Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Dot. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2009 r. (data wpływu 17 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 17 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.W przedmiotowym wniosku oraz w piśmie uzupełniającym z dnia 27 stycznia 2010 r. przedstawiono następujący stan faktyczny.Dnia 20 stycznia 2006 r. Wnioskodawca zakupił na współwłasność 9/10 udziału w działce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na zakupionej działce wzniesiony został budynek mieszkalny w stanie surowym. W dniu 29 lutego 2008 r. Wnioskodawca dokonał zbycia udziału w ww. nieruchomości za kwotę 396.000 zł, a w marcu 2008 r. złożył w Urzędzie Skarbowym oświadczenie, iż przychód uzyskany ze zbycia udziału w nieruchomości przeznaczy - w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży - na własne cele mieszkaniowe, czyli: zakup udziału w nieruchomości obejmującej zarówno zakup udziału w gruncie, jak i udziału w budynku mieszkalnym posadowionym na tym gruncie i skorzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na spłatę kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, w banku mającym siedzibę na terytorium RP, który to kredyt zaciągnięty został przed dniem uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

Następnie - na podstawie umowy sprzedaży z dnia 19 listopada 2008 r. udokumentowanej aktem notarialnym Wnioskodawca zakupił udział 9/10 części w gruncie jak i udział 9/10 części w budynku mieszkalnym posadowionym na tym gruncie, za cenę 371.556 zł. Cena za przedmiot umowy została zapłacona przed podpisaniem aktu notarialnego, tj. zgodnie z umową przedwstępną z dnia 30 marca 2007 r., według harmonogramu, tj. zadatek i część zaliczki (przedpłat) w kwocie 220.000 zł wpłacono przed dniem 29 lutego 2008 r., zaś pozostałą część zaliczek w kwocie 192.840 zł wpłacono po dniu 29 lutego 2008 r. Potwierdzenie zapłaty przedpłat stanowią poszczególne faktury zaliczkowe VAT, natomiast potwierdzenie zapłaty całej ceny stanowi akt notarialny. Definitywna umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego nie wskazuje daty zapłaty zadatku oraz poszczególnych zaliczek na ww. nieruchomość.W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca jest obowiązany do zapłacenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.Czy w przedstawionym stanie faktycznym ostateczna umowa przenosząca własność, zawarta w formie aktu notarialnego, w której znajduje się potwierdzenie zapłaty całej ceny z tytułu nabycia nieruchomości, dokumentuje wydatkowanie środków na cel wskazany w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku przedstawionego stanu faktycznego tylko ostateczna umowa przenosząca własność, zawarta w formie aktu notarialnego potwierdza wydatkowanie całości środków na cel wskazany w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś faktury zaliczkowe VAT nie wpływają na możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w powołanym przepisie. W ocenie Wnioskodawcy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 2 lat w całości zostały wydatkowane na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, a zatem przychód uzyskany w 2008 r. ze sprzedaży nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy wymienionej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Oznacza to przede wszystkim, że przychód uzyskany ze sprzedaży takich nieruchomości (praw) jest opodatkowany na zasadach określonych w obowiązującym wcześniej art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, płatnym bezpośrednio po sprzedaży, czyli w ciągu 14 dni od dnia jej dokonania.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. podatek od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. W myśl art. 28 ust. 2a, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. zasada, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Osoba fizyczna, która uzyskała przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), jest zwolniona z podatku, jeżeli wydatkuje ww. przychody nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku. Wnioskodawca twierdzi, że przychód uzyskany ze sprzedaży budynku w całości wydatkował na zakup udziału w budynku mieszkalnym wraz z udziałem w działce, na której ten budynek został wzniesiony.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy,jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ponieważ w niniejszej sprawie odpłatne zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, stanowi ono źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy.

W myśl art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Do uzyskanego przychodu mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. Bowiem na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w tejże ustawie, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
Słowa kluczowe: faktura VAT, sprzedaż nieruchomości, zwolnienia przedmiotowe
Data aktualizacji: 21/01/2013 12:00:01

Wystawianie faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących otrzymanie premii

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Drugi Urząd Skarbowy Zielona Góra 65-054 ul. Doktora Pieniężnego 24

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Zielona Góra część wschodnia miasta gminy Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra powiaty zielonogórski województwo...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym podstawą opodatkowania jest wyłącznie wartość grunt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy pełną księgowość należy prowadzić jedynie dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy?

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie kształcenia kierowców na prawo jazdy. Jako PARTNER . przystąpił Pan do realizacji projektu śNowa rzeczywistość - kurs na prawo jazdy kat...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Stawki podatku VAT dla odsprzedawanych usług medycznychCzy faktury na zakup i faktury na sprzedaż wystawiane w Szwecji powinny być księgowane netto czy brutto?Czy powstają niedopłaty lub nadpłaty na koncie rozrachunków z kontrahentem w związku z przyjętym systemem rozliczeń faktur?Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturze z tytułu zakupu kompleksowej usługi organizacji konferencjiCzy możliwe jest wystawianie i przechowywanie kopii faktur w formie papierowej, jednakże w innym formacie (zmniejszonym), aniżeli ich oryginał?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.