Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dot. uznania biletów kolejowych nabywanych za pośrednictwem internetu i drukowanych przez nabywcę za fakturę VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2009 r. (data wpływu 1 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania biletów sprzedawanych za pośrednictwem internetu za faktury VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania biletów sprzedawanych za pośrednictwem internetu za faktury VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest podmiotem należącym do grupy P S.A., obsługującym tzw. najwyższy sektor kolejowych przewozów pasażerskich. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich w komunikacji krajowej i międzynarodowej.

Dokumentem uprawniającym do skorzystania z usług przewozów pasażerskich jest bilet kolejowy. Bilety pozwalające na podróżowanie pociągami Spółki są obecnie sprzedawane w kasach własnych Spółki a także za pośrednictwem agentów działających w imieniu i na rzecz Spółki. Sprzedaż biletów dokonywana jest w kasach zintegrowanych z systemem rezerwacji miejsc (od lat 90 XX wieku był to system K90 obecnie jest on stopniowo zastępowany nowszym systemem - K2008). Bilety są nabywane zarówno przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej jak i podmioty będące podatnikami VAT.

W związku z poszukiwaniem nowych kanałów dystrybucji swoich usług oraz mając na uwadze postęp technologiczny, Spółka od kliku lat prowadzi sprzedaż biletów przez Internet - za pośrednictwem platformy e-.

Sprzedaż biletu drogą elektroniczną jest prowadzona w jednym punkcie sprzedaży, gdzie rejestrowane są (na serwerze) wszystkie transakcje w systemie e-.

Poniżej przedstawiono krótki opis zasad funkcjonowania sprzedaży internetowej.

Po wejściu na stronę systemu e- użytkownik ma możliwość zakupu biletu (wraz z miejscówką) na pociąg określonej relacji. Do zarezerwowania miejsca w pociągu konieczne jest jednak uprzednie zarejestrowanie się i poprawne zalogowanie do systemu. Rejestracja użytkownika polega na wypełnieniu przez niego elektronicznego formularza zawierającego w szczególności takie pola jak: login i hasło, imię i nazwisko, adres, rodzaj i numer dowodu tożsamości, adres e-mail. Dodatkowo system umożliwia obecnie także wpisanie danych, które mają się znaleźć na fakturze VAT dokumentującej sprzedaż biletu. Ponadto użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i do zaakceptowania (poprzez wciśnięcie przycisku Akceptuj) Regulaminu Internetowej Sprzedaży Biletów w Komunikacji Krajowej przez P Spółka Akcyjna zwanego dalej Regulaminem e- zamieszczonego na stronie systemu e- w sekcji Regulamin.

Zarejestrowany i poprawnie zalogowany użytkownik podaje wszelkie niezbędne informacje dotyczące żądanego pociągu (data i czas wyjazdu, klasa, relacja, numer pociągu, rodzaj przedziału, rodzaj miejsca - miejsce siedzące, kuszetka, miejsce sypialne). Użytkownik ma także możliwość zarezerwowania biletu dla osoby trzeciej podając jej dane osobowe do biletu/faktury. W takim przypadku użytkownik zobowiązany jest podać imię, nazwisko oraz rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby. Ma też obowiązek zapoznania osoby podróżującej z tym biletem z Regulaminem e-.

Dane dotyczące żądanego biletu zostają następnie przesłane na serwer WWW zintegrowany z systemem rezerwacji, w którym następuje rezerwacja miejsc(a), a informacje o zarezerwowanym miejscu/ach wyświetlają się na ekranie przeglądarki. Po potwierdzeniu przez nabywcę transakcji, system wyświetla komplet danych o bilecie oraz formularz wyboru sposobu płatności za bilet - płatność kartą lub przelewem internetowym.

Po wykonaniu prawidłowej operacji płatności i otrzymaniu przez system e- potwierdzenia dokonanej wpłaty użytkownik ma możliwość podglądu na ekranie kompletu danych o zakupionym bilecie oraz wydrukowania biletu w odpowiednim formacie na drukarce komputerowej. Jeśli zaś płatność nie zostanie zaakceptowana, wówczas wykonane rezerwacje są automatycznie anulowane.

Wydrukowany bilet stanowi dowód zapłaty za przejazd i uprawnia osobę wskazaną imiennie na bilecie do przejazdu pociągiem określonej relacji, zgodnie z podanymi danymi. Konduktor w pociągu ma możliwość weryfikacji sprzedanego przez Internet biletu przy pomocy odpowiedniego diagramu, a od lipca 2009 r. będzie możliwość kontroli za pośrednictwem systematycznie wdrażanego sprzętu z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym walidację.

Każdy zakupiony poprzez system e- i wydrukowany przez pasażera bilet zawiera, m.in.:imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości pasażera, dane świadczące o dokonaniu zapłaty (m.in. identyfikator i numer transakcji), numer kontrolny biletu zamieszczony w rubryce identyfikującej osobę odbywającą przejazd, termin ważności biletu, odpowiednie zabezpieczenia przed nieuprawnioną ingerencją w treść biletu.Uruchomienie sprzedaży biletów przez Internet znacznie zwiększyło dostępność usług przewozowych, w szczególności dla klientów z małych miejscowości, dla których zakup biletów z rezerwacją miejsc w sposób tradycyjny jest utrudniony. Należy bowiem wskazać, iż zakup biletów kolejowych z rezerwacją miejsc jest możliwy wyłącznie w terminalach obsługujących system rezerwacji K90 lub K2008, których dostępność na terenie kraju jest ograniczona. W mniejszych miejscowościach, kasy na dworcach nie są wyposażone w odpowiednie terminale, co uniemożliwia zakup biletu z rezerwacją miejsc. Takie osoby w celu zakupu biletu zmuszone są albo udać się do najbliższej większej miejscowości, gdzie możliwe jest nabycie biletu z rezerwacją albo mogą dokonać zakupu biletu w systemie e-. Jednocześnie wprowadzenie internetowej sprzedaży biletów było odpowiedzią Spółki na postępującą informatyzację oraz oczekiwania jej klientów. Celem wprowadzenia biletów internetowych było też zwiększenie konkurencyjności Spółki oraz budowa wizerunku solidnego i nowoczesnego przewoźnika zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Spółka podkreśla, iż ta forma sprzedaży nie jest rozwiązaniem innowacyjnym, lecz jest od wielu lat powszechnie stosowana przez zagranicznych przewoźników.

Spółka zauważa, iż - wbrew oczekiwaniom klientów - dotychczas bilet internetowy nie był i nie jest przez Spółkę traktowany jak faktura VAT. Na prośbę użytkownika systemu e- Spółka wystawia fakturę VAT w formie papierowej i przesyła ją nabywcy za pośrednictwem poczty na swój koszt (obejmujący nie tylko opłaty pocztowe ale i koszty pracy, związane z obsługą posprzedażną). Obecnie wydawanie faktur do biletów zakupionych przez Internet jest zarówno czaso- jak i pracochłonne i stoi w sprzeczności z ideą kanału elektronicznej sprzedaży, która z założenia powinna ograniczać udział i pośrednictwo czynnika ludzkiego w obsłudze klientów.

Powyższe postępowanie spowodowane jest otrzymanym przez Spółkę postanowieniem Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 13 lipca 2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (numer sprawy: 1471/NUR1/443-201/05/GW) i utrzymującą je w mocy decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2006 r. (numer sprawy: 1401/HTI/14407/14-91/05/EN), w których to aktach organy podatkowe uznały, iż bilet internetowy nie może zostać uznany za fakturę, o której mowa w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż nie spełnia on warunków określonych w § 23 pkt 1 nieobowiązującego już Rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 971).

W związku z uchyleniem przepisów stanowiących podstawę wydania wyżej wymienionej decyzji, które oznacza wygaśnięcie wydanych aktów administracyjnych (zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) oraz w związku z wprowadzeniem po 2005 r. wielu istotnych zmian w biletach wystawianych w systemie e-, Spółka rozważa traktowanie tych biletów jako dokumentów uznawanych za fakturę VAT na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia ws. wystawiania faktur obowiązującego od 1 grudnia 2008 r. Nowy wzór biletu (tzw. R), jaki został wprowadzony w 2008 r. spełnia wszystkie wymagania określone w Kodeksie UIC 918.2. Dokument ten obliguje koleje należące do UIC (Międzynarodowego Związku Kolei) do przestrzegania ustalonych standardów w zakresie stosowania i wydawania dokumentów przewozowych. W większości państw Kontynentu, w tym przynależących do Unii Europejskiej, stosuje się wynikający z Kodeksu wzór biletu R.

Internetowa sprzedaż biletów jest ciągle poszerzana i notuje dynamiczny wzrost liczby przeprowadzonych transakcji. Traktowanie biletu internetowego (zgodnie z obowiązującym prawem) jako faktury znacznie obniżyłoby koszty funkcjonowania tej formy sprzedaży (obecnie faktury VAT dokumentujące sprzedaż biletów są drukowane i wysyłane do nabywców na koszt Spółki). W rezultacie, zaoszczędzone dzięki temu środki finansowe, Spółka mogłaby przeznaczyć na poprawę jakości i dalszy rozwój systemu e- jako najbardziej przyjaznego podróżnym kanału sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Spółka wnosi o potwierdzenie, iż wystawiony użytkownikowi systemu e- i wydrukowany przez niego bilet spełnia warunki określone w § 17 pkt 1 rozporządzenia ws. wystawiania faktur, tj. może zostać uznany za fakturę VAT, i w rezultacie stanowi wypełnienie przez Spółkę wynikającego z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT obowiązku wystawienia faktury VAT.

Zdaniem wnioskodawcy, przekazany użytkownikowi systemu e- i wydrukowany przez niego bilet spełnia warunki określone w § 17 pkt 1 rozporządzenia ws. wystawiania faktur (może zostać uznany za fakturę VAT) i w rezultacie stanowi wypełnienie przez Spółkę wynikającego z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT obowiązku wystawienia faktury VAT.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy są zobowiązani do wystawienia faktury stwierdzającej w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Z kolei na podstawie § 17 pkt 1 rozporządzenia ws. wystawiania faktur, za fakturę uznaje się również bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających m.in. na przewozie osób kolejami normalnotorowymi, jeśli zawierają następujące dane:nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku.Bilet poświadczający zakup w systemie e- usługi przewozu koleją drukowany jest przez klienta bezpośrednio na drukarce komputerowej i zawiera wszystkie elementy określone w powyższym przepisie. Jednocześnie Spółka pragnie zauważyć, iż bilety sprzedawane przez Spółkę w sposób tradycyjny (w kasie) są bez zastrzeżeń uznawane za faktury w rozumieniu ww. przepisu rozporządzenia. A zatem, skoro bilet udostępniany jest pasażerowi do wydrukowania w systemie e- i jest zabezpieczony przed jakąkolwiek ingerencją w jego treść, to w opinii Spółki nie ma podstaw, aby traktować bilet wydrukowany z systemu e- odmiennie niż bilet wydawany w kasie.

W rezultacie bilet elektroniczny powinien zostać uznany za fakturę VAT zgodnie z § 17 rozporządzenia ws. wystawiania faktur.

W stosowanym przez Spółkę modelu sprzedaży internetowej proces zakupu biletu kończy się wygenerowaniem oraz wystawieniem i wydaniem biletu / faktury przez system e-.

W celu odebrania oryginału biletu nabywca musi dokonać wydruku wystawionego biletu na drukarce. Wydruk biletu jest przy tym warunkiem koniecznym do skorzystania z niego przez nabywcę. Bilet ten stanowi bowiem dokument uprawniający do przejazdu pociągiem na określonej trasie - identycznie jak bilet generowany, wystawiany i drukowany w kasie Spółki lub przez odpowiednich agentów. W każdym zatem przypadku nabywca będący podatnikiem VAT będzie w posiadaniu oryginału biletu / faktury.

Jednocześnie nabywca biletu w systemie e- nie ma możliwości ingerencji w treść biletu. W rezultacie zapewniona jest zgodność treści biletu / faktury przesłanego nabywcy w formie elektronicznej z treścią oryginału biletu / faktury wydrukowanym przez nabywcę oraz z treścią biletu / faktury, którym dysponuje Spółka.

W rezultacie w opinii Spółki, uznać należy, że w przypadku sprzedaży biletów przez Internet nabywca otrzymuje bilet, a jego wystawcą jest Spółka.

Oznacza to, że:spełnione są wszelkie przesłanki pozwalające uznać bilet wystawiany za pośrednictwem systemu e- za fakturę w rozumieniu § 17 rozporządzenia ws. wystawiania faktur;wystawienie biletu za pośrednictwem systemu e- zwalnia Spółkę z obowiązku wystawienia odrębnej faktury na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy o VAT.W ocenie Spółki, przeszkodą do uznania biletu za fakturę nie jest fakt, że jej wystawienie wymaga aktywnej postawy nabywcy (wydruk biletu). Spółka zaznacza, że żaden z przepisów o podatku VAT nie przewiduje obowiązku fizycznego drukowania faktury VAT lub biletu stanowiącego fakturę VAT przez sprzedawcę. W praktyce często zdarza się, że bilety lotnicze czy kolejowe wydawane są przez podmioty, które nie świadczą usług polegających na przewozie osób np. przez agentów działających w imieniu i na rzecz przewoźnika lub inne podmioty prowadzące dystrybucję biletów we własnym imieniu.

Ani zatem w praktyce, ani w obowiązującym prawie nie ma przeszkód do uznania za faktury wszelkiego rodzaju dokumentów (wymienionych w § 17 rozporządzenia ws. wystawiania faktur), które drukowane byłyby bezpośrednio z systemu (tj. bez fizycznego uczestnictwa sprzedawcy) - bądź to przez automaty bądź na indywidualnych drukarkach.

W rezultacie, zdaniem Spółki, wydruk biletu / faktury może zostać dokonany przez inny podmiot. W takim przypadku przez wydanie biletu / faktury należy rozumieć udostępnienie w systemie e- biletu pasażerowi, który odbierze go w formie wydruku z tego systemu.

Spółka podkreśla również, iż przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzenia ws. wystawiania faktur mają na celu zapewnienie prawidłowego udokumentowania sprzedaży dokonywanej przez podatników na rzecz podmiotów będących podatnikami VAT i umożliwienie organom skarbowym dokonania kontroli poprawności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez podatników. Skoro zatem, bilet elektroniczny zawiera wszystkie elementy określone w § 17 pkt 1 rozporządzenia ws. wystawiania faktur, a przyjęty przez Spółkę model wydawania biletu / faktury nabywcy sprawia, że powyższe cele zostaną osiągnięte (tj. sprzedaż zostanie prawidłowo udokumentowana, a organy skarbowe będą miały możliwość dokonania kontroli rozliczeń) to, zdaniem Spółki, brak jest podstaw do odmówienia biletowi elektronicznemu statusu faktury VAT. Jednocześnie, w przypadku, gdy bilet elektroniczny przekazany nabywcy za pośrednictwem systemu e- stanowić będzie równocześnie fakturę VAT, to w opinii Spółki spełniony zostanie przez nią obowiązek wystawienia faktury VAT nałożony art. 106 ust.1 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki przekazany nabywcy za pośrednictwem systemu e- i wydrukowany przez niego bilet spełnia warunki określone w § 17 pkt 1 rozporządzenia ws. wystawiania faktur i w rezultacie stanowi wypełnienie przez Spółkę wynikającego z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT obowiązku wystawienia faktury VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zwanego dalej rozporządzeniem, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT. Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania zostały określone w rozdziale 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

W myśl natomiast § 17 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, za fakturę uznaje się również bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają następujące dane:nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku.Z powyższego wynika, że faktura VAT jest podstawowym dokumentem, którego funkcją zasadniczą jest udokumentowanie transakcji i umożliwienie poprawnego ujęcia jej w księgach zarówno wystawcy, jak i odbiorcy faktury. Jak wynika z cytowanego wyżej art. 106 ust. 1 ustawy fakturę wystawiają podatnicy (o których mowa w art. 15), dokumentując wykonanie przez nich czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tj. dostawy towarów lub świadczenia usług, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy. Natomiast w § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów ustawodawca uznał za szczególny rodzaj faktury także bilety jednorazowe, wydawane jedynie przez określoną grupę podatników, tzn. podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób m.in. kolejami normalnotorowymi, ale pod warunkiem, że zawierają one określone w przepisie dane.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka sprzedaje bilety kolejowe uprawniające do przejazdu pociągiem, zgodnie z danymi podanymi na bilecie, m.in. za pośrednictwem Internetu. Bilety te nabywane są przez klientów poprzez zalogowanie do systemu e-, zarezerwowanie biletu, udostępnienie wszystkich niezbędnych danych, dokonanie płatności i wydrukowanie go bezpośrednio przez klienta na drukarce komputerowej. Bilety sprzedawane drogą elektroniczną zawierają wszystkie niezbędne dane wymienione w § 17 pkt 1 lit. a-e rozporządzenia.

Mając na uwadze przedstawione przepisy prawa oraz stan faktyczny opisany we wniosku stwierdzić należy, że przedmiotowe bilety nie mogą być uznane za fakturę, o której mowa w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ nie są wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób kolejami normalnotorowymi, a jedynie drukowane przez nabywców tych usług.

Aby uznać bilet jednorazowy za fakturę VAT, musi on zawierać dane wymienione w § 17 pkt 1 lit. a-e rozporządzenia Ministra Finansów, a także musi być wydany przez podatnika uprawnionego do świadczenia usług polegających na przewozie osób kolejami normalnotorowymi. Wydanie, o którym mowa w wyżej zacytowanym przepisie rozporządzenia, oznacza przeniesienie fizycznego władztwa nad dokumentem (biletem), co w przypadku przekazywania biletów za pośrednictwem Internetu nie będzie miało miejsca, bowiem bilety nie są drukowane i wydawane przez Spółkę (podmiot uprawniony do świadczenia usług przewozu osób kolejami) a drukowane są przez samych nabywców. W związku z powyższym nie zostaną spełnione wszystkie warunki, określone w w/w § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, zezwalające na potraktowanie internetowych biletów jako faktur VAT. Tym samym bilety te nie wypełniają obowiązku wystawienia przez Spółkę faktury VAT, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy.

Zastosowane przez Spółkę udogodnienie dla klientów w postaci możliwości zakupu biletu przez klienta za pośrednictwem strony internetowej, nie powoduje automatycznie, że wydrukowany w ten sposób przez klienta bilet uznany będzie za fakturę VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: bilety, faktura VAT, internet, przewóz osób, sprzedaż, usługi przewozowe, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 14/01/2013 03:00:01

Opodatkowanie usług bankowych realizowanych w ramach umowy factoringu mieszanego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Badanie sprawozdań finansowych Inowrocław i obowiązkowe ubezpieczenie OC

W Polsce nie tylko posiadacze pojazdów mechanicznych zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia OC. Przedstawiciele niektórych zawodów, by nie łamać prawa, muszą kupować polisy OC. Do tej grupy należą m.in. adwokaci, notariusze czy rolnicy. Do jej...

Ustalenie kwoty podatku nalicoznego w przypadku refakturowania kosztów przy usługach najmu

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika w sprawie...

Czy wystawiona faktura może opiewać na 90% wartości działki zabudowanej?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawa do wystawienia faktury korygującej zmieniającej stawkę podatku VAT, klasyfikacja bud...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment obniżenia podatny opodatkowania i podatku należnego na podstawie faktur korygującychWystawianie rachunków, bądź faktur za sprzedane produkty pochodzące z gospodarstwa rolnegoRozliczenie podatku należnego, a także korygowanie faktur VAT w okresie przed i po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenieJak zafakturować koszty przesyłki i opakowania dostaw wysyłkowych za zaliczeniem pocztowym?Potwierdzenie odbioru korekty faktury elektronicznej oraz wystawianie duplikatu faktury korygującej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.