Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Czy zakup wierzytelności na własny rachunek w celu ich dalszej odsprzedaży lub windykacji podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych i stwierdza, że podziela stanowisko Spółki wyrażone w piśmie z dnia 15.04.2005r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W piśmie z dnia 15.04.2005r. wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach prowadzonej działalności spółka z o.o. dokonuje m. in. zakupu przeterminowanych wierzytelności poprzez zawarcie umowy kupna#8209;sprzedaży za określoną kwotę, niższą aniżeli dana wierzytelność. W zależności od sytuacji spółka albo ściąga całą należność, albo zawiera następną umowę z dłużnikiem, w której określa kwotę długu do spłaty oraz nowe warunki spłaty.

Wobec powyższego podatnik stawia zapytanie: Czy zakup wierzytelności na własny rachunek w celu ich dalszej sprzedaży lub windykacji podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

W ocenie spółki do czynności nabycia prawa majątkowego (umowy kupna wierzytelności) nie ma zastosowania ustawa o podatku od towarów i usług, ale czynność taka objęta jest przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na tle przedstawionych okoliczności tut. organ podatkowy uznaje stanowisko strony za prawidłowe i wyjaśnia.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie normy prawa podatkowego zawarte w art. 1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest m.in. umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Jednocześnie z treści art. 2 pkt. 4 ww. ustawy wynika, że nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku.

W przypadku zakupu wierzytelności przez podmiot zajmujący się profesjonalnie obrotem wierzytelnościami, w celu ich dalszej odsprzedaży lub windykacji, od podmiotu nie trudniącego się świadczeniem usług pośrednictwa finansowego, żadna ze stron z tytułu dokonania tej transakcji nie jest podatnikiem VAT ani podatnikiem zwolnionym z VAT. W związku z powyższym taka umowa sprzedaży wierzytelności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych wg stawki 1 % a obowiązek uiszczenia tego podatku, stosownie do treści art. 4 pkt. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy o tym podatku, ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej.

Natomiast w sytuacji, gdy podmiot zajmujący się profesjonalnie obrotem wierzytelnościami dokona zbycia zakupionej w celu dalszej odsprzedaży bądź windykacji wierzytelności, po stronie tego podmiotu powstanie obrót opodatkowany lub zwolniony z VAT i wówczas sprzedaż ta podlegać będzie wyłączeniu z obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego na wstępie art. 2 pkt 4.

Interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący na dzień wydania postanowienia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: nabycie wierzytelności, sprzedaż wierzytelności, wierzytelność
Data aktualizacji: 13/01/2013 21:00:01

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT zawierających wady techniczne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Termin wystawienia faktury VAT dla udokumentowania usług magazynowania towarów

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.09.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 20.09.2006...

Prawidłowość wystawiania oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie podatkiem VAT i dokumentowanie wypłacanych kontrahentom premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy obrót powstały w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek musi być zaewi...

Podatnik prowadzi od 1998r. działalność gospodarczą w zakresie handlu. Z tego tytułu ww. posiada dwa sklepy mieszczące się na Dworcu PKP w Poznaniu, w których zainstalowane są kasy fiskalne. Od 01.09.2004r. podatnik poszerzył prowadzoną przez...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Uznanie premii pieniężnych jako wynagrodzenie za świadczone usługi, oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących premieUznanie premii pieniężnych jako wynagrodzenie za świadczone usługi i dokumentowanie ich fakturą VATDotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu, które zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd PracyPrawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja MuzeumCzy za dzień zarachowania kosztów należy uznać dzień wystawienia faktury, czy dzień jej otrzymania?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.