Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy zakupione deski podłogowe do remontu mieszkania można w fakturze za wykonany remont opodatkować stawką 7

Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego - uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Strona zamierza kupić materiały (deski podłogowe opodatkowane stawką VAT 22%) do remontu mieszkania kontrahenta. Podatnik zamierza obciążyć klienta kosztami zakupu materiałów i kosztami robocizny. W związku z tym pyta jaką stawkę VAT należy stosować przy dostawie towarów i usług dotyczących robót budowlano - montażowych, remontów i robot konserwacyjnych, o których mowa w art. 146 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.Zdaniem Podatnika może wystawić jedną fakturę z jedną pozycją na fakturze, która obejmowałaby zarówno materiały, jak i usługę robocizny i w całości byłyby opodatkowane stawką VAT 7%. Naczelnik po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego stwierdza co następuje:

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Tak więc od 1 maja 2004r. na dostawę materiałów budowlanych oraz roboty budowlane, montażowe i remonty nie związane z budownictwem mieszkaniowym obowiązuje stawka podatku w wysokości 22%.

Dla pewnych towarów i usług ustawodawca przewidział jednakże niższe stawki podatkowe. Towary bądź usługi, przy dostawie których stosuje się preferencyjne stawki wymienione są w załącznikach do ustawy o VAT, a także w przepisach przejściowych i końcowych zawartych w tejże ustawie.

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 146 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) do dnia 31.12.2007r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego - art. 146 ust 2 wyżej powołanej ustawy. Przez obiekt budownictwa mieszkaniowego zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy, rozumieć należy budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie : budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast zakres przedmiotowy pojęcia infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, zgodnie z art.146 ust.3 ustawy o VAT, obejmuje:

1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2. urządzanie i zagospodarowywanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Jeżeli więc świadczeniem głównym, z punktu widzenia nabywcy, będzie wykonanie usługi, a obrotem dla wykonawcy tych usług (przedmiotem opodatkowania) będzie wynagrodzenie od całości wykonanych robót, bez odrębnego rozliczenia zużytych materiałów, właściwą stawką będzie stawka podatku VAT dla danej usługi. Należy wówczas wystawić jedną fakturę VAT i w jednej pozycji wpisać pełną wartość wynikającą z umowy.

W sytuacji gdy umowa przewidywałaby odrębne świadczenie usługi i odrębnie dostawę towaru - obie te czynności będą opodatkowane według właściwych stawek podatkowych - usługa remontowo-budowlana według stawki 7%, dostawa towarów według stawki 22%.

Uwzględniając powyższe, stwierdzić należy, że sposób fakturowania wykonanych przez Podatnika czynności będzie każdorazowo zależał od warunków umowy na wykonanie tych czynności, jakie ustalone zostaną ze zleceniodawcą. Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, usługi budowlano-montażowe
Data aktualizacji: 28/01/2013 03:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego gdy nie złożono oświadczenia - z faktury wystawion...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za remont elewacji budynku - siedziba muz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Kłobuck 42-100 ul. Rynek 13

Zasięg terytorialny miasta gminy Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka powiaty kłobucki województwo śląskie Konta bankowe CIT 45101012120015312221000000 VAT 92101012120015312222000000 PIT...

Kwestia wystawienia faktury VAT czy noty księgowej za wykonaną usługę naprawy samochodów

Wnioskodawca dokonał naprawy samochodów uszkodzonych w czasie transportu przez Spółkę C... ze Swarzędza, która świadczyła dla Wnioskodawcy usługę przewozową.Spółka C... świadczy usługi transportowe na rzecz importera samochodów Skoda Auto Polska...

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów uwzględnia się skonto, które zostało wykazane na fakturze?Jeżeli podanym na fakturze nabywcą odzieży ochronnej dla straży pożarnej jest urząd gminy, nie ma możliwości zastosowania 7% stawki podatku VATCzy wydanie opakowań po środkach niebezpiecznych, w wypadku braku ich zwrotu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Cy jeśli Spółka otrzymała rabat odnoszący się w części do faktur sprzed 01 maja 2004r powinna wystawić fakturę korygującą na wartośc WNT ?Czy odlicza się od podatku należnego podatek naliczony VAT zawarty fakturach zakupu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.