Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dlaczego nie można odpisać faktur za zakup materiałów na remont domu?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2010r. (data wpływu do tut. Biura 22 kwietnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania ulgi z tytułu zakupu materiałów na remont domu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania ulgi z tytułu zakupu materiałów na remont domu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni w dniu 29 lipca 2008r. kupiła dom wraz z działką o powierzchni 0,0232 ha, podpisując w obecności notariusza umowę przedwstępną. Sprzedający nie posiadali w momencie podpisania umowy przedwstępnej aktu własności nieruchomości, gdyż w sądzie toczyła się sprawa spadkowa.

Sprzedający zobowiązali się, że niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych dokumentów wnioskodawczyni uzyska akt własności. W tym czasie wnioskodawczyni uzyskując zgodę sprzedających wyrażoną w umowie przedwstępnej zamieszkała w przedmiotowej nieruchomości i wykonywała niezbędne remonty. Materiały potrzebne do wykonania remontów zostały zakupione.

W dniu 15 grudnia 2008r. przed notariuszem została zakończona transakcja sprzedaży i wnioskodawczyni uzyskała akt własności domu z działką, który wcześniej zakupiła. W powyższym akcie została zawarta informacja, iż wydanie przedmiotowej nieruchomości nabywcy nastąpiło wcześniej.

Wnioskodawczyni kupując materiały na remont miała nadzieję, że będzie mogła odpisać od podatku wszelkie faktury.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Dlaczego nie można odpisać faktur za zakup materiałów na remont domu...

Zdaniem wnioskodawczyni, powinna mieć prawo do odliczenia od podatku poniesionych kosztów na remont domu. Fakt spisania umowy przedwstępnej poprzedzającej umowę przenoszącą własność zdaniem wnioskodawczyni daje jej prawo do odliczenia od podatku kosztów poniesionych na remont domu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

W niniejszej interpretacji Organ podatkowy odpowiedział zarówno na pytanie wnioskodawczyni dotyczące możliwości odliczania od podatku wydatków na remont domu, jak i dokonał wykładni przepisów przytoczonych przez wnioskodawczynię w części D.3. formularza ORD-IN.

Zgodnie z regulacją prawną, zawartą w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003r. podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Przedmiotowe wydatki podlegają odliczeniu jeżeli: zostały udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodem odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty (w art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003r.), dotyczą budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (art. 27a ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003r.), nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a także nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie (art. 27a ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003r.). dotyczą prac remontowych i modernizacyjnych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 grudnia 1996r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 156, poz. 788 (art. 27a ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003r.), Wskazać należy, że przepis cytowanego wyżej art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierający regulację prawną w zakresie skorzystania z prawa do tzw. ulgi remontowej a tym samym dający podstawę do odliczania od podatku faktur na zakup materiałów na remont domu - na mocy art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) został uchylony z dniem 01 stycznia 2004r.

Jednakże w myśl art. 12 ust. 2 ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003r., poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w 2003r.

Nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zagwarantowane zostało zatem prawo do korzystania z ulgi remontowej osobom, które w latach 2004 i 2005 dokonały m.in. remontu i modernizacji budynku mieszkalnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawczyni w dniu 29 lipca 2008r. zawarła umowę przedwstępną, a dnia 15 grudnia 2008r. umowę sprzedaży, na mocy której zostało przeniesione prawo własności nieruchomości, tj. domu wraz z działką. Wnioskodawczyni wskazała, że od czasu zawarcia umowy przedwstępnej do czasu faktycznego przeniesienia prawa własności nieruchomości zamieszkała w tym budynku i poczyniła wydatki na jego remont. Wydatki te zostały udokumentowane fakturami VAT i jak wynika z przedmiotowego wniosku zostały poczynione w okresie od 29 lipca 2008r. do 15 grudnia 2008r.

Wątpliwości wnioskodawczyni budzi kwestia możliwości odliczenia od podatku faktur za zakup materiałów przeznaczonych na remont domu.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie przedstawiony we wniosku stan faktyczny, w kontekście zapytania ujętego w przedmiotowym wniosku stwierdzić należy, że ustawodawca prawo do skorzystania z ulgi remontowo-modernizacyjnej uzależnia m.in. od faktu poniesienia wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację budynku mieszkalnego czy też lokalu mieszkalnego w takim budynku. Podkreślenia jednak wymaga fakt, iż zwolnienie o którym mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym w 2003r. zgodnie z art. 1 pkt 22 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw traci moc z dniem 01 stycznia 2004r. Możliwość odliczenia od podatku wydatków, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 przysługiwała jedynie podatnikom, którzy wydatki te ponieśli w latach 2004-2005 (art. 12 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej).

Stosownie do powyższego w przedmiotowej sprawie cytowane przepisy ustawy o podatku dochodowym nie znajdą zastosowania, gdyż jak wskazano we wniosku środki przeznaczone na remont i modernizację budynku zostały wydatkowane na ten cel w 2008r. W związku z powyższym wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do odliczenia od podatku faktur na zakup materiałów na remont domu w ramach tzw. ulgi remontowo modernizacyjnej.

Jednakże w przypadku dokonania sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, której nabycie nastąpiło w 2008r. zauważyć należy co następuje.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 51, poz. 307) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, -jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, iż sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Ustawą z dnia 06 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 01 stycznia 2009r. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.

Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej sprawie nabycie nieruchomości nastąpiło w 2008r. w przypadku jej sprzedaży zastosowanie będą miały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r. od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

S tosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6c koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Powyższe oznacza, że kosztem uzyskania przychodu mogą być wydatki na remont, udokumentowane fakturą VAT poniesione nie tylko w okresie, w którym wnioskodawczyni była właścicielką nieruchomości, ale również w okresie poprzedzającym, jeśli wnioskodawczyni faktycznie była w posiadaniu przedmiotowej nieruchomości. O tym zaś, że była, wnioskować można z aktu notarialnego sprzedaży, gdyż zgodnie z jej twierdzeniem akt ten zawiera taką informację.

Reasumując, kwestią która budzi wątpliwości wnioskodawczyni jest możliwość odliczenia od podatku faktur na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remont domu. Zauważyć należy, że ulga remontowo modernizacyjna, która dawała możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku mieszkalnego została uchylona z dniem 01 stycznia 2004r. W związku z powyższym, wydatki które wnioskodawczyni poczyniła na remont budynku w 2008r. nie będą podlegać odliczeniu od podatku na zasadach określonych w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym w 2003r., gdyż w momencie ich poniesienia przedmiotowa ulga nie obowiązywała. Jednakże w przypadku sprzedaży nieruchomości, której nabycie nastąpiło w 2008r., o ile sprzedaż nastąpi przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, przychód uzyskany z tej sprzedaży wnioskodawczyni będzie mogła pomniejszyć zgodnie z art. 22 ust. 6c ww. ustawy o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania ustalone na podstawie faktur VAT.

Mając na uwadze powyższe stanowisko wnioskodawczyni należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku dołączono plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest ani obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i jej stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dom, faktura vat, materiały budowlane, remonty
Data aktualizacji: 25/06/2011 22:39:15

Księgowy odpowiada za swoją pracę

Odpowiedzialność za rzetelne prowadzenie firmy spoczywa w całości na przedsiębiorcy. Jednak pewne działania jak usługi rachunkowe Warszawa outsourcinguje do biura księgowego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości przez urząd skarbowy...

Jaki adres należy wskazywać na fakturze VAT?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Uregulowania w zakresie dokumentowania usług turystyki i sposobu prowadzenia ewidencji

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy na fakturze VAT na wydawnictwa z nadanym nr ISBN stosuje się stawkę VAT 0% (działalnoś...

W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 18.10.2004 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach na podstawie art. 14a 1 i art. 14b 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż: Zgodnie z...

Dot. stawki podatku przy wystawaniu faktur za wykonywane usługi budowlane polegające na wy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dobrze prowadzona księgowość Pruszków a kondycja finansowa firmyPytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi wykonania projektu obwodnicy zlokalizowanej w PolsceDot. prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej poniesienie opłaty za wieczyste użytkowanie działek za 2005rCzy słusznie skorygowano sprzedaż własną dla ostatecznego nabywcy?VAT - w zakresie rozliczeń pomiędzy członkami umowy konsorcjum
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.