Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Do którego roku podatkowego zaliczyć należy przychody z faktury wystawionej w 2008r. za usługi świadczone w 2007r.?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. przedstawione we wniosku z dnia 03 stycznia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 10 stycznia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu uznania za przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, przychodu wynikającego z wystawionej w 2008r. faktury, dot. usług świadczonych w 2007r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2008r. do tut. Biura wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu uznania za przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, przychodu wynikającego z wystawionej w 2008r. faktury, dot. usług świadczonych w 2007r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzącym jednoosobowo działalność gospodarczą opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym. Rozlicza się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W 2007r. podpisał Umowę o Współpracy ze Spółką mającą oddział na terenie Niemiec. Przedmiotem umowy jest współdziałanie tej Spółki i Wykonawcy (wnioskodawcy) w zakresie nadzoru technicznego i koordynacji kontraktów na terenie Niemiec. W 2007r. poniósł znaczne koszty związane głównie z podróżami mającymi na celu wykonanie zadań wynikających z postanowień umowy. Z tytułu zawartej umowy strony dokonują wzajemnych rozliczeń na następujących zasadach:Wykonawca otrzyma za swoje usługi gratyfikację w wysokości 1% wartości obrotów z tytułu kontraktów, które nadzorował. Wykonawca może otrzymać premię za nadzorowane kontrakty w wysokości 7% zysku brutto liczonego na koniec roku kalendarzowego. Ewentualne straty wynikłe na którymkolwiek z kontraktów obniżają automatycznie podstawę do naliczenia premii. Gratyfikacja wg pkt 1 paragraf 6, oraz premia wg pkt 2 paragraf 6, przyznawana jest każdorazowo kwartalnie, półrocznie lub rocznie przez Prezesa Zarządu oddzielnym dokumentem na wniosek Pełnomocnika Zarządu i na podstawie osiąganych wyników na terenie RFN. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w terminie 30 dni po doręczeniu przez Wykonawcę faktury, na konto Wykonawcy podane na fakturach.Zgodnie z przedstawionymi postanowieniami umowy, w dniu 28 lutego 2008r. podatnik wystawił fakturę za świadczone usługi w 2007r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Do którego roku podatkowego zaliczyć należy przychody z faktury wystawionej w roku 2008 za usługi świadczone w roku 2007.

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 14 pkt 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Wg wnioskodawcy faktura wystawiona 28 lutego 2008r. stanowi przychód roku 2008.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast stosownie do art. 14 ust. 1c w/w ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1 uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:wystawienia faktury albo uregulowania należności.Przytoczony powyżej przepis należy traktować jako generalną zasadę określającą moment powstania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyjątek od tak skonstruowanej zasady wprowadza art. 14 ust. 1e, 1h oraz 1i powołanej ustawy.W myśl art. 14 ust. 1e cytowanej ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.Zatem, w sytuacji, gdy postanowienia umowy, która jest wykonywana stale, w dłuższym - określonym bądź nieokreślonym czasie, przewidują, iż wynagrodzenie wypłacane będzie w okresach rozliczeniowych, to przychód z tytułu usług wykonywanych w ramach takiej umowy powstaje zawsze w ostatnim dniu okresu wskazanego w umowie (lub na fakturze) jako okres rozliczeniowy.

Istotną okolicznością w tym wypadku świadczącą o momencie powstania przychodu jest określenie w łączącej strony umowie lub na wystawionej fakturze, jakiego okresu dotyczy czynność będąca jej przedmiotem. Wynika z tego, że określenie okresu rozliczeniowego pozostaje wyłącznie w gestii stron, które łączy stosunek cywilnoprawny. Wobec powyższego, data powstania przychodu zależy od postanowień umowy co do terminu dokonywania rozliczeń, a nie od daty wykonania świadczenia lub wystawienia faktury. W przedstawionym stanie faktycznym rozliczenie przychodu następuje na podstawie umowy, w której strony ustaliły, że usługa jest rozliczana kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Zatem znajduje w tej sprawie zastosowanie powołany wyżej art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, za datę powstania przychodu należy uznać ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie, tj. ostatni dzień każdego okresu rozliczeniowego, bez względu na ustaloną datę płatności i termin dokonania rozliczenia wykonanej usługi. W związku z tym przychody wynikające z faktury wystawionej w roku 2008 za usługi świadczone w roku 2007 należy zaliczyć do przychodów 2007 roku.

Wobec powyższego nieprawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 03 stycznia 2008r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, moment powstania przychodów, okres rozliczeniowy
Data aktualizacji: 14/10/2013 15:00:01

Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), art. 86 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...

Jaka jest data powstania przychodu oraz moment zarachowania kosztu w podatkowej księdze pr...

Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 14.01.2005 r., uzupełnionym w dniu 24.02.2005 r. - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek VAT zawarty w fakturach korygujących...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących usług najmu nieruchomości, które nie są dok...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy czynsz inicjalny może być zaliczony w koszty podatkowe jednorazowo, w dacie poniesieni...

Spółka zawarła umowę leasingu na użytkowanie urządzenia do produkcji brykietów drewnianych. Zgodnie z umową leasingową Spółka opłaciła tzw. czynsz inicjalny na podstawie otrzymanej faktury VAT. Zdaniem Spółki, powyższy wydatek nie jest kosztem...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Faktura zaliczkowa winna zawierać szczegółowe określenie nazwy zamawianych towarów, a nie nazwę ogólnej grupy towarowej (np. materiały budowlaneZwolnienie od opodatkowania ekwiwalentu wypłacanego pracownikom za korzystanie z Internetu przy użyciu ich własnego sprzętu komputerowegoMożliwość wystawienia faktury korygującej w przypadku wystapienia różnic kursowychOdliczenie podatku VAT z faktur otrzymywanych w związku z udzieleniem przez Spółkę premii pieniężnychPytanie Spółki dotyczy dokumentowania zaliczki wpłaconej tytułem wewnątrzwspólnotowego nabycia
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.