Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Czy zwolnienia jest z podatku dochodowego wygrana w konkursie ogłaszanym na stronie internetowej firmy oraz w lokalnej prasie i radio?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 03 grudnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 09 grudnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego wygranej w konkursie ogłaszanym na stronie internetowej firmy oraz w lokalnej prasie i radio - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 grudnia 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego wygranej w konkursie ogłaszanym na stronie internetowej firmy oraz w lokalnej prasie i radio.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zorganizował w 2008r. dwa konkursy. Celem tych konkursów było między innymi pozyskanie grona nowych klientów i tym samym zwiększenia przychodów ze sprzedaży.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży usług internetowych (transmisja danych), telefonii stacjonarnej i telewizji cyfrowej, czyli w zakresie mass mediów, za który uważa się również Internet.

Konkurs był ogłaszany na stronie internetowej wnioskodawcy oraz w lokalnej prasie i radio.

Strona internetowa jest ogólnodostępna, tzn. że każdy kto posiada łącza internetowe może ją otworzyć i skorzystać z zawartości. Ze względu na specyfikę branży udział w konkursie mogły wziąć osoby, które znajdują się w obrębie sieci internetowej wnioskodawcy, gdyż warunkiem udziału było podpisanie umowy o świadczenie usług.

Wygraną w konkursie stanowił między innymi abonament roczny na usługi internetowe lub telefoniczne nie przekraczający kwoty 760 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej sytuacji zasadnym jest skorzystanie ze zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy podatkowej iż: wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 złotych.

Zdaniem wnioskodawcy, w opisanej sytuacji należy zastosować zwolnienie, gdyż:konkurs był ogłoszony w środkach masowego przekazu zarówno na stronie internetowej jak i w prasie lokalnej i radio, organizatorem konkursu była firma, która w zakresie podstawowej działalności posiada sprzedaż usług internetowych (transmisja danych), strona internetowa firmy jest ogólnodostępna dla wszystkich posiadających Internet, choć ze względu na terytorialny zasięg sieci internetowej wnioskodawcy nie każdy mógł wziąć udział w konkursie.Według wnioskodawcy podobnie wypowiedziało się Ministerstwo Finansów w Biuletynie Skarbowym Nr 4/2007 - uznając między innymi Internet jako środek masowego przekazu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wynika, iż wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008r. - od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W związku z powyższym wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagrody związane ze sprzedażą premiową podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu tylko wówczas, gdy nie ma zastosowania zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z regulacji ww. art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy jednoznacznie wynika, iż wolą ustawodawcy jest, aby zwolnieniem przedmiotowym objęta była - w granicach limitu 760 zł - wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).

Należy zauważyć, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia środki masowego przekazu. Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Według definicji Wydawnictwa PWN S.A. - środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego, mass media, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności. Z kolei Internetowa Encyklopedia PWN definiuje pojęcie środki masowego przekazu (mass media, media, środki masowego komunikowania) jako urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet. Wśród mediów masowych powyższe definicje wymieniają prasę. W rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) - prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele - i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską (art. 7 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy).

Zastosowanie analogii z powyższą definicją pozwala stwierdzić, iż niewątpliwie podobnie jak tradycyjne media, Internet spełnia te same zadania, tj. może służyć do publikacji określonych treści (np. ogłoszenie konkursu) nieograniczonej i anonimowej liczbie odbiorców.

Literalne brzmienie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy wymienione środki masowego przekazu, tj. prasa, radio i telewizja stanowią katalog zamknięty, czy też wymienione zostały przykładowo.

Stwierdzić należy, że użyte w powołanym przepisie określenie w środkach masowego przekazu mieści w sobie również pojęcie Internetu, jako środka przekazu, pomimo, iż nie został on wprost wymieniony w dyspozycji powołanego przepisu.

W związku z powyższym należy zgodzić się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż Internet zaliczyć należy do środków masowego przekazu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Tym samym nagrody dla uczestników konkursów emitowanych na ogólnodostępnych stronach internetowych, do których swobodny, nieograniczony dostęp ma każda osoba i każda z nich może wziąć w nim udział, skorzystają ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w treści cytowanego powyżej artykułu, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł.

Jednak wyłączone z zakresu zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy będą nagrody otrzymywane przez uczestników konkursów organizowanych i emitowanych przez Internet, którego krąg odbiorców jest ograniczony, tj. usługi poczty elektronicznej, czy też strony dostępne przy użyciu odpowiedniego kodu, lub strony korporacyjne kierowane do ściśle określonego kręgu odbiorców, np. pracowników korporacji, a także konkursów organizowanych i emitowanych za pośrednictwem ogólnodostępnych stron internetowych, do których przystąpić może ograniczona grupa uczestników.

Bowiem wolą ustawodawcy jest, aby przedmiotowym zwolnieniem objęte były wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych za pośrednictwem Internetu, do których dostęp ma nieograniczone grono uczestników i każdy z tych uczestników może wziąć w nim udział.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca ogłosił w 2008r. na własnej, tj. firmy stronie internetowej oraz w lokalnej prasie i radio konkurs. Udział w konkursie mogły wziąć osoby, które znajdują się w obrębie sieci internetowej wnioskodawcy. Warunkiem udziału było podpisanie umowy o świadczenie usług.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych powyżej przepisów prawa, stwierdzić należy, iż nagrody dla uczestników konkursu organizowanego i emitowanych w 2008r. za pośrednictwem ogólnie dostępnej strony internetowej wnioskodawcy, przeznaczonych wyłącznie dla osób, które znajdują się w obrębie sieci internetowej wnioskodawcy i które podpisały z wnioskodawcą umowę o świadczenie usług, nie skorzystają ze zwolnienia, o którym mowa w ww. art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, pomimo, że wartość tych nagród nie przekroczy kwoty 760 zł. Zwolnienie to nie dotyczy również i wygranych w konkursach ogłaszanych w lokalnej prasie i radio. Konkursy te kierowane są bowiem do ograniczonej grupy uczestników.

Wartość tych nagród stanowi natomiast przychód uczestników konkursu, który podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z powołanym powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Wobec czego na wnioskodawcy jako płatniku ciąży na mocy art. 41 ust. 4 ustawy - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008r. - obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, w myśl którego płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Z przepisu art. 42 ust. 1a ww. ustawy wynika, iż w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: internet, konkursy, nagrody, środki masowego przekazu, zwolnienia przedmiotowe
Data aktualizacji: 29/12/2012 06:00:01

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz rejestracji dla celów VAT

Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60), art. 88 ust. 1 pkt 5 lit.a), art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r...

Terminu obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z duplikatu zaginionej...

D E C Y Z J ANa podstawie art. 14b 2 oraz 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22.01.2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Stare...

Czy odpłatność pracownika powinna być zafakturowana fakturą wewnętrzną, w której podatek n...

POSTANOWIENIE W dniu 07.06.2006r. Fima wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie...

Ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy słusznie postąpiliśmy odliczając podatek naliczony wynikający z faktury w miesiącu otr...

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x złożonym przez X w sprawie interpretacji przepisów prawa...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy błędy zawarte w fakturze VAT zawsze podlegają skorygowaniuPrawo do odliczenia podatku VAT z faktur rozliczonychCzy wartość netto z faktury wystawionej przez firmę doradczą za pozyskanie dotacji będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów?Prawo do odliczenia podatku VAT zwartego w fakturach dotyczących zakupu towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi gminnejPierwszy Urząd Skarbowy Kalisz 62-800 ul. Wrocławska 12/14
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.