Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dokumentowanie świadczonych usług konsultingowych i doradczych fakturami VAT

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2005 r. (data wpływu do Urzędu 04.07.2005 r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej obowiązku dokumentowania świadczonych usług konsultingowych i doradczych fakturami VAT, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 28.06.2005 r., uzupełnionym w dniu 29.08.2005 r. i na wezwanie tutejszego organu podatkowego z dnia 02.09.2005 r. nr 1434/PV/443-144/05/MAS w dniu 10.09.2005 r., Strona wystąpiła o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii obowiązku dokumentowania świadczonych usług konsultingowych i doradczych fakturami VAT.

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz akt podatkowych wynika, że jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług konsultingowych i doradczych pod nazwą J. Świadczone usługi opodatkowuje Pan podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% i dokumentuje je fakturami VAT.Przedstawia Pan stanowisko, iż w wyżej opisanym zakresie działalności jest obowiązany do wystawiania faktur VAT.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko podatnika w tej sprawie jest prawidłowe i jednocześnie wyjaśnia:Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm./ podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie zaś do ust. 2 ww. artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.Zgodnie natomiast z art. 106 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Reasumując, w zakresie wyżej opisanej działalności jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług a więc jest Pan obowiązany do dokumentowania świadczonych usług konsultingowych i doradczych fakturami VAT, z wyjątkiem wykonywania tych czynności na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku których obowiązek wystawienia faktury powstaje tylko w przypadku zgłoszenia przez nich takiego żądania, stosownie do przepisów art. 106 ust. 4 wyżej powołanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Urzędu postanowił jak w rozstrzygnięciu.Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia, tj. na dzień złożenia wniosku i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia - zgodnie z art. 14b § 1 i 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa.
Słowa kluczowe: podatek od towarów i usług, stawki podatku, usługi doradcze, usługi konsultingowe
Data aktualizacji: 02/01/2012 16:27:02

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek od towarów i usług z faktur od zakupionego oleju op...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak prowadzić małą księgowość Tczew?

Decydując się na prowadzenie pierwszej działalności gospodarczej przedsiębiorca może zdecydować się na uproszczoną księgowość Tczew. Obowiązuje ona wszystkie podmioty gospodarcze, które nie są spółkami prawa handlowego i nie osiągają określonego...

Kiedy faktura jest wystawiona prawidłowo?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika w sprawie...

Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek Warszawa 03-482 ul. Dąbrowszczaków 14

Zasięg terytorialny miasta część gminy Warszawa miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Białołęka, Targówek gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 48101010100165772221000000 VAT 95101010100165772222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Kiedy faktura jest wystawiona prawidłowo?Czy świadczone usługi medyczne mogą być dokumentowane za pomocą kwitariusza?Czy można dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze wystawionej przez członka zarządu Spółki?Prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 22% z faktur dokumentających zakup usług, w przypadku zastosowania błędnej stawkiSposób dokumentowania dostawy samochodów
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.