Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dot. opodatkowania opłat rocznych pobieranych z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona gospodaruje nieruchomościami, zgodnie z art. 14 ust 1 i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2005r., Nr 41, poz. 398 ze zm. ), w stosunku do których wykonuje prawo własności i inne prawa rzeczowe w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, stosując przepisy wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ). W ramach uprawnień nadanych ustawowo dokonuje sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaje we współużytkowanie wieczyste część działki gruntu, przypadającą na zbywalny lokal.

Strona stoi na stanowisku, że opłaty roczne z tytułu oddania tych nieruchomości w użytkowanie wieczyste, wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych przed dniem 1 maja 2004r., wnoszone zarówno przed tą datą jak i obecnie, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, iż Strona opodatkowała te opłaty podstawową stawką VAT przysługuje jej prawo do dokonania korekty. Wnoszone przez użytkowników wieczystych, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o VAT, nie wymagają dokumentowania fakturą VAT. Tak więc w przypadku, gdy powyższa opłata nie była potwierdzona fakturą VAT, obniżenia kwoty podatku należnego należy dokonać w miesiącu dokonania korekty, tj. w bieżącej deklaracji VAT. Natomiast w sytuacji, gdy powyższa sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej była udokumentowana fakturą VAT, wówczas zgodnie z brzmieniem § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 mają 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym innym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2005r, nr 95, poz. 798 ze zm.), korekty obniżającej kwotę podatku należnego należy dokonać w rozliczeniu za miesiąc, w którym Strona otrzymała potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania tym gruntem jak właściciel, ponieważ użytkowanie jest prawem rzeczowym pośrednim między prawem własności a prawami rzeczowymi ograniczonymi. Zgodnie z art. 232 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm. ) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa a położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym lub osobom prawnym. Art. 234 i 237 k.c. expressis verbis mówią o stosowaniu do przeniesienia użytkowania wieczystego przepisów o przeniesieniu własności nieruchomości. A zatem czynność ta wyczerpuje znamiona dostawy towaru. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 w/w ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:1) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;2) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;5) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie z najnowszą linią orzecznictwa (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2007r. Sygn. akt I FPS 1/06) oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, pomimo że stanowi prawo na rzeczy cudzej, to jednak daje użytkownikowi wieczystemu uprawnienia do rozporządzania rzeczą w sposób zbliżony do właściciela, a w związku z tym czynność tą należy uznać za dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem NSA definicja dostawy towaru, zawarta w art. 7 ust. 1 w/w ustawy, w sposób celowy oderwana została od pojęcia przeniesienia własności w cywilistycznym tego słowa znaczeniu.

Z kolei konsekwencją przyjęcia stanowiska, iż oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste jest dostawą towarów musi być uznanie, że obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje w momencie wydania towaru zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT z zastrzeżeniem ust. 2 -21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Zatem co do zasady w przypadku dostawy towarów obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług powstaje w momencie wydania towaru nabywcy. W przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste momentem tym jest dzień dokonania wpisu prawa użytkowania wieczystego w księdze wieczystej na podstawie zawartej w formie aktu notarialnego umowy o ustanowieniu tego prawa.

W opisanym stanie faktycznym oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na podstawie umowy cywilnoprawnej tj.wydanie towaru nastąpiło przed dniem 1 maja 2004r. Zaznaczyć należy, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisów, obowiązującej przed tą datą, ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 poz. 50 ze zm.). W chwili wydania towaru przez Stronę, czynność ta nie mieściła się w zakresie przedmiotowym ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Pomimo więc, że opłaty z tytułu zawartej umowy płacone są w momencie obowiązywania ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, zgodnie, z którą przedmiotowa czynność podlega opodatkowaniu, to w takim przypadku opłaty te nie mogą być objęte podatkiem wynikającym z przepisów tej ustawy.

W związku z powyższym opłaty roczne o których mowa w art. 238 k.c z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jeśli wydanie towaru nastąpiło przed dniem 1 maja 2004r. Biorąc pod uwagę fakt, iż Strona opodatkowała w/w opłaty roczne przysługuje jej prawo do skorygowania podatku należnego. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2005r, nr 95, poz. 798 ze zm.) wyraźnie mówią jak i kiedy podatnik może dokonać korekty. W myśl § 16 ust 4 korekty obniżającej kwotę podatku należnego należy dokonać w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

Natomiast w przypadku, gdy opłata nie była potwierdzona fakturą w związku z brakiem prawnych uregulowań stwierdzić należy, iż obniżenia kwoty podatku należnego można dokonać w bieżącej deklaracji.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony #8722; do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy-Ordynacja podatkowa).

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: faktura VAT, grunty, opłata roczna, użytkowanie wieczyste
Data aktualizacji: 13/10/2013 15:00:01

Podatek od towarów i usług w zakresie refakturowania usług i miejsca ich świadczenia

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy od faktury za najem samochodu moę odliczyć cały VAT, czy tylko 60% i nie więcej niż 60...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez PXXXXX XXXXXX NIP XXXXXX w dniu 20 stycznia 2006 roku wnioskiem o udzielenie pisemnej...

Możliwość odliczenia podatku VAT od nabytego samochodu oraz paliwa wykorzystywanego do jeg...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca prawidłowo obniża podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest zgodny z ustawą o podatku od towarów i us...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących premie pieniężne?Zwolnienie podmiotowe dla świadczenia usług w ramach biura rachunkowegoCzy premia pieniężna powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług i wypłacana na podstawie faktury VAT czy na podstawie noty księgowejPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatkiCzy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.