Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dot. opodatkowania opłat rocznych pobieranych z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona gospodaruje nieruchomościami, zgodnie z art. 14 ust 1 i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2005r., Nr 41, poz. 398 ze zm. ), w stosunku do których wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, stosując przepisy wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ). W ramach uprawnień nadanych ustawowo dokonuje sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaje we współużytkowanie wieczyste część działki gruntu, przypadającą na zbywalny lokal.

Strona stoi na stanowisku, że opłaty roczne z tytułu oddania tych nieruchomości w użytkowanie wieczyste, wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych przed dniem 1 maja 2004r., wnoszone zarówno przed tą datą jak i obecnie, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, iż Strona opodatkowała te opłaty podstawową stawką VAT przysługuje jej prawo do dokonania korekty. Wnoszone przez użytkowników wieczystych, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o VAT, nie wymagają dokumentowania fakturą VAT. Tak więc w przypadku, gdy powyższa opłata nie była potwierdzona fakturą VAT, obniżenia kwoty podatku należnego należy dokonać w miesiącu dokonania korekty, tj. w bieżącej deklaracji VAT. Natomiast w sytuacji, gdy powyższa sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej była udokumentowana fakturą VAT, wówczas zgodnie z brzmieniem § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 mają 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym innym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2005r, nr 95, poz. 798 ze zm.), korekty obniżającej kwotę podatku należnego należy dokonać w rozliczeniu za miesiąc, w którym Strona otrzymała potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania tym gruntem jak właściciel, ponieważ użytkowanie jest prawem rzeczowym pośrednim między prawem własności a prawami rzeczowymi ograniczonymi. Zgodnie z art. 232 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm. ) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa a położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym lub osobom prawnym. Art. 234 i 237 k.c. expressis verbis mówią o stosowaniu do przeniesienia użytkowania wieczystego przepisów o przeniesieniu własności nieruchomości. A zatem czynność ta wyczerpuje znamiona dostawy towaru. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 w/w ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:1) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;2) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;5) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie z najnowszą linią orzecznictwa (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2007r. Sygn. akt I FPS 1/06) oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, pomimo że stanowi prawo na rzeczy cudzej, to jednak daje użytkownikowi wieczystemu uprawnienia do rozporządzania rzeczą w sposób zbliżony do właściciela, a w związku z tym czynność tą należy uznać za dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem NSA definicja dostawy towaru, zawarta w art. 7 ust. 1 w/w ustawy, w sposób celowy oderwana została od pojęcia przeniesienia własności w cywilistycznym tego słowa znaczeniu.

Z kolei konsekwencją przyjęcia stanowiska, iż oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste jest dostawą towarów musi być uznanie, że obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje w momencie wydania towaru zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT z zastrzeżeniem ust. 2 -21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Zatem co do zasady w przypadku dostawy towarów obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług powstaje w momencie wydania towaru nabywcy. W przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste momentem tym jest dzień dokonania wpisu prawa użytkowania wieczystego w księdze wieczystej na podstawie zawartej w formie aktu notarialnego umowy o ustanowieniu tego prawa.

W opisanym stanie faktycznym oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na podstawie umowy cywilnoprawnej tj.wydanie towaru nastąpiło przed dniem 1 maja 2004r. Zaznaczyć należy, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisów, obowiązującej przed tą datą, ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 poz. 50 ze zm.). W chwili wydania towaru przez Stronę, czynność ta nie mieściła się w zakresie przedmiotowym ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Pomimo więc, że opłaty z tytułu zawartej umowy płacone są w momencie obowiązywania ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, zgodnie, z którą przedmiotowa czynność podlega opodatkowaniu, to w takim przypadku opłaty te nie mogą być objęte podatkiem wynikającym z przepisów tej ustawy.

W związku z powyższym opłaty roczne o których mowa w art. 238 k.c z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jeśli wydanie towaru nastąpiło przed dniem 1 maja 2004r. Biorąc pod uwagę fakt, iż Strona opodatkowała w/w opłaty roczne przysługuje jej prawo do skorygowania podatku należnego. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2005r, nr 95, poz. 798 ze zm.) wyraźnie mówią jak i kiedy podatnik może dokonać korekty. W myśl § 16 ust 4 korekty obniżającej kwotę podatku należnego należy dokonać w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

Natomiast w przypadku, gdy opłata nie była potwierdzona fakturą w związku z brakiem prawnych uregulowań stwierdzić należy, iż obniżenia kwoty podatku należnego można dokonać w bieżącej deklaracji.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony #8722; do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy-Ordynacja podatkowa).

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: faktura VAT, grunty, opłata roczna, użytkowanie wieczyste
Data aktualizacji: 13/10/2013 15:00:01

Czy jest podstawa do wystawienia faktur VAT korygujących i zmniejszenia przychodów?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatek VAT zawarty w fakturze, dotyczący uszkodzonej odzieży podlega odliczeniu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst - Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.12.2005 r. podatnika w...

Urząd Skarbowy Sosnowiec 41-200 ul. 3 Maja 20

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Sosnowiec gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 14101012123065482221000000 VAT 61101012123065482222000000 PIT 11101012123065482223000000 budżetowe pozostałe...

Urząd Skarbowy Nowy Tomyśl 64-300 ul. Kolejowa 38

Zasięg terytorialny miasta gminy Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica, Zbąszyń powiaty nowotomyski województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 25101014690009382221000000 VAT 72101014690009382222000000 PIT 22101014690009382223000000...

Kontrahenci świadczą na rzecz Spółki usługi (Wnioskodawca powołuje PKWiU), Spółka ma prawo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dowód dostawy onlineOdliczenie z faktur dokumentujących nabycie produktów rolnych od rolnikaCzy w przypadku, gdy towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia zostaną złomowane, należy dokonać korekty deklaracji VAT-7?Czy w oparciu o posiadane wydruki z komputera, Wnioskodawca może dokonywane zakupy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania premii pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.