Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Dokumentowanie zakupów od rolników indywidualnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością B, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2008r. (data wpływu 5 maja 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania zakupów od rolników indywidualnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania zakupów od rolników indywidualnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi księgi handlowe i jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT. W ramach swej działalności, od ubiegłego roku Wnioskodawca prowadzi m.in. skup produktów rolnych, w tym owoców i ziół od rolników indywidualnych z przeznaczeniem do nowouruchomionej własnej produkcji lub do dalszej odsprzedaży. Dostawy wymienionych produktów rolnych dokumentowane są :Fakturami VAT pochodzącymi od dostawców zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT, Fakturami VAT RR wystawionymi zgodnie z art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Po spełnieniu wymogów określonych w art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o VAT Wnioskodawca na podstawie art. 116 ust. 6-9a zwiększa kwotę podatku VAT naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku ujętego w fakturze VAT RR, W przypadku gdy rolnik ryczałtowy nie udostępni swoich danych osobowych oraz odmówi podpisu oświadczenia, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym z podatku od towarów i usług Wnioskodawca nie ma możliwości wystawienia Faktury VAT RR. W takiej sytuacji- zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o rachunkowości każdorazowy zakup produktów rolnych dla każdego dostawcy dokumentowany jest za pomocą dowodów zastępczych. Dowody te nie zawierają podatku VAT, zawierają natomiast informacje określone w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Dowody zastępcze stosowane są również w przypadku zakupu ziół i owoców dzikorosnących i leśnych dostarczanych przez zbieraczy. Do tej pory dowody zastępcze występowały sporadycznie i na niewielkie wartości kwotowe. Dowody dostawy wymienione w pkt 1, 2, 3, stanowiły podstawę do przyjęcia produktów na magazyn Wnioskodawcy, a następnie do zaliczenia wartości zakupionych produktów do kosztów uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo dokumentuje zakupy od rolników indywidualnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o zdarzenia przytoczone w pkt 1, 2, 3 prawidłowo dokumentuje on i rozlicza operacje gospodarcze w myśl art. 116 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy są zobowiązani do wystawiania faktur stwierdzających w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur zawiera rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów u usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). Stosownie do § 8 ust. 1 cytowanego rozporządzenia podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, obowiązani są do wystawienia faktury oznaczonej wyrazami FAKTURA VAT.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca dokonuje zakupu produktów rolnych m.in. od rolników zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

W świetle powyższego, dokumentowanie zakupu towarów, fakturami VAT wystawionymi, przez dostawców zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT, jest prawidłowe.

Ponadto z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca dokonuje zakupu produktów rolnych od rolników indywidualnych, które dokumentuje fakturami VAT RR wystawionymi zgodnie z art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Po spełnieniu wymogów określonych w art. 116 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, Wnioskodawca na podstawie art. 116 ust. 6-9a zwiększa kwotę podatku VAT naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku ujętego w fakturze VAT RR.

Stosownie do art. 115 ust. 1 ustawy o VAT, rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2008r. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosiła 5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 115 ust. 2 obowiązującym od dnia 1 maja 2008r. wprowadzonym art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 74 poz. 444), stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 6% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych - art. 2 pkt 19 ustawy o VAT.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy o VAT rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

W myśl art. 116 ust. 1 i 2 cyt. wyżej ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać co najmniej:imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy; numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy; numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną; datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury; nazwy nabytych produktów rolnych; jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów; cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku; wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku; stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku; kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych; wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku; kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie; czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.Zgodnie z ust. 3 powołanego artykułu 116 faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:

"Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług."

W myśl art. 116 ust. 4, w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy.

Zatem Wnioskodawca jako nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego, zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT RR - od dnia 1 maja 2008r. - z 6% stawką zryczałtowanego zwrotu podatku VAT.

Natomiast odnośnie prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od nabywanych od rolnika ryczałtowego towarów i usług należy odwołać się zarówno do przepisów dotyczących prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowanych w dziale IX ustawy o VAT oraz zgodnie z dyspozycją ustawową w rozdziale 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) jak również do przepisów art. 116 ust. 6-9 ustawy o VAT, określających warunki które należy spełnić, aby zryczałtowany zwrot podatku zwiększał kwotę podatku naliczonego u nabywcy produktów rolnych.

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zostało zawarte w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W myśl art. 116 ust. 6 ustawy o VAT zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną; zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności; w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana (art. 116 ust. 7 ustawy).

Warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych (art. 116 ust. 8 ustawy).

Przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się, zgodnie z art. 116 ust. 9 ustawy o VAT, również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty; raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.Przez należność za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z zapłaty należności za dostarczone mleko opłat określonych w art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 363) - art. 116 ust. 9a ww. ustawy.

Z przytoczonych przepisów wynika, że nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku od nabywanych od rolnika ryczałtowego towarów, jeżeli spełni warunki określone wyżej podanymi przepisami.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie dokumentowania zakupu produktów rolnych od rolników ryczałtowych jest prawidłowe. Natomiast kwota zryczałtowanego zwrotu podatku będzie stanowiła dla Wnioskodawcy kwotę podatku naliczonego, o którą można zmniejszyć podatek należny, jeżeli spełni warunki określone w art. 116 ustawy o VAT, a zakupione produkty rolne zostaną uznane za koszty uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W myśl cytowanego powyżej art. 116 ust. 2 ustawy o VAT faktura VAT RR powinna zawierać m.in. co najmniej imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy, numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy, numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość. Ponadto zgodnie z art. 116 ust. 3 ustawy o VAT, faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych, że jest on rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dlatego też prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku gdy rolnik ryczałtowy nie udostępni swoich danych osobowych oraz odmówi podpisu oświadczenia, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym z podatku od towarów i usług Wnioskodawca nie ma możliwości wystawienia faktury VAT RR, która spełniałaby wymagania określone w art. 116 ust. 2.

Natomiast w przypadku zakupu ziół, owoców dzikorosnących i leśnych dostarczanych przez tzw. zbieraczy, tj. osób niezarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni oraz niebędących rolnikami ryczałtowymi nie ma możliwości udokumentowania powyższej transakcji fakturami VAT.

Jeżeli zatem Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dokumentów źródłowych, które będą dokumentowały nabycie ziół oraz owoców dzikorosnących i leśnych dostarczanych przez tzw. zbieraczy to w takim przypadku uzasadnione jest dokumentowanie takich nabyć w sposób wskazany przez Wnioskodawcę tj. poprzez wystawienie księgowych dowodów zastępczych jako dowodów dokumentujących dokonane operacje gospodarcze.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura VAT, odliczenie podatku, rolnik ryczałtowy
Data aktualizacji: 19/01/2013 09:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej, a faktur korygujących w...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Podatniczka ma prawo skorzystać z ulgi na internet w sytuacji, gdy na fakturze widniej...

W dniu 12.06.2007 złożony został wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. w sprawie objętej zapytaniem:...

Nazwa sprzedawcy i nabywcy na fakturze

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Fakturowanie usług najmu i doręczanie faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy faktura wystawiona przez firmę wspomnianego pracownika dla Spółki może być kosztem uzyskania w Spółce?Czy w przedstawionym stanie faktycznym na usługi związane z edukacją będzie musiał zacząć wystawiać faktury VAT?Czy wydatki opłacone w 2005r. wynikające z faktury wystawionej w 2004 r. mogą zostać odliczone w 2005 r. (roku ich poniesienia)?Czy prawidłowe jest umieszczenie na fakturze nazwy firmy bez podawania imienia i nazwiska osoby fizycznej dokonującej sprzedaży?Rozliczenie faktury, w sytuacji gdy Podatnik nie posiada jej fizycznie
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.