Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy za powyższe wydatki poniesione na remont budynku udokumentowane fakturami VAT . Sp. z o.o. w . może odliczyć VAT ( z całego obiektu ) w całości

PV-440/IP/ / /2006 P O S T A N O W I E N I ENa podstawie:- art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w .udziela dla . Sp. z o.o. w ., ul. ., NIP . interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia . r. oceniając stanowisko w zakresie odliczenia w całości podatku VAT przy realizacji remontu budynku administracyjno-usługowego jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E . Sp. z o.o. z siedzibą w . wnioskiem z dnia . r., uzupełnionym pismem z dnia .r. zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w . o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, przedstawiając w nim następujący stan faktyczny: . Sp. z o.o. w . planuje w 2006r. realizację zadania obejmującego rewitalizację i rozbudowę zespołu administracyjno-usługowego przy ul. . w . Budynek stanowi własność Spółki. Po zakończeniu zadania w przeważającej części obiektu mieścić się będą lokale handlowo-usługowe na wynajem a pozostała część przeznaczona zostanie na działalność statutową . Sp. z o.o. w . W uzupełnieniu do złożonego wniosku podatnik wyjaśnił, że przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Wobec czego . Sp. z o.o. pyta: "Czy za powyższe wydatki poniesione na remont budynku udokumentowane fakturami VAT . Sp. z o.o. w . może odliczyć VAT ( z całego obiektu ) w całości." Zdaniem podatnika "powyższe wydatki poniesione na w/w zadanie podlegają odliczeniu w całości" Podatnik oświadczył, że w związku z przedstawionym stanem faktycznym w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe, nie jest prowadzona kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Odnosząc się do przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego w . informuje: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Oznacza to, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezpośredni oraz bezsporny. Jak wynika z uzupełnienia do złożonego wniosku, przedmiotem działalności podatnika jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Zatem podatnik wykonuje zarówno czynności opodatkowane jak i zwolnione z opodatkowania. Przysługuje mu zatem prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony tylko w takim zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych. Na podstawie art. 90 ust. 1 w/w ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W myśl ust. 2 tego artykułu - jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. Zgodnie z art. 90 ust. 3 cyt. ustawy - proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2 - 8 przekroczyła 98%, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2. W myśl art. 91 ust. 1 cyt. ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2 - 9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2 - 6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4, a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych. Na podstawie art. 91 ust. 2 w/w ustawy - w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji a także gruntów i praw wieczystego uzytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do srodków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość poczatkowa nie przekracza 15.000, - zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciagu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości- w ciagu 10 lat, licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytku. Roczna korekta w przypadku, o którm mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchoności jednej dziesiątej, kwoty podatku naliczonego przy icj nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku srodków trwałychoraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartosc począkowa nie przekracza 15.000, - zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Szczegółowe zasady korekty kwoty podatku odliczonego regulują przepisy art. 91 ust. 2-10 w/w ustawy o podatku od towarów i usług. W zwiazku z powyższym, stanowisko podatnika wykonującego jednocześnie czynności podleegające opodatkowaniu jak i zwolnione od podatku, w zakresie odliczenia w całości podatku VAT przy wydatkach poniesionych na realizację opisanego wyżej zadania jest nieprawidłowe. Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. Powyższa interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia. Jest zatem aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub faktycznego sprawy. Naczelnik Urzędu Skarbowego nie informuje o zmianie stanu prawnego. Do czasu zmiany lub uchylenia przedmiotowa interpretacja jest wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej, nie jest natomiast wiążąca dla podatnika.
Słowa kluczowe: działalność zwolniona od opodatkowania, odliczenia, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 06/01/2013 09:00:01

Jaki jest moment zamknięcia ksiąg rachunkowych i sytuacji podjęcia uchwały o likwidacji sp...

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu...

Urząd Skarbowy Legionowo 05-120 ul. Marszałka Piłsudskiego 43C

Zasięg terytorialny miasta Legionowo gminy Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew powiaty legionowski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 92101010100161572221000000 VAT 42101010100161572222000000 PIT 89101010100161572223000000 budżetowe...

Czy udostepnienie w internecie darmowego oprogramowania komputerowego winno podlegać opoda...

Na podstawie: art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uznaje Pana stanowisko, zawarte we wniosku z dnia 17 kwietnia...

Czy możliwe jest dokumentowanie w księgach rachunkowych zakupu towarów handlowych od rolni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktura korygująca musi być potwierdzona przez nabywcę oryginalnym podpisem?

Odpowiadając, w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pismo podatnika z dnia 19 listopada 2004 r. dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących dokonane zakupy?Wystawienie faktury VAT RR dokumentującej nabycie usługi tuczu trzody chlewnejOpodatkowanie i udokumentowanie premiiMożliwość wystawiania faktur VAT w walucie obcej również na rzecz krajowego podatnika VAT czynnegoStawka podatku VAT dla usługi wykonania projektu oraz wykazania na fakturze podstawy zastosowania tej stawki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.