Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy zakup wierzytelności na własny rachunek w celu ich dalszej odsprzedaży lub windykacji podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych i stwierdza, że podziela stanowisko Spółki wyrażone w piśmie z dnia 15.04.2005r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W piśmie z dnia 15.04.2005r. wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach prowadzonej działalności spółka z o.o. dokonuje m. in. zakupu przeterminowanych wierzytelności poprzez zawarcie umowy kupna#8209;sprzedaży za określoną kwotę, niższą aniżeli dana wierzytelność. W zależności od sytuacji spółka albo ściąga całą należność, albo zawiera następną umowę z dłużnikiem, w której określa kwotę długu do spłaty oraz nowe warunki spłaty.

Wobec powyższego podatnik stawia zapytanie: Czy zakup wierzytelności na własny rachunek w celu ich dalszej sprzedaży lub windykacji podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

W ocenie spółki do czynności nabycia prawa majątkowego (umowy kupna wierzytelności) nie ma zastosowania ustawa o podatku od towarów i usług, ale czynność taka objęta jest przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na tle przedstawionych okoliczności tut. organ podatkowy uznaje stanowisko strony za prawidłowe i wyjaśnia.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie normy prawa podatkowego zawarte w art. 1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), zgodnie z którym przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest m.in. umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Jednocześnie z treści art. 2 pkt. 4 ww. ustawy wynika, że nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku.

W przypadku zakupu wierzytelności przez podmiot zajmujący się profesjonalnie obrotem wierzytelnościami, w celu ich dalszej odsprzedaży lub windykacji, od podmiotu nie trudniącego się świadczeniem usług pośrednictwa finansowego, żadna ze stron z tytułu dokonania tej transakcji nie jest podatnikiem VAT ani podatnikiem zwolnionym z VAT. W związku z powyższym taka umowa sprzedaży wierzytelności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych wg stawki 1 % a obowiązek uiszczenia tego podatku, stosownie do treści art. 4 pkt. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy o tym podatku, ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej.

Natomiast w sytuacji, gdy podmiot zajmujący się profesjonalnie obrotem wierzytelnościami dokona zbycia zakupionej w celu dalszej odsprzedaży bądź windykacji wierzytelności, po stronie tego podmiotu powstanie obrót opodatkowany lub zwolniony z VAT i wówczas sprzedaż ta podlegać będzie wyłączeniu z obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie powołanego na wstępie art. 2 pkt 4.

Interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący na dzień wydania postanowienia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: nabycie wierzytelności, sprzedaż wierzytelności, wierzytelność
Data aktualizacji: 13/01/2013 21:00:01

Odliczenie podatku VAT w kwocie wskazanej na fakturze (przeliczonej z EURO na PLN) przez d...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak rozliczać przychody uzyskiwane z tytułu umieszczania reklam internetowych innych podmi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wypłata premii pieniężnej jest wynagrodzeniem za świadczoną przez kontrahenta usługę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje podstawa do wystawienia faktury VAT od zobowiazania zasądzonego wyrokiem?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 11.03.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu...

Rozliczenie faktur VAT niedokumentujących rzeczywistych transakcji

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przesługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących poniesienie wydatków na emisję akcji, która nie doszła do skutku?Zmiany ceny sprzedaży po dostawie udokumentowanej faktura korygująca i jej skutków w zakresie akcyzy należnej od sprzedaży samochodów osobowychPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VATDokumentowanie zakupów dokonywanych od rolnika ryczałtowegoJak prawidłowo wystawić fakturę wewnętrzną przy WNT /korekta zaliczek/?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.