Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dokumentowanie czynności polegających na wydawaniu dzienników budowy

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2008 r. (data wpływu: 4 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania czynności polegających na wydawaniu dzienników budowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania czynności polegających na wydawaniu dzienników budowy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Czynności polegające na wydawaniu dokumentów związanych z pozwoleniem na budowę: dziennika budowy i jego wypełnienia. Obowiązek odpłatnego wydania dziennika budowy, który stanowi urzędowy dokument przebiegu robót wynika z art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.). Dzienniki budowy nabywa Starostwo Powiatowe (podatek od towarów i usług naliczony przez sprzedawcę nie jest odliczany), a następnie po ustaleniu stawki (zarządzenie Starosty) pobierana jest opłata po uprzednim wystawieniu faktury VAT ze stawką 22%. Wartość przychodów jest ujmowana w ewidencji sprzedaży i deklaracji podatkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy za powyższe czynności należy wystawiać faktury VAT, czy tylko na żądanie strony rachunki. Czy kwota należności powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług.Zdaniem Wnioskodawcy, należy zaprzestać wydawania faktur VAT ze stawką 22% za odpłatne wydawanie dzienników budowy i nie ujmować kwot w ewidencji sprzedaży i deklaracji podatkowej, a jedynie na żądanie strony powinien być wystawiony rachunek.

Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. W opinii Wnioskodawcy, odpłatne wydawanie dzienników budowy mieści się zakresie zastosowania przytoczonego przepisu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Od wspomnianej zasady ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. I tak na podstawie art. 15 ust. 6 cyt. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Generalnie zatem wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

Według § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.) inwestor występuje do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, o wydanie dziennika budowy. W myśl § 4 ust. 2 cyt. rozporządzenia organ, o którym mowa w ust. 1, wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy Prawo budowlane zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, następujące organy:starosta;wojewoda;Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.Stosownie do art. 82 ust. 1 ww. ustawy do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów. Według art. 82 ust. 2 cyt. ustawy organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jest starosta.

Z przytoczonych przepisów wynika, że decyzję o pozwoleniu na budowę, co do zasady, wydaje starosta jako organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji.

Czynności Starosty (organu władzy publicznej), obsługiwanego przez Starostwo (urząd obsługujący ten organ), polegające na wydawaniu dzienników budowy należą do zadań ustawowych Starosty. Starosta jako organ władzy publicznej, w zakresie w jakim realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został powołany, jest objęty regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Wprawdzie art. 15 ust. 6 cyt. ustawy stanowi, że wspomniane organy są podatnikami w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, jednak w analizowanym przypadku taka sytuacja nie występuje. Czynności, o których mowa, mają bowiem charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - art. 87 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

Reasumując, z uwagi na to, że wykonywanie czynności polegających na wydawaniu dzienników budowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca nie ma obowiązku dokumentowania tych czynności fakturami VAT, ale może być zobowiązany do wystawienia rachunków, jeżeli z żądaniem takim wystąpi klient.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto informuje się, że w zakresie dokumentowania czynności związanych z udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie przepisów ustawy oraz czynności polegających na wykonywaniu reprodukcji map oraz w zakresie dokumentowania czynności polegających na wydawaniu dokumentów komunikacyjnych w dniu 3 października 2008 r. zostały udzielone interpretacje indywidualne odpowiednio znak ILPP1/443-666/08-2/BP oraz znak ILPP1/443-666/08-3/BP.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, że zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym informuje się, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: czynności, dziennik budowy, faktura VAT, opodatkowanie, organ władzy publicznej, podatnik, wyłączenie
Data aktualizacji: 02/01/2013 03:00:01

Czy podatnik - przedsiębiorca, za datę poniesienia kosztu może przyjmować datę wystawienia...

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia z 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana . złożonego w dniu 13.02.2007 r....

Biuro rachunkowe Bytom radzi jak wybrać dobrą księgową

Prowadzisz własną działalność gospodarczą i masz kłopoty z księgowością? Sam już nie dajesz rady? To najwyższy czas, by poszukać profesjonalnej księgowej. Biuro rachunkowe Bytom z pewnością pomoże ci znaleźć odpowiednią pomoc! Rachunkowość firmy to...

Czy podatek VAT zawarty w fakturze, dotyczący uszkodzonej odzieży podlega odliczeniu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst - Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.12.2005 r. podatnika w...

Wystawianie wezwań do zapłaty z odsetkami online

Wezwanie do zapłaty z odsetkami można wystawić w sytuacji, gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą pieniędzy. Podstawą prawną do takiego działania jest artykuł 481 Kodeksu Cywilnego. Mówi on, że wystawca rachunku lub faktury ma prawo zażądać odsetek...

Urząd Skarbowy Kluczbork 46-200 ul. Sienkiewicza 22

Zasięg terytorialny miasta gminy Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn powiaty kluczborski województwo opolskie Konta bankowe CIT 52101014010052942221000000 VAT 02101014010052942222000000 PIT 49101014010052942223000000 budżetowe pozostałe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku VATCzy stosując zasadę pełnomocnictwa udzielonego przez kupującego Spółka może nie dokonywać refaktury opłat pocztowych ze stawką podatku 22%?Czy kserokopia faktury zakupu towaru handlowego może być dokumentem księgowym?Prawo do odliczenia podatku z faktury zakupu nieruchomości od Skarbu PaństwaJak odliczać podatek VAT z faktur dotyczących inwestycji w budynku mieszkalno usługowym?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.