Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Czy zachodzi konieczność korekty odliczonego VAT w przypadku wcześniejszego rozwiązania leasingu?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 26.09.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 27.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawia

uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 26.09.2005 r. za prawidłowe.

Uzasadnienie

Podatnik w dniu 21 października 2004 r. zawarł z podmiotem finansującym umowę leasingu operacyjnego maszyny do cięcia papieru. Umowa została zawarta na okres 37 miesięcy. Obecnie, po upływie 12 miesięcy Podatnik zamierza rozwiązać umowę i wykupić przedmiot leasingu. Podatnik stoi na stanowisku, że umowa została zawarta na co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji leasingowanej rzeczy. Podatnik oświadcza jednocześnie, "iż w zakresie tym nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym."

Podatnik wnosi o wyjaśnienie: "Czy zachodzi konieczność korekty odliczonego VAT w przypadku wcześniejszego rozwiązania leasingu?"

Zdaniem Podatnika, w razie wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu - przed upływem okresu, na jaki została zawarta - i wykupienia przedmiotu leasingu, nie zachodzi konieczność korekty odliczonego VATu od zapłaconych wcześniej rat leasingowych. Takiego skutku rozwiązania umowy przepisy nie przewidują.

Mając na uwadze powyższe organ podatkowy stwierdza: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Według art. 88 ust 1 pkt 2 w/w ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Jak wynika z powyższego Podatnikowi nie przysługuje prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji gdy nabywane towary lub usługi nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług). Zgodnie z uzyskaną przez Podatnika interpretacją przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych (sygn. US 1432/IPDG2/415/428/77/67/2005) wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, jeżeli nastąpi rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego w czasie krótszym od okresu podstawowego - nie skutkuje to obowiązkiem skorygowania kosztów uzyskania przychodu. Ponieważ opłaty uiszczane przez Podatnika z tytułu leasingu operacyjnego stanowiły koszt uzyskania przychodu i nie zachodzi obowiązek korekty podatku dochodowego z tego tytułu, to Podatnik nie jest również zobowiązany do dokonania korekty podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.W myśl § 2 w/w artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.

Pouczenie

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia(art. 236 Ordynacji podatkowej). Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: korekta faktury, leasing operacyjny
Data aktualizacji: 18/10/2013 03:00:01

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur zakupu materiałów zwi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opłata wstępna w leasingu operacyjnym będzie kosztem uzyskania przychodu w pełnej wyso...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jakie kryterium należy przyjąć przy wyborze faktycznie zastosowanego kursu banku, w sytuac...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Określenie prawidłowego sposobu dokumentowania otrzymywanych premii pieniężnych /bonusów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie kosztów przesyłki ponoszonych w zw. ze sprzedażą towarów przez InternetCzy faktura otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów?Czy na podstawie art. 86 ustawy o VAT przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty po dokonaniu korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2006r.?Urząd Skarbowy Śrem 63-100 ul. Wojska Polskiego 12Czy możliwe jest wystawienie więcej niż jednej faktury VAT dokumentującej należność z tytułu czynszu najmu za dany okres rozliczeniowy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.