Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy Zainteresowany może ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku VAT od niezapłaconych faktur?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2009 r. (data wpływu 21 września 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 listopada 2009 r. (data wpływu 10 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku od niezapłaconych faktur - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu podatku od niezapłaconych faktur. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 listopada (data wpływu 10 listopada 2009 r.), w którym Zainteresowany doprecyzował opisany stan faktyczny oraz załączył dowód wniesienia brakującej opłaty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, prowadząc działalność gospodarczą, w roku 2003 i 2004 wykonał usługi budowlane, za które nie uzyskał zapłaty. Działalność zarejestrowaną pod nazwą PUH . - Zainteresowany prowadził od 1989 r. Z powodu braku zapłaty zmuszony został do zaprzestania prowadzenia działalności w czerwcu 2004 r.

Przed rozwiązaniem firmy, Wnioskodawca wystąpił do Sądu Rejonowego w Z. o nakaz zapłaty. Prawomocne wyroki zasądzające od pozwanego zapłatę zapadły w dniu 6 września 2004 r. i w dniu 30 listopada 2004 r. - Zainteresowany wskazał, iż wyroki mają tak późną datę, gdyż pozwany odwoływał się od wcześniejszych wyroków sądowych.

Wnioskodawca wystąpił do Komornika Sądowego o przeprowadzenie egzekucji. Komornik Sądowy, mimo licznych zajęć, nie odzyskał należnych Zainteresowanemu kwot i zawiesił prowadzoną egzekucję z art. 146 prawa upadłościowego i naprawczego.

Dłużnik w Z, ogłosił upadłość w dniu 30 grudnia 2004 r.

Zainteresowany od dnia zawieszenia działalności ponosił dodatkowe koszty związane z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi w kwocie (.) zł. Postępowanie upadłościowe dłużnika zakończone zostało w dniu 29 maja 2009 r. i jest prawomocne. Kwoty wierzytelności ustalone w postępowaniu upadłościowym to:należność główna: (.) zł;odsetki od dnia 24 maja 2005 r.: (.) zł;koszty: (.) zł;razem = (.) zł.W 2003 r. Zainteresowany rozliczał się samodzielnie uzyskując podstawę do opodatkowania w wysokości (.) zł i opłacił podatek w wysokości (.) zł.

W latach 2004-2008 rozliczał się wraz z żoną, uzyskując łącznie podstawę do opodatkowania w wysokości (.) zł i zapłacił łącznie z żoną podatek dochodowy w wysokości (.) zł.

Wnioskodawca od kwot niezapłaconych faktur w wysokości (.) zł, zapłacił podatek dochodowy i VAT. Poniesionych w 2004 r. kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz należnych odsetek nie odliczał od uzyskanego dochodu.

Wnioskodawca wskazał, iż prowadzoną działalność gospodarczą zlikwidował w dniu 31 maja 2004 r. i od tej daty nie prowadził i nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany może ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku VAT od niezapłaconych faktur i jaka obowiązuje procedura.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż zaprzestał on prowadzenie działalności gospodarczej, nie mógł uwzględnić niezapłaconych faktur w rozliczeniu podatku dochodowego i VAT. Wobec powyższego, zapłacone podatki winy zostać zwrócone Zainteresowanemu i uwzględnione w rozliczeniach za lata po zaprzestaniu prowadzenia działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.) - art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

Obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy).

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, iż podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Od wskazanej zasady ogólnej ustawodawca określił w sposób odmienny, szczególny moment powstania obowiązku podatkowego między innymi dla usług budowlanych i budowlano -montażowych.

I tak, w myśl art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy, obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania tych usług.

Oznacza to, że z tytułu wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych dla powstania obowiązku podatkowego znaczenie ma termin zapłaty, ale tylko wówczas, gdy kontrahent dokona płatności za wykonaną na jego rzecz usługę w terminie 30. dni od dnia jej wykonania, bowiem 30. dnia obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od tego, czy dokonano zapłaty.

Zatem, poza terminem zapłaty niezwykle istotne jest także zidentyfikowanie momentu, w którym usługi te zostały wykonane (lub można je uznać za wykonane).

Na mocy art. 19 ust. 14 ustawy, przepis ust. 13 pkt 2 lit. d stosuje się również do usług przyjmowanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo -odbiorczych.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, prowadząc od 1989 r. działalność gospodarczą, w roku 2003 i 2004 wykonał usługi budowlane, za które nie uzyskał zapłaty i z tego też powodu zmuszony został do zaprzestania prowadzenia działalności w 2004 r. Zanim doszło do rozwiązania przez Zainteresowanego firmy, wystąpił on do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty dla dłużnika - wyroki zasadzające od pozwanego zapłatę zapadły, a Zainteresowany wystąpił do Komornika Sądowego o przeprowadzenie egzekucji. Jednakże egzekucje były nieskuteczne, a dłużnik w grudniu 2004 r. ogłosił upadłość.

W ustawie o podatku od towarów i usług została rozwiązana kwestia dotycząca możliwości rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, którą regulują przepisy art. 89a i art. 89b ustawy.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy, podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89a ust. 1a ustawy).

W myśl art. 89a ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:dostawa towarów lub świadczenie usług jest dokonywana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny, wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, wierzytelności nie zostały zbyte, od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona, wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.Art. 89a ust. 3 ustawy stanowi, iż korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin określony w ust. 2 pkt 6, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6. Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

Powołane wyżej przepisy dopuszczają zatem możliwość dokonania przez podatnika korekty podatku należnego, który powstał w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług na terytorium kraju, w sytuacji gdy nabywca towaru bądź usługi, nie dokonał zapłaty na rzecz dostawcy. Zauważyć należy, iż tylko łączne spełnienie wszystkich warunków wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy, daje prawo do skorygowania podatku należnego.

Ze stanu faktycznego wynika, iż od daty wystawienia faktur dokumentujących przedmiotowe wierzytelności, minęło powyżej 2 lat (Zainteresowany usługi budowlane wykonał w roku 2003 i 2004). Ponadto, zarówno Wnioskodawca, jak i dłużnik nie są już podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynny.

Z uwagi na fakt, iż od daty wystawienia faktur dokumentujących przedmiotowe wierzytelności minęło powyżej 2 lat stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony jeden z warunków wymienionych w art. 89a ust. 2 ustawy, kwalifikujący do dokonania korekty podatku należnego. Tym samym w odniesieniu do tych faktur, Wnioskodawca nie ma możliwości skorygowania podatku należnego na podstawie przepisu art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT. W związku z powyższym stało się zbędne badanie pozostałych warunków zwartych w cyt. przepisach.

Reasumując, Zainteresowany nie ma możliwości ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku VAT od niezapłaconych faktur, gdyż nie zostały spełnione łącznie wszystkie warunki wymienione w art. 89a ust. 1a i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tut. Organ informuje, iż kwestie powstania obowiązku podatkowego do dnia 30 kwietnia 2004 r. regulowała ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej prawa do zwrotu podatku od niezapłaconych faktur. Natomiast w kwestii dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: dłużnik, korekta podatku, wierzyciel, wierzytelności nieściągalne, zmniejszenie podatku należnego
Data aktualizacji: 11/01/2013 03:00:01

Urząd Skarbowy Bytom 41-902 ul. Wrocławska 92

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu - Bytom gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 46101012123051052221000000 VAT 93101012123051052222000000 PIT 43101012123051052223000000 budżetowe pozostałe 37101012123051052227000000...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować wystawiając fakturę sprzedaży za uczestnictwo w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy do proporcji z art. 90 ustawy o VAT wlicza się czynności niepodlegające opodatkowaniu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w oparciu o posiadane wydruki z komputera, Wnioskodawca może dokonywane zakupy zaliczy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego Podatnik ma obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Mielec 39-300 ul. Żeromskiego 13Dotyczy faktycznie zastosowanego kursu waluty do przeliczenia wartości otrzymanej na walutowy rachunek bankowy należności w walucie obcejCzy dostawa nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT ?Dotyczy dokumentowania i ewidencjonowania sprzedaży na rzecz podmiotów gospodarczychJaki będzie moment osiągnięcia przychodu ze sprzedaży - za pośrednictwem kolportera - czasopism?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.