Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy zaliczenie do przychodów kwot wynikających z faktury zaliczkowej i końcowej w miesiącu wystawienia faktury końcowej jest prawidłowe

Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 06.04.2006 r., uzupełnione w dniach 08.05.2006 r. i 26.06.2006 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza, iż:stanowisko Pana dotyczące zaliczenia do przychodów kwot wynikających z faktury zaliczkowej i końcowej w miesiącu wystawienia faktury końcowej jest prawidłoweUZASADNIENIE

W dniu 06.04.2006 r. wpłynął do tut. organu podatkowego Pana wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedłożonego stanu faktycznego wynika: prowadzi Pan działalność gospodarczą w ramach Rzemieślniczej Wytwórni Chemicznej . s.c. W dniu 23.11.2005 r. wpłynęła na konto firmy kwota . zł z opisem, że jest to zadatek na wykonanie brykieciarki. Przelew nie zawierał żadnych danych na podstawie których mógłby Pan wystawić fakturę Vat (brak nazwiska, nazwy firmy, adresy, numeru NIP). W dniu 30.11.2005 r. otrzymał Pan informację pocztą elektroniczną od kontrahenta, że została wcześniej przekazana zaliczka. W informacji tej znajdowały się także dane kontrahenta niezbędne do wystawienia faktury. W dniu 05.12.2005 r. wystawił Pan fakturę Vat na wpłaconą kwotę zaliczki, po czym zaksięgowano tę fakturę w księdze przychodów i rozchodów w miesiącu grudniu 2005 r. Usługę polegającą na wykonaniu powyższej brykieciarki dokonano w grudniu 2005 r., zapłata za wykonanie brykieciarki nastąpiła także w grudniu 2005 r. Zarówno faktura zaliczkowa, jak i faktura końcowa zostały w pełni rozliczone w miesiącu grudniu 2005 r.

Pyta Pan: Czy prawidłowo uczynił zaliczając przychód wynikający z faktury zaliczkowej w miesiącu jej wystawienia tj. grudnia 2005 r., czy też powinien przychód ten zaliczyć do miesiąca w którym nastąpiła zapłata tj. miesiąca listopada 2005 r. .

Pana zdaniem: Prawidłowo uczynił zaliczając kwotę zaliczki otrzymanej w listopadzie 2005 r., do miesiąca wykonania usługi, wystawienia faktury zaliczkowej, a także faktury końcowej tj. miesiąca grudnia 2005 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w oparciu o wyżej przedstawiony przez podatnika stan faktyczny dokonuje interpretacji prawa podatkowego w przedmiocie pytania postanowionego przez podatnika:

Przychodem z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14, poz. 176 z zm.) uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Za datę powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych uważa sie - zgodnie z z art. 14 ust. 1c - dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

- wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub;

- wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub

- otrzymano zapłatę za wykonanie świadczeń - w pozostałych przypadkach.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy - do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Zaliczka jest kwotą wpłaconą na poczet przyszłych należności i nie stanowi formy zabezpieczenia umowy. Jeżeli zobowiązanie zostanie należycie wykonane, przekazana zaliczka będzie zaliczona na poczet należnego świadczenia, a w przeciwnym razie strona dająca zaliczkę będzie mogła domagać się jej zwrotu (oraz naprawienia ewentualnej szkody).

W związku z powyższym, przychód z tytułu świadczonej usługi, jako należny powstanie w dacie jej wykonania. Nie są natomiast przychodem dla celów podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane pieniądze stanowiące zaliczkę na poczet wykonania świadczenia. Kwota zaliczki stanowi przychód w momencie realizacji tego świadczenia. Zaliczka, bez względu na to, jakiej części ceny za usługę dotyczy, nie podlega wykazaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Zgodnie z powyższym zaliczka wpłacona Panu na poczet wykonania brykieciarki nie jest przychodem dla celów podatkowych. Prawidłowo także uczynił Pan zaliczając ją do przychodu w podatkowej księdze przychodu i rozchodu w miesiącu wykonania usługi i wystawienia faktury końcowej.

Tutejszy organ podatkowy zastrzega, że przedstawione wyjaśnienia mają zastosowanie jedynie w takim zakresie w jakim opis sytuacji odpowiada stanowi faktycznemu.

Powyższa odpowiedź odzwierciedla stan prawny na dzień udzielenia odpowiedzi.

Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja Podatkowa, powyższa interpretacja nie jest dla Pana wiążąca. Jeżeli jednak zastosuje się Pan do powyższej interpretacji organ podatkowy nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej Panu zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia powyższego postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Powyższa interpretacja jest jednak wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 Ordynacji Podatkowej.

Na podstawie art. 14a § 4 Ordynacji Podatkowej na niniejsze postanowienie służy Panu prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia.
Słowa kluczowe: faktura zaliczkowa, przychód z działalności gospodarczej
Data aktualizacji: 23/01/2013 21:00:01

Czy można za okres od maja 2004 r. do marca 2005 r. wystawić zaległe faktury stwierdzające...

Na podstawie art. 14a - 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie podatnika, udziela interpretacji co do...

Dane pośrednika na fakturze wystawianej w imieniu i na rzecz sprzedawcy oraz numeracja fak...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak należy rozliczyć wewnątrzwspólnotowe zakupy jeżeli Spółka na dzień otrzymania faktur V...

Ze stanu faktycznego podanego we wniosku wynika, że w m-cu grudniu 2004r. Spółka otrzymała faktury VAT potwierdzające zakup towarów z kraju UE - Czechy. W m-cu grudniu Spółka nie była jeszcze podatnikiem VAT unijnym. Rejestracji jako podatnika...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w świetle art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatk...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy korekta deklaracji VAT -7 w przypadku obniżenia podatku należnego o podatek wskazany n...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VATCzy Wnioskodawca prawidłowo postąpił wystawiając korekty do refaktur i skorygował in minus VAT należny w trakcie realizacji projektu?Biura rachunkowe SosnowiecPodatnik zapytuje jak należy ująć w deklaracji VAT-7 oraz informacji kwartalnej wystawioną korektę faktury zwiększającą wartość dostawy?Obowiązkowe daty na fakturze od 2013 roku
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.