Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dot. stawki podatku przy wystawaniu faktur za wykonywane usługi budowlane polegające na wybudowaniu budynku mieszkalnego z częścią usługową

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2010r. (data wpływu 29.04.2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej stawki podatku dla świadczenia usług budowlanych (PKWiU 45.21.1) wykonywanych w budynku mieszkalnym sklasyfikowanym wg PKOB w dziale 11, grupie 111, klasie 1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2010r. wpłynął do Izby Skarbowej w Warszawie, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej stawki podatku dla świadczenia usług budowlanych (PKWiU 45.21.1) wykonywanych w budynku mieszkalnym sklasyfikowanym wg PKOB w dziale 11, grupie 111, klasie 1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 czerwca 2010r. (data wpływu 16.06.2010r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 31 maja 2010r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Pan K. prowadzi od 2007r. działalność gospodarczą pod nazwą ., polegającą m.in. na świadczeniu usług budowlanych. Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu x. Wnioskodawca zawarł umowę o roboty budowlane z P., w której zobowiązał się do wybudowania Zamawiającemu obiektu, budynku usługowo-mieszkalnego (dalej: Budynek). Zgodnie z umową, prace polegały będą na wykonaniu stanu surowego, otwartego, budynku.

Roboty budowlane polegać będą na:Wykonaniu ław i ścian fundamentowych, Wymurowaniu ścian konstrukcyjnych i działowych, Wykonaniu stropu nad parterem, Wykonaniu więźby dachowej i przybiciu desek i papy na dachu.Zgodnie z projektem budowlanym przeznaczenie budynku jest następujące:

Projektowany obiekt przeznaczony jest na budynek usługowy z częścią mieszkalną dla właściciela. W parterze zaprojektowano niezbędne pomieszczenia dla części usługowej, natomiast na poddaszu pomieszczenia mieszkalne. Według projektu powierzchnia użytkowa części mieszkalnej budynku wynosi x natomiast powierzchnia użytkowa części usługowej to y. Powierzchnia całkowita budynku wynosi x przy czym powierzchnia całkowita części mieszkalnej to x m2, co stanowi 60, 8%, a powierzchnia całkowita części usługowej y m2, tj. 39, 2%.

Zamawiający zwrócił się do Urzędu Statystycznego w Łodzi z prośbą o sklasyfikowanie budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią budynek należy klasyfikować w grupowaniu PKOB grupa 111 klasa 1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne.

W uzupełnieniu stanu faktycznego, z dnia 9 czerwca 2010r., Wnioskodawca informuje, iż wykonywane usługi budowlane są zakwalifikowane do grupowania o symbolu 45.21.1 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług tj. do grupowania Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę podatku od towarów i usług, 7% czy 22%, należy zastosować przy wystawaniu faktur za wykonywane usługi budowlane polegające na wybudowaniu opisanego w stanie faktycznym budynku mieszkalnego z częścią usługową.

Zdaniem Wnioskodawcy, prace wykonywane w części mieszkalnej budynku, stanowiącej 60, 8% powierzchni całkowitej, winny zostać opodatkowanie stawką preferencyjną 7%, natomiast prace w części usługowej, stanowiącej 39, 2% powierzchni całkowitej, stawką podstawową 22%. W związku z tym, iż nie ma możliwości wyraźnego podziału prac, Wnioskodawca przy wystawaniu faktur za poszczególne etapy (tj. fundamenty, ściany parteru, strop itp.) dzieli kwotę na fakturze i 60, 8% tej kwoty opodatkowuje stawką 7%, natomiast 39, 2% kwoty stawką 22%.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: podatek VAT), zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.). Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Podstawowa stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 12 ustawy, do dostawy, budowy, remontu i modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się 7% stawkę podatku.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl ust. 12a powołanego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi natomiast, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.Zgodnie z ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ponadto wskazać należy na treść przepisu § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), który stanowi, iż w okresie do dnia 31 grudnia 2010r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% w odniesieniu do:robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12 - 12c ustawy.

Art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, zawiera definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którą obiektami takimi są budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach, tj. w art. 41 ust. 12 - 12c ustawy oraz § 37 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że obniżona do wysokości 7% stawka podatku VAT znajduje zastosowanie jedynie w odniesieniu do robót dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części. W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż uznanie danego budynku mieszkalnego za obiekt budownictwa mieszkaniowego skutkuje tym, iż wszelkie roboty budowlane związane z tym budynkiem lub jego częścią, z wyłączeniem lokali użytkowych, korzystają z obniżonej do wysokości 7% stawki podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w celu zastosowania prawidłowej stawki niezbędnym jest zatem określenie, czy dany obiekt jest obiektem wymienionym w art. 2 pkt 12 ustawy i jakie spełnia funkcje - mieszkalne czy użytkowe. Budynek, który wykonuje Wnioskodawca na podstawie umowy ze Zleceniodawcą, został zakwalifikowany według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 - Budynki mieszkalne, grupa 111, klasa 1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

Zgodnie z art. 8 ust. 3 cyt. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak ust. 2 tegoż artykułu stanowi, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Według treści art. 41 ust. 12 cyt. ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a cyt. ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ww. ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2, lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy o VAT).

Ponadto, zgodnie z treścią § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.) w okresie do dnia 31 grudnia 2010r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika zatem, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 12 ustawy o VAT przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Wskazać należy, że dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zgodnie z przepisami cyt. rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem. Rozporządzenie przyporządkowuje poszczególne budynki do sekcji, działów, grup oraz klas. Zgodnie z ww. rozporządzeniem w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, przy czym, dział ten obejmuje: budynki mieszkalne jednorodzinne - 111, budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112 oraz budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi od 2007r. działalność gospodarczą, polegającą m.in. na świadczeniu usług budowlanych (PKWiU 45.21.1- Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków). W dniu x Wnioskodawca zawarł umowę o roboty budowlane, w której zobowiązał się do wybudowania budynku usługowo - mieszkalnego. Zgodnie z umową, prace polegały będą na wykonaniu stanu surowego, otwartego, budynku. Obiekt przeznaczony jest na budynek usługowy z częścią mieszkalną dla właściciela. Według klasyfikacji PKOB przedmiotowy budynek mieści się w dziale 11, grupie 111, klasie 1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne.

Odnosząc zatem wskazane regulacje prawne do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego należy stwierdzić, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku zastosowanie właściwej stawki podatku VAT uzależnione jest od klasyfikacji budynku, w którym wykonywane są roboty budowlane. Treść wniosku wskazuje, że przedmiotem robót budowlanych świadczonych przez Wnioskodawcę (PKWiU 45.21.1), na podstawie zawartej umowy, jest wybudowanie budynku mieszkalnego z częścią usługową. Przedmiotowy budynek zaklasyfikowany jest w dziale 11, grupie 111, klasie 1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Wobec powyższego, dla świadczenia przez Wnioskodawcę usług budowlanych polegających na wykonaniu stanu surowego przedmiotowego budynku, w odniesieniu do całego obiektu, należy zastosować stawkę podatku w wysokości 7%. Wynika to z faktu, iż zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010r. obniża się do wysokości 7% stawkę podatku w odniesieniu do robót budowlanych wykonywanych w budynku mieszkalnym stałego zamieszkania sklasyfikowanym w PKOB w dziale 11, tj. w obiekcie budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż w przedmiotowym budynku oprócz części mieszkalnej znajduje się również część usługowa. Decydujące znaczenie ma przeznaczenie budynku jako całości.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Zaznaczyć należy, iż tut. Organ nie jest nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanych klasyfikacji obiektów budowlanych i wykonywanych usług. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o klasyfikacje przedstawione przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu — do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi — Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach — art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: budynek mieszkalny, Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych PKOB, usługi budowlane
Data aktualizacji: 21/01/2013 00:00:01

Sposób dokumentowania i opodatkowania cesji wierzytelności

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zapytuje czy podstawą opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia jes...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, L.Dz. 23 DH 2005 z dnia 07.02.2005 r. (data...

Czy prawidłowe jest przyjęcie wartości początkowej samochodu zakupionego na fakturę w opar...

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie...

Czy można odliczyć podatek naliczony zawarty w fakturach zakupu materiałów budowlanych, zu...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 20.05.2004 r. wyjaśnia co...

Czy na fakturze dla os. fizycznej prowadzacej działalność gospodarczą podać jej imię i naz...

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 08.03.2006r. (wniosek wpłynął do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawidłowość wystawienia oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego faktur przesłanych wyłącznie e-mailem (w formacie PDF), bądź faksemPrawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem; dokumentowanie obciążenia pracownika kosztami przeprowadzonych szkoleńZasadność wystawienia Dzierżawcy faktury VAT na podatek od nieruchomości z zastosowaniem 22% stawki VATCzy przedstawiony przez Pana w piśmie sposób numeracji faktur VAT "będzie zgodny z ustawą o podatku VAT" ?Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur zaliczkowych zawierających uchybienia
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.