Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dot. sposobu fakturowania usług o charakterze ciągłym

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Stowarzyszenie Prywatnych Przewoźników ". TAXI", na postanowienie nr: 1434/PV/443-31B/05/BO z dnia 20.04.2005 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga o wydane w trybie art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

postanawia

zmienić postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 16.02.2005 r. Strona zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji o sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Jak wynika z akt sprawy stowarzyszenie świadczy usługi przewozowe. Kursy do tzw. klientów korporacyjnych rozliczane są bezgotówkowo na podstawie voucherów. Rozliczenie Stowarzyszenia z klientami, którzy korzystają z taksówek należących do korporacji odbywa się za pomocą skumulowanej opłaty za wszystkie przejazdy w przyjętym okresie rozliczeniowym. W ocenie wnioskodawcy usługi świadczone na rzecz klientów korporacyjnych, z którymi zawarto umowy - są usługami o charakterze ciągłym i tym samym Stowarzyszenie może wystawiać fakturę z podaniem wyłącznie miesiąca i roku sprzedaży.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, iż stanowisko podatnika w tej sprawie jest nieprawidłowe. Zdaniem organu podatkowego z unormowań dotyczących usług o charakterze ciągłym skorzystać mogą jedynie zarejestrowani podatnicy podatku od towarów i usług czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej. Z uwagi na fakt, że Strona nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a z treści umów łączących stowarzyszenie z odbiorcami usług nie wynika ciągły charakter w stosunku do każdego kontrahenta z osobna, organ skarbowy uznał, że nie może skorzystać z tej formy rozliczeń.

W zażaleniu z dnia 27.04.2005 r. Strona zarzuciła organowi pierwszej instancji naruszenie przepisów art. 14a § 1, art. 122 oraz art. 187 ustawy Ordynacja podatkowa. Zdaniem stowarzyszenia organ podatkowy błędnie uznał, że Strona jest niezarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Świadczyć o tym może fakt, iż Stowarzyszenie dokonało rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług jeszcze przed złożeniem zapytania o wydanie pisemnej interpretacji, zgodnie z którym pierwsza deklaracja VAT-7 miała być złożona od stycznia 2005 r. W opinii Strony urząd skarbowy nie dopełnił starań aby wyjaśnić stan faktyczny sprawy i zebrać pełny materiał dowodowy konieczny do dokonania właściwej interpretacji - co narusza przepis art. 187 Ordynacji podatkowej. W konsekwencji przyjętego rozstrzygnięcia organ podatkowy nie odniósł się merytorycznie do stanowiska zaprezentowanego przez wnioskodawcę. W dalszej części zażalenia Strona podniosła, iż w bieżącym roku podjęła współpracę z tzw. Klientami korporacyjnymi (firmami), która opiera się na świadczeniu przewozów bezgotówkowych, polegających na odroczeniu płatności za poszczególne przejazdy i zapłacie na koniec przyjętego okresu skumulowanej opłaty za wszystkie przejazdy odbyte na przestrzeni ostatniego miesiąca. Prawo do skorzystania z tych przejazdów udokumentowane jest szczególnym rodzajem legitymacji tzw. voucherem. Stowarzyszenie na podstawie vouchera wypełnionego po zakończeniu usługi i faktur wystawionych przez taksówkarzy obciąży poszczególne firmy kosztami wykonanych usług. Po uzyskaniu należności stowarzyszenie wypłaci taksówkarzom kwoty stanowiące wynagrodzenie za wykonane usługi przewozów, za które nie pobrali oni należności. W tej sytuacji Strona ponownie prosi o udzielenie odpowiedzi dotyczącej prawidłowości rozliczeń między stronami transakcji. W ocenie podatnika usługi świadczone na rzecz klientów korporacyjnych są usługami o charakterze ciągłym i tym samym można w tym przypadku stosować metodę z podaniem na fakturze wyłącznie miesiące i roku sprzedaży.

Po analizie stanu faktycznego i prawnego sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, co następuje.

W przedmiotowej sprawie organy skarbowe uznały, iż Stowarzyszenie składając wniosek o wydanie interpretacji w trybie art. 14 Ordynacji podatkowej nie był zarejestrowanym podatkiem od towarów i usług. Tym samym uznano, że przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 971 ze zm.) dotyczą wyłącznie zarejestrowanych podatników podatku od towarów i usług i nie mają zastosowania w sprawie.

Dyrektor Izby Skarbowej pragnie podkreślić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krąg podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym jest ograniczony do tych z nich, które zostały wskazane w przepisie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. Wynika to zarówno z interpretacji językowej rozpatrywanego przepisu, jak i charakteru wniosku. Pytanie prawne ze swej istoty stanowi bowiem pomoc prawną, jakiej mają udzielać organy podatkowe podmiotom, na które prawo nakłada obowiązek interpretacji i stosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach. Z wnioskiem o udzielenie interpretacji może zatem wystąpić podatnik, płatnik lub inkasent. Pojęcie podatnika, płatnika i inkasenta definiują odpowiednio art. 7, 8 i 9 Ordynacji podatkowej. Z treści art. 14a § 1 wynika, że inne podmioty nie są uprawnione do wystąpienia z takim wnioskiem.

W ocenie organu odwoławczego Stowarzyszenie jest podmiotem uprawnionym do wystąpienia o udzielenie interpretacji w trybie art. 14 § 1 Ordynacji podatkowej. Jak wynika bowiem z akt sprawy zgłoszenie rejestracyjne na druku VAT-R Stowarzyszenie złożyło za pośrednictwem urzędu skarbowego w dniu 14.01.2005 r. i z tą datą zostało zarejestrowane przez urząd skarbowy jako podatnik podatku od towarów i usług.

Rozpatrując merytorycznie przedmiotową sprawę należy stwierdzić, że pojęcie sprzedaży o charakterze ciągłym, występujące w § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 95, poz. 798 ze zm.) nie jest zdefiniowane w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług.Pojęcie "ciągłości" sprzedaży przyjmuje się zatem zgodnie z zasadami prawa cywilnego, odnosząc je do pojęcia zobowiązania o charakterze ciągłym. Zobowiązanie takie wytwarza stosunek prawny oznaczony terminem (dostawa, najem, dzierżawa, itd.) lub nim nie oznaczony. Charakter tego stosunku jest trwały i mogą z niego wypływać obowiązki ciągłe bądź okresowe. W ujęciu § 9 ust. 1 pkt 3 cytowanego rozporządzenia pojęcie to obejmuje więc świadczenie polegające na stałym i powtarzalnym (trwałym) zachowaniu strony zobowiązanej do świadczenia wynikające ze zobowiązania o charakterze ciągłym.Biorąc pod uwagę fakt, że członkowie stowarzyszenia zobligowani są do stałej gotowości i każdorazowej akceptacji voucherów wystawionych przez korporację, mogą wystawiać stowarzyszeniu - zgodnie z § 13 ust. 2 w/w rozporządzenia faktury zbiorcze za okresy miesięczne co do usług bezgotówkowego przewozu, wynikające z zawartych umów.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14 a § 4 jeżeli uzna, że zażalenie wniesione przez podatnika, płatnika lub inkasenta zasługuje na uwzględnienie. Zmiana postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi, inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.
Słowa kluczowe: faktura VAT, fakturowanie, podatek od towarów i usług, usługi o charakterze ciągłym, usługi taksówkowe
Data aktualizacji: 24/01/2013 00:00:01

W jakiej dacie należy rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku dochodowym?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wniesienie aportu w postaci nieruchomości winno zostać udokumentowane fakturą VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób przechowywania faktur elektronicznych

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że...

Czy Spółka na podstawie posiadanej dokumentacji może skorygować deklarację VAT za 02/2004r...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku X z dn. 27.12.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji...

Termin wystawienia faktury VAT oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wydani...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących realizacji projektuPrawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie usług pośrednictwa (prowizja sprzedażyCzy można wystawić fakturę VAT po wykonaniu usług drukowania a przed powstaniem obowiązku podatkowego?Dot. stawki podatku przy wystawaniu faktur za wykonywane usługi budowlane polegające na wybudowaniu budynku mieszkalnego z częścią usługowąUrząd Skarbowy Krosno 38-400 ul. Składowa 5
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.