Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dochody z programów płatnych e-maili

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2009 r. (data wpływu 30 marca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 29 kwietnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych poprzez udział w internetowych serwisach płatnych e-maili - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 30 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych poprzez udział w internetowych serwisach płatnych e-maili.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.Wnioskodawca (osoba fizyczna) uzyskuje przychody z tytułu udziału w programach płatnych e-maili (programy GPTRG). Udział ten polega na utworzeniu konta na stronie takiego serwisu i odbieraniu e-maili w skrzynce danego konta. Logując się uczestnik musi zatwierdzić, iż zapoznał się z regulaminem. Regulamin jest pewnym rodzajem umowy, gdyż zapoznając się z nim Wnioskodawca wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili na swój adres poczty elektronicznej. Z regulaminów serwisów wynika, że nie akceptują jakichkolwiek form łamania prawa. W regulaminie podkreśla się także, iż nie można podawać fałszywych danych przy logowaniu, bądź tworzyć kilka kont przez jedną osobę w jednym serwisie. Uczestnik zarabia czytając e-maile, klikając w banery i linki reklamowe. Wszystkie te e-maile są reklamami. Wskutek czytania e-maili przez uczestnika do jego konta dodawana jest suma od 0, 25 do 1 grosza. Po uzbieraniu większej kwoty (ok. 5-15 zł) pieniądze te przelewane są na konto użytkownika - Wnioskodawcy. W serwisie można też zarabiać poprzez polecenie tej formy innym osobom (tzw. wciągnięcie ich w program). Wówczas Wnioskodawca otrzymywać będzie około 15-20% ich zarobków, a oni nie będą tracić (program partnerski). Jeśli chodzi o udokumentowanie powstałego przez udział w tych serwisach dochodu to okazać się można tylko tzw. wyciągiem z konta, który przedstawiałby historię przelewów dokonanych przez serwisy na konto Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie podpisuje żadnej umowy. Zakłada, że zarobki miesięczne nie przekraczałyby 300 zł. Mogłyby wynosić 200 zł, 100 zł, czy nawet 10 zł miesięcznie.W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy zarobek (dochód) uzyskany przez udział w serwisach (programach) polskich płatnych e-maili jest legalny z punktu widzenia prawa podatkowego.Czy Wnioskodawca musi zapłacić podatek od dochodu uzyskanego w wyniku uczestnictwa w programach płatnych e-maili.Jeżeli dochód uzyskany w wyniku uczestnictwa w programach płatnych e-maili jest opodatkowany, jak ująć taki dochód w formularzu podatkowym i czy wyciąg historii przelewów bankowych będzie wystarczający, aby źródło danego dochodu udokumentować.

Zdaniem Wnioskodawcy, jest to legalny zarobek gdyż nie łamie w żaden sposób obowiązującego w Polsce prawa. Uważa, że należy zapłacić od takiego źródła podatek w formie rozliczenia rocznego jeżeli przekroczy się kwotę wolną od podatku obowiązującą w określonym roku. Wobec tego dochód uzyskany w ten sposób wpisać należy w formularzu pod określeniem dochodu dodatkowego, a za dokument potwierdzający źródło jego uzyskania uznać wydruk z historii przelewów bankowych.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9 ust. 2 tej ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z punktem 9 tego artykułu źródłem przychodów są inne źródła. Stosownie do art. 20 ust. 1 za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Sformułowanie w szczególności wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Do przychodów z innych źródeł należy zatem zaliczyć każdy przychód, który spełnia łącznie dwa warunki: po pierwsze - nie jest zaliczany do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy, a po drugie - nie jest wyłączony z przedmiotowego zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z kolei, w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza uzyskiwać przychody w ramach programu płatnych e-maili. Udokumentowaniem uzyskanych w ten sposób dochodów mają być wyciągi z konta bankowego Wnioskodawcy, na które serwis przelewa środki pieniężne.

Stwierdzić również należy, że dla celów właściwego i zgodnego z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczenia osiągniętego dochodu (poniesionej straty) istotna jest kwestia właściwego udokumentowania przychodów i kosztów, co wiąże się z dysponowaniem przez podatnika stosownymi informacjami w ww. zakresie. Zgromadzenie tych dokumentów (informacji) winno następować w oparciu o roczne informacje sporządzane i wysyłane podatnikowi przez podmioty, za pośrednictwem których uzyskuje on te dochody. Obowiązek sporządzenia takich informacji wynika wprost z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT - 8C).

Jednakże z okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca nie będzie dysponował ww. dokumentami.

Nie oznacza to jednak, iż nie będzie miał obowiązku złożenia zeznania rocznego, o którym mowa. Obliczenia uzyskanego przychodu, dochodu i podatku należy dokonać na podstawie dokumentu potwierdzającego w sposób niebudzący wątpliwości prawdziwość obliczeń (danych), w tym historii transakcji przelewów.

Wobec tego wyciąg z rachunku bankowego, o ile zawiera dane identyfikujące Wnioskodawcę oraz pozwalające na określenie wysokości przychodu i kosztów jego uzyskania może stanowić w okolicznościach przedmiotowej sprawy wystarczający dowód dla udokumentowania uzyskanych za pośrednictwem programu płatnych e-maili przychodów.

W konsekwencji, uzyskany przez Wnioskodawcę przychód podlegał będzie - w roku uzyskania - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy, winien być wykazany w zeznaniu rocznym składanym za określony rok podatkowy (rok uzyskania dochodu) jako przychód z innych źródeł. Jednocześnie wskazać należy, że w odniesieniu do tego rodzaju dochodów ustawodawca nie przewidział obowiązku uiszczania zaliczek w ciągu roku podatkowego.

Dochód ten podlega zatem opodatkowaniu - łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi przez Wnioskodawcę - wg skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca dokonując obliczenia należnego za rok zobowiązania winien więc wziąć pod uwagę skumulowane dochody, uwzględniając kwotę wolną od podatku.

Istotnym jest również wskazać na treść art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Z przepisu tego wynika generalna zasada, że przychody wynikające z zachowań, które w żadnych warunkach i okolicznościach nie mogą zostać zaakceptowane przez obowiązujący porządek prawny, nie podlegają opodatkowaniu. Przepis ten stanowi zatem wyraz dezaprobaty ustawodawcy w stosunku do określonych zachowań, w tym także takich, które są potępiane przez społeczeństwo.

Na mocy zaś art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa Minister Finansów na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Treść art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. Natomiast przez ustawy podatkowe zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa należy rozumieć ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Zatem ocena legalności funkcjonowania serwisów płatnych e-maili nie może stanowić przedmiotu interpretacji indywidualnej, wydawanej na mocy przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 - 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.
Słowa kluczowe: internet, rozliczenie roczne, źródło
Data aktualizacji: 22/01/2013 09:00:01

Czy wystawienie jednej faktury za cały miesiąc z tytułu sprzedaży ciągłej jest zgodne z pr...

Podatnik, pismem z dnia 18 kwietnia 2006r., zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedstawionej poniżej sprawie:- Podatnik prowadzi działalność w...

Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych (bonusy) i sposób udokumentowania premii pien...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązki opodatkowania czynności związanych z zawieranymi umowami przeniesienia własności...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy prawidłowo będzie dokumentowana sprzedaż dokumentem fakturą VAT fiskalną na osobę pryw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy abonament miesięczny za usługę internetową stanowi koszt uzyskania przychodu w prowadz...

Na podstawie art. 216 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie informuje, że stanowisko zawarte we wniosku złożonym dnia 30 marca 2006...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jaki sposób należy obciążać klienta Spółki kosztami usługi świadczonej przez P. w podatku od towarów i usług?W zakresie prawidłowości korygowania faktur VATOpodatkowanie niepotwierdzonych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarówUrząd Skarbowy Oborniki 64-600 ul. Rynek 4Prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione przy wnoszeniu przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.