Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dot. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących najmu samochodów osobowych stanowiących ekspozycję w salonie sprzedaży

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 07.11.2005 r., uzupełnionego w dniach 10 i 26.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących najmu samochodów osobowych stanowiących ekspozycję w salonie sprzedaży przez podatnika, który prowadzi działalność w zakresie sprzedaży samochodów

stwierdzam, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Podatnik prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży pojazdów mechanicznych - jest dealerem samochodów osobowych i ciężarowych marki "X". Przy nabyciu od dostawcy samochodów osobowych i ciężarowych, które stanowią u Podatnika towar handlowy, odlicza on pełną kwotę podatku naliczonego z faktur ich zakupu. Ponadto z działalnością Podatnika związane jest posiadanie samochodów przeznaczonych do jazd demonstracyjnych oraz samochodów stanowiących jego majątek (środki trwałe); ostatecznie samochody te również przeznaczone są do sprzedaży. Wnioskodawca na podstawie umowy wynajmuje również od dostawcy m.in. samochody osobowe, stanowiące ekspozycję w salonie.

Dotychczas Podatnik w przypadku otrzymania faktur za najem przedmiotowych samochodów odliczał podatek w wysokości do 50% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej niż 5.000, - zł a obecnie zgodnie ze znowelizowanym art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług do 60% tej kwoty, nie więcej niż 6.000, - zł.

Jednakże zdaniem Podatnika, w związku z faktem, iż przedmiotem jego działalności jest odprzedaż samochodów, a do tej zgodnie z art. 86 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się ograniczenia z art. 86 ust. 3, ma on prawo dokonywać odliczenia podatku naliczonego w pełnej kwocie z faktur dotyczących m.in. najmu samochodów w celu ich ekspozycji w salonie.

W ocenie tut. Organu stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in., w myśl ust. 2 pkt 1 lit. a tego artykułu, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jednocześnie w myśl art. 86 ust. 7 ustawy, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne, o których mowa w ust. 3 (tj. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony), na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6 000, - zł. Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy, powyższego ograniczenia nie stosuje się do:pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;pojazdów samochodowych, mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy;pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą ďż˝ jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lubb) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do korzystania na te cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż samochody stanowiące ekspozycję w salonie sprzedaży wykorzystywane są wyłącznie w tym celu; celem takiej ekspozycji jest prezentacja danego modelu w zakresie np. jego walorów użytkowych, wyposażenia itp.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż w odniesieniu do samochodów będących przedmiotem najmu nie zachodzi przesłanka wymieniona w art. 86 ust. 4 pkt 7 ustawy ďż˝ samochody te bowiem wykorzystywane są wyłącznie w celu ich ekspozycji ďż˝ Podatnikowi przysługuje odliczenie podatku naliczonego z faktur otrzymanych z tytułu usług najmu w/wym. pojazdów jedynie w wysokości określonej w w/cyt. przepisie art. 86 ust. 7 ustawy, tj. stanowiącej 60% kwoty podatku naliczonego określonego w fakturze, nie więcej niż 6.000, - zł w całym okresie użytkowania.
Słowa kluczowe: odpłatne używanie, prawo do odliczenia, samochód osobowy
Data aktualizacji: 18/10/2013 12:00:02

Zwrot podatku naliczonego z faktury za najem samochodu osobowego

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 1, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 29.06.2007r w...

Opodatkowanie hali magazynowej przy likwidacji działalności gospodarczej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co...

Stawka podatku dla refakturowania usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy spółka uprawniona będzie do odliczenia podatku naliczonego VAT zawartego w fakturze wy...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dotyczącej naprawy samochodu prywat...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
VAT - w zakresie prawa do obniżenia kwoty podaku należnego bez obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującejCzy faktura pro-forma uprawnia do odliczenia podatku VATBiura rachunkowe GdańskMoment powstania obowiązku podatkowego dla importu usługi teleserwisinguDotyczy możliwości ujęcia w ewidencji przebiegu pojazdu faktury za zakupione opony zimowe
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.