Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy za powyższe wydatki poniesione na remont budynku udokumentowane fakturami VAT . Sp. z o.o. w . może odliczyć VAT ( z całego obiektu ) w całości

PV-440/IP/ / /2006 P O S T A N O W I E N I ENa podstawie:- art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w .udziela dla . Sp. z o.o. w ., ul. ., NIP . interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia . r. oceniając stanowisko w zakresie odliczenia w całości podatku VAT przy realizacji remontu budynku administracyjno-usługowego jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E . Sp. z o.o. z siedzibą w . wnioskiem z dnia . r., uzupełnionym pismem z dnia .r. zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w . o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, przedstawiając w nim następujący stan faktyczny: . Sp. z o.o. w . planuje w 2006r. realizację zadania obejmującego rewitalizację i rozbudowę zespołu administracyjno-usługowego przy ul. . w . Budynek stanowi własność Spółki. Po zakończeniu zadania w przeważającej części obiektu mieścić się będą lokale handlowo-usługowe na wynajem a pozostała część przeznaczona zostanie na działalność statutową . Sp. z o.o. w . W uzupełnieniu do złożonego wniosku podatnik wyjaśnił, że przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Wobec czego . Sp. z o.o. pyta: "Czy za powyższe wydatki poniesione na remont budynku udokumentowane fakturami VAT . Sp. z o.o. w . może odliczyć VAT ( z całego obiektu ) w całości." Zdaniem podatnika "powyższe wydatki poniesione na w/w zadanie podlegają odliczeniu w całości" Podatnik oświadczył, że w związku z przedstawionym stanem faktycznym w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe, nie jest prowadzona kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Odnosząc się do przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego w . informuje: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Oznacza to, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezpośredni oraz bezsporny. Jak wynika z uzupełnienia do złożonego wniosku, przedmiotem działalności podatnika jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Zatem podatnik wykonuje zarówno czynności opodatkowane jak i zwolnione z opodatkowania. Przysługuje mu zatem prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony tylko w takim zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych. Na podstawie art. 90 ust. 1 w/w ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W myśl ust. 2 tego artykułu - jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. Zgodnie z art. 90 ust. 3 cyt. ustawy - proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2 - 8 przekroczyła 98%, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2. W myśl art. 91 ust. 1 cyt. ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2 - 9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2 - 6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4, a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych. Na podstawie art. 91 ust. 2 w/w ustawy - w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji a także gruntów i praw wieczystego uzytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do srodków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość poczatkowa nie przekracza 15.000, - zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciagu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości- w ciagu 10 lat, licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytku. Roczna korekta w przypadku, o którm mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchoności jednej dziesiątej, kwoty podatku naliczonego przy icj nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku srodków trwałychoraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartosc począkowa nie przekracza 15.000, - zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Szczegółowe zasady korekty kwoty podatku odliczonego regulują przepisy art. 91 ust. 2-10 w/w ustawy o podatku od towarów i usług. W zwiazku z powyższym, stanowisko podatnika wykonującego jednocześnie czynności podleegające opodatkowaniu jak i zwolnione od podatku, w zakresie odliczenia w całości podatku VAT przy wydatkach poniesionych na realizację opisanego wyżej zadania jest nieprawidłowe. Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. Powyższa interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia. Jest zatem aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub faktycznego sprawy. Naczelnik Urzędu Skarbowego nie informuje o zmianie stanu prawnego. Do czasu zmiany lub uchylenia przedmiotowa interpretacja jest wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej, nie jest natomiast wiążąca dla podatnika.
Słowa kluczowe: działalność zwolniona od opodatkowania, odliczenia, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 06/01/2013 09:00:01

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego na fakturze wystawionej z tytułu udzielonej p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W którym podatnik nabywa prawo do zmniejszenia podatku należnego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Określenie prawidłowości stawki podatku wykazanej na fakturach VAT w wysokości 7% przez ko...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Określenie momentu odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej usługi wsparcia...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatek naliczony wynikający z faktur za zakupiony sprzęt medyczny służący świadczeniu...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej cesję praw i obowiązków do umowy przedwstępnej na nabycie lokalu użytkowegoCzy sprzedaż materiału szkółkarskiego może być dokumentowana rachunkami oraz czy wystawianie jest ograniczone limitem uzyskania przychodu?Czy od odsetek należnych od Spółki na rzecz T. i odliczanych przez T. z rachunków pomocniczych, Spółka jest zobligowana do pobrania podatku u źródła?Czy właściwym dokumentem jest nota księgowa czy faktura VAT i jaka powinna być stawka podatku VAT, tj. czy zwolniona czy 22% od warności bruttoJak otworzyć biuro rachunkowe w Sosnowcu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.