Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dokumentowanie upustów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2008r. (data wpływu 24 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 kwietnia 2008r. (data wpływu 14 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania upustów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 stycznia 2008r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania upustów. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 kwietnia 2008r. (data wpływu 14 kwietnia 2008r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak: IBPP1/443-144/08/AS z dnia 1 kwietnia 2008r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka otrzymuje upust od dostawcy do zastosowanej ceny zakupu, który związany jest z konkretną dostawą. Spółka udziela również upustu odbiorcom do zastosowanej ceny zakupu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jakim dokumentem rozliczeniowym należy się posługiwać do rozliczenia upustu.

Pytanie dotyczy tego, czy w podanych okolicznościach winny być wystawione faktury VAT, czy noty obciążeniowe.Pytanie podyktowane jest wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008r. ustawy z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadza istotną zmianę poprzez zapis art. 88 ust. 3a pkt 2, z którego wynika, że transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku oraz odmiennym orzecznictwem sądów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku upustu do zastosowanej ceny zakupu udzielonego po zakupie udokumentowanym fakturą VAT - dostawca wystawia fakturę korygującą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 tej ustawy, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka otrzymuje upusty od dostawcy do zastosowanej ceny zakupu, które związane są z konkretną dostawą oraz udziela upustów odbiorcom do zastosowanej ceny zakupu.

W przedmiotowej sprawie mamy zatem do czynienia z rabatem (upustem), o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, bowiem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie występowało obniżenie ceny każdej jednostkowej transakcji udokumentowanej fakturą VAT.

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:a) określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3, b) nazwę towaru lub usługi objętych rabatem; kwotę i rodzaj udzielonego rabatu; kwotę zmniejszenia podatku należnego.Reasumując, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca, udzielając upustu swojemu odbiorcy do zastosowanej ceny zakupu, działając jako dostawca towarów udzielający rabatu po zakupie udokumentowanym fakturą VAT, z tytułu udzielonego rabatu jest obowiązany do wystawienia faktury korygującej.

Analogicznie, gdy Wnioskodawca otrzyma upust od swojego dostawcy do zastosowanej ceny zakupu, dotyczący konkretnej dostawy, udzielony po zakupie udokumentowanym fakturą VAT - wówczas dostawca Wnioskodawcy będzie obowiązany do wystawienia faktury korygującej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ nie ustosunkował się do sprawy odliczenia podatku od towarów i usług w związku z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT gdyż Wnioskodawca nie przedstawił tej kwestii w opisie zdarzenia przyszłego, nie zadał pytania w tym zakresie i nie przedstawił własnego stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: bonifikaty, dokumentowanie, faktura korygująca, faktura VAT, korekta faktury, obrót, podstawa opodatkowania, rabaty, upusty cenowe
Data aktualizacji: 12/01/2013 09:00:01

Czy w opisanej sytuacji Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzy...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co...

Uprawnienie spółki przejmującej całość jednoosobowego przedsiębiorstwa do odliczenia podat...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia z faktury kupna samochodu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur korygujących

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podstawa opodatkowania i dokumentowanie w sprzedaży wysyłkowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Przesyłanie, odbieranie i przechowywanie faktur i faktur korygujących w formacie PDF na serwerze oraz prawo do odliczenia podatku VATCzy słusznym będzie opodatkowanie sprzedaży przedmiotowego samochodu w tzw. systemie marży, dokumentując ją fakturą VAT marża?Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych w miesiącu kwietniu?Spółka zwróciła się z zapytaniem czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury ?Czy prawidłowo wystawił Pan fakturę ze stawką podstawową tj. 22%?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.