzedawcę w planie zakupów, lecz bez jednoczesnej systematyczności tych zakupów opisanej wyżejoraz6% wartości netto wyrobów M zakupionych przez Kupującego od Sprzedawcy w tym miesiącu - jeżeli Kupujący zakupi od Sprzedawcy wyroby M co najmniej o wartości wyznaczonej na ten miesiąc przez Sprzedawcę w planie zakupów oraz przy jednoczesnej systematyczności tych zakupów polegającej na dokonaniu zakupów tych wyrobów odpowiednio:w pierwszej dekadzie miesiąca: nie mniej niż 30% wartości wyznaczonej na ten miesiąc przez Sprzedawcę w planie zakupów, w drugiej dekadzie miesiąca: nie mniej niż 30% wartości wyznaczonej na ten miesiąc przez Sprzedawcę w planie zakupów, w trzeciej dekadzie miesiąca: nie mniej niż 30% wartości wyznaczonej na ten miesiąc przez Sprzedawcę w planie zakupów, albo4% wartości netto wyrobów M zakupionych przez Kupującego od Sprzedawcy w tym miesiącu - jeżeli Kupujący zakupi od Sprzedawcy wyroby M co najmniej o wartości wyznaczonej na ten miesiąc przez Sprzedawcę w planie zakupów, lecz bez jednoczesnej systematyczności tych zakupów opisanej wyżej.Zainteresowany wskazał, że jeżeli w danym okresie nie podejmie żadnych działań na rzecz wypłacającego premię, czyli nie zakupi na określoną wartość towarów, bądź nie zapłaci za należności w terminie płatności, wówczas premia nie zostanie mu wypłacona.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy za otrzymane premie pieniężne Wnioskodawca powinien wystawić fakturę VAT czy notę księgową.

Zdaniem Wnioskodawcy, premia pieniężna za terminowe regulowanie zobowiązań powinna być dokumentowana notą księgową, gdyż nie jest świadczeniem usług i nie powinna być opodatkowana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie nie będące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi co do zasady usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).Należy podkreślić, iż oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom (bonusy).

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie, bądź też związane są ze świadczeniem dodatkowych usług na rzecz sprzedawcy itp.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności zajmuje się dystrybucją towarów Spółki T, z którą podpisał umowę handlową. Umowa ta określa warunki współpracy, w tym warunki przyznawania premii pieniężnej. Zainteresowany wskazał, iż z ww. umowy handlowej wynika, że jest on zobowiązany do dokonywania zakupów produktów danego asortymentu wyłącznie u wypłacającego premię, lecz premię pieniężną może on otrzymać po spełnieniu następujących warunków:najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca zostaną zapłacone wszystkie należności wynikające z zakupu wyrobów od T, które stały się wymagalne w danym miesiącu, na koniec ostatniego dnia tego miesiąca nie będzie jakichkolwiek opóźnień w zapłacie zobowiązań, Wnioskodawca przekaże T dane dotyczące odsprzedaży wyrobów za ten miesiąc.Ponadto Zainteresowany wskazał, że jeżeli w danym okresie nie podejmie żadnych działań na rzecz wypłacającego premię, czyli nie zakupi na określoną wartość towarów, bądź nie zapłaci za należności w terminie płatności, wówczas premia nie zostanie mu wypłacona.

Zatem w sytuacji gdy, w zamian za otrzymane wynagrodzenie w postaci premii pieniężnych ma miejsce zobowiązanie się Zainteresowanego do dokonywania zakupów produktów danego asortymentu wyłącznie u wypłacającego premię, zastosowanie znajdzie przepis art. 8 ust. 1 ustawy.

Otrzymana premia pieniężna w zamian za zobowiązanie się do dokonywania zakupów produktów danego asortymentu wyłącznie u wypłacającego premię - jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się nabywcy w stosunku do sprzedawcy. Zachowanie nabywcy stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz sprzedającego. Jako zapłatę za wykonaną usługę podatnik otrzymuje bonus w postaci premii pieniężnej.

Zatem pomiędzy stronami istnieje więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.

Odnosząc treść przytoczonych powyżej przepisów do opisu sprawy stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie otrzymujący premie, tj. Wnioskodawca w zamian za zobowiązanie się do dokonywania zakupów produktów danego asortymentu wyłącznie u wypłacającego premię świadczy na jego rzecz usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc czynność ta podlega u niego opodatkowaniu.

Warunki wypłacenia powyższej premii, związane z uregulowaniem należności, są elementem niezbędnym jednak pobocznym w stosunku do głównego działania Wnioskodawcy w celu jej otrzymania, tj. zobowiązania się do dokonywania zakupów produktów danego asortymentu wyłącznie u wypłacającego premię.

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W świetle powyższych przepisów Wnioskodawca jest zobowiązany otrzymane premie pieniężne w zamian za świadczenie usług udokumentować fakturami VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura VAT, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 27/12/2012 00:00:02

Rozliczenie przez Liceum Ogólnokształcące podatku VAT za media w opłatach za czynsze najmu...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznaje stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia...

Dotyczy rozliczenia zaliczek za media dla osób posiadających spółdzielcze własnościowe pra...

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Strony, o udzielenie pisemnej...

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz dokumentowania na jednej fakturze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatek od towarów i usług może być naliczony od kwoty netto wystawionej przez biegłeg...

Jednostka w dniu 25.05.2005 r. złożyła wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na zlecenie sądu przez biegłych...

Przechowywanie kopii faktur VAT w formie elektronicznej, w sytuacji gdy oryginał wystawian...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik zwraca się z prośbą o potwierdzenie własnego stanowiska w kwestii odliczenia podatku w przypadku zaginięcia faktury VATW zakresie kosztów uzyskania przychodów ze zbycia Nieruchomości otrzymanej w związku z likwidacją spółki kapitałowejPowstanie obowiązku podatkowego od nabycia towarów wraz z instalacją lub montażemPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT zaliczkowej i rozliczającej zaliczkę wystawionych za zorganizowanie konferencjiCzy można wystawiać faktury w walucie euro dla odbiorcy włoskiego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.