Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dokumentowanie otrzymanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.06.2008 r. (data wpływu 12.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymywanych premii (bonusów) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.06.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania otrzymywanych premii (bonusów).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jawna Mxxxxx prowadzi działalność handlową jako hurtownia artykułów instalacyjno-sanitarnych i budowlanych. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka zawarła z niektórymi kontrahentami - dostawcami towarów umowy, na podstawie których otrzymuje premie pieniężne (bonusy) za zrealizowanie odpowiedniego poziomu zakupów towarów. Za uzyskanie przez spółkę Mxxxxx w danym roku określonego w umowie poziomu zakupów, wypłacana jest premia przez dostawców. Pomiędzy dostawcą i odbiorcą (spółką Mxxxxx) nie dochodzi do usług wzajemnych.

Otrzymane premie (bonusy) nie są związane z konkretną dostawą i konkretną fakturą.

Wysokość premii pieniężnej uzależniona jest od przekroczenia wielkości netto zakupów towarów w okresie rozliczeniowym ustalonym w umowie.

Premia pieniężna naliczana jest od wartości netto faktur za określony poziom zakupów towarów zapłaconych w określonym terminie. Otrzymanie premii uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków łącznie tj. zrealizowanie określonej wielkości zakupu towarów i zapłaconych w terminie faktur za te dostawy.

Spółka Mxxxxx zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz interpretacji w sprawie przepisów art. 8 i art. 29 ustawy z 11 marca 2004 r. Ministra Finansów (pismo z 30 grudnia 2004 r., sygn. PP3-812-1222/2004/AP/4026) otrzymane premie pieniężne dokumentuje fakturami VAT wystawionymi na rzecz wszystkich kontrahentów, z którymi zawarła umowy i spełniła warunki do otrzymania takich premii, naliczając podatek VAT 22%.

Niektórzy dostawcy, dla których Spółka Mxxxxx od 01.01.2008 r. wystawiła już faktury za otrzymane w/w premie zwracają się o korygowanie tych faktur i wystawianie not obciążeniowych, przekazując jednocześnie indywidualne orzeczenia ich izb skarbowych o nie naliczaniu podatku VAT od premii pieniężnych (bonusów).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jaki sposób dokumentować otrzymane premie: fakturami, notami obciążeniowymi, notami uznaniowymi czy innymi dokumentami.

Zdaniem wnioskodawcy:

Jeśli premie pieniężne (bonusy) są wynagrodzeniem za usługę i podlegają podatkowi VAT, wówczas należy wystawiać tylko fakturę VAT. Notę obciążeniową można wystawić tylko do czynności nie podlegających podatkowi VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) - podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Faktura jest więc dokumentem potwierdzającym zaistnienie określonej transakcji sprzedaży.

W myśl art. 2 ust. 22 ustawy - ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka otrzymuje od swoich kontrahentów - dostawców towarów premie pieniężne (bonusy) za spełnienie określonych warunków wynikających z zawartych umów, tj. przekroczenie ustalonego pułapu zakupów w ciągu roku oraz za dokonywanie terminowych płatności za zrealizowane dostawy. Wypłacana w ten sposób premia nie jest związana z żadną konkretną dostawą; nie ma ona charakteru dobrowolnego, jest bowiem uzależniona od konkretnego zachowania Spółki. Premia stanowi rodzaj wynagrodzenia za świadczone na rzecz dostawców usługi. Zatem pomiędzy stronami istnieje więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Uwzględniając powyższe, w celu prawidłowego udokumentowania faktu otrzymania premii (wynagrodzenia z tytułu opodatkowanego świadczenia usługi) Spółka ma obowiązek udokumentować powyższe poprzez wystawienie faktury VAT (na podstawie ww. art. 106 ust. 1 ustawy). Przedmiotowa faktura winna spełniać wymagania wynikające z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na to, iż ilość stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych zawartych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest mniejsza niż ilość wniesionych opłat, kwota w wysokości 525 zł stanowi nadpłatę i podlega zwrotowi zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006r. Nr 116, poz. 783). Powyższa kwota zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego widniejący na dołączonym do wniosku potwierdzeniu wykonania dyspozycji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: bonus, dokumentowanie, dokumenty, faktura VAT, premia pieniężna, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 22/01/2013 12:00:01

Sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.02.2007r. (uzupełniony pismem w dniu 09.05.2007r.) w sprawie udzielenia...

Możliwość wystawienia faktury dla kontrahenta z Ukrainy w złotych polskich

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy wystawiania zbiorczych faktur korygujących oraz obniżania kwoty podatku należnego...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 7.07.2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 8.07.2005 r.) o udzielenie pisemnej...

Dotyczy refakturowania kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej, ścieków, zimnej wod...

Działając na podstawie art. 14b 5 i art. 233 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia na...

Czy prawidłowo nie wystawiono faktury wewnętrznej na WNT?

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość uznania refaktury za dokument księgowy stanowiący podstawę zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodówPytanie dotyczy kwestii skorygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług po otrzymaniu faktur korygującychDrugi Śląski Urząd Skarbowy Bielsko-Biała 43-300 ul. Warszawska 45Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących udzielone premie pieniężne. Negatywne konsekwencje odliczeniaUrząd Skarbowy Sulęcin 69-200 ul. Daszyńskiego 47
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.