Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dokumentacja dla zastosowania stawki 0% w międzynarodowym transporcie towarów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością R, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2007r. (data wpływu 15 października 2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 30 listopada 2007r. (data wpływu 7 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wymaganej dokumentacji dla zastosowania stawki 0% w międzynarodowym transporcie towarów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wymaganej dokumentacji dla zastosowania stawki 0% w transporcie towarów.Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 listopada 2007r. (data wpływu 7 grudnia 2007r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP2/443-198/07/ASz z dnia 16 listopada 2007r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność opodatkowaną od 2004r. w zakresie transportu drogowego towarów pojazdami uniwersalnymi.

Dla eksportu towarów ustawodawca przewidział preferencyjną stawkę podatku 0%, po spełnieniu określonych w ustawie warunków. W myśl art. 41 ust. 4, w eksporcie towarów, gdy wywóz dokonywany jest przez dostawcę lub na jego rzecz, stawka podatku VAT wynosi 0%. Stawkę tę stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty (art. 41 ust. 6 ustawy).

Od 31 sierpnia 2007r. rozpoczęła się obsługa zgłoszeń wywozowych składanych przez polskich eksporterów z wykorzystaniem Systemu Kontroli Eksportu (ECS).W związku z wprowadzeniem ww. systemu, przewoźnik towaru przeznaczonego na eksport nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia wywozu towaru w formie komunikatu elektronicznego, gdyż potwierdzenie to otrzymuje jedynie właściciel tego towaru. Jako przewoźnik towaru przeznaczonego na eksport, wykazując stawkę 0%, Spółka posiada następujące dokumenty:kserokopię CMR, EX, T1, karnet TIR.Dokumenty elektroniczne EX i T1 nie są opieczętowane przez Urząd Celny, są to wydruki z wykorzystaniem Systemu Kontroli Eksportu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, jako przewoźnik towaru przeznaczonego na eksport, ma prawo do zastosowania stawki 0% odnośnie transportu, bez posiadania potwierdzenia wywozu tego towaru w formie komunikatu elektronicznego.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli przewoźnik towaru nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego wywóz towaru, to Urząd Skarbowy nie będzie mógł pozbawić go prawa do zastosowania zerowej stawki VAT, gdyż na podstawie art. 187 § 3 Ordynacji podatkowej, fakty znane organowi podatkowemu z urzędu nie wymagają dowodu. Urząd Skarbowy ma dostęp do informacji o eksporcie dzięki Krajowemu Rejestrowi Eksportu Towarów KRET.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarówi usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Zgodnie z art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowanie usług transportu międzynarodowego stawką preferencyjną 0% wymaga odpowiedniego ich udokumentowania. Dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia tych usług są w przypadku transportu towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2.

Z wniosku wynika, iż przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc Wnioskodawca, będący przewoźnikiem, nie posiada potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty, ponieważ od dnia 31 sierpnia 2007r. zgłoszenia wywozowe składane przez polskich eksporterów są obsługiwane przez System Kontroli Eksportu, przewidujący otrzymanie przedmiotowego potwierdzenia jedynie przez właściciela towaru.

Ustosunkowując się do powyższego należy stwierdzić, że przepis art. 83 ust. 5 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług warunkuje zastosowanie stawki 0% do transportu eksportowanych towarów przez przewoźnika lub spedytora posiadaniem dwu następujących dokumentów:listu przewozowego lub dokumentu przewozowego, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim oraz faktury wystawionej przez przewoźnika lub spedytora.Należy zwrócić uwagę, iż cytowany przez Wnioskodawcę art. 41 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług jest przepisem warunkującym zastosowanie stawki 0% w eksporcie towarów, natomiast Wnioskodawca, zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, nie jest eksporterem towarów, lecz ich przewoźnikiem.

W ocenie Wnioskodawcy przysługuje mu stawka 0% z tytułu świadczenia usługi transportu międzynarodowego na podstawie art. 41 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, przy czym, na podstawie art. 187 § 3 Ordynacji podatkowej urząd skarbowy winien sam gromadzić dowody potwierdzające wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Tymczasem zastosowanie stawki 0% z tytułu transportu międzynarodowego jest możliwe pod warunkiem posiadania dokumentów wymienionych w art. 83 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto należy zauważyć, iż usługi transportu międzynarodowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tylko w części usługi wykonanej na terytorium Polski, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Spółka wskazuje jednak, iż jest w posiadaniu kserokopii CMR, EX, T1, dokumentu TIR. Dokumenty elektroniczne EX i T1 nie są opieczętowane przez Urząd Celny, są to wydruki z wykorzystaniem Systemu Kontroli Eksportu. Jednakże z wniosku nie wynika aby z posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów jednoznacznie wynikało, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim. Dodatkowo, jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega tylko część usługi transportu wykonana na terytorium Polski (niezależnie od tego czy usługa ta będzie opodatkowana stawką 0% czy 22%).

W konsekwencji, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dokumenty, dokumenty przewozowe, faktura, stawka, transport międzynarodowy
Data aktualizacji: 25/12/2012 00:00:02

Czy kwota wynikająca z faktury powinna być traktowana jako wartość netto czy brutto ?

Na podstawie art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) w związku z art. 29 ust. 1, art. 41 ust. 3, ust. 4, ust. 6, ust. 7 oraz art. 42 ust. 1 pkt. 2, ust. 12...

Czy Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dok...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy abonament miesięczny za usługę internetową stanowi koszt uzyskania przychodu w prowadz...

Na podstawie art. 216 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubartowie informuje, że stanowisko zawarte we wniosku złożonym dnia 30 marca 2006...

Czy podatnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej prz...

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 22.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 09.03.2005 r. nr PP2 443-57 05 PG 15738 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania...

Stawka podatku na usługi remontowe i treść faktury

Pismem z dnia 18.10.2005 r. (data wpływu- 20.10.2005) zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Pracuje Pan jako podwykonawca...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wycena faktur dokumentujących import towarówCzy bank prawidłowo wystawił PIT-8C i czy w zaistniałej sytuacji wynikają dla Wnioskodawcy jakiekolwiek skutki podatkowe?Urząd Skarbowy Tomaszów Mazowiecki 97-200 ul. Mireckiego 37Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu importu usług elektronicznych?Sposób potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.