Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczący określenia prawidłowego wystawiania faktur za comiesięczne opłaty za eksploatację lokali spółdzielczych dla członków spółdzielni

W w/w piśmie podatnik zwraca się z prośbą o stanowisko Urzędu czy:1. użytkowanie miejsc postojowych usytuowanych w wielostanowiskowym garażu podlega zwolnieniu od podatku VAT? 2. opłaty za używanie przedmiotowych miejsc postojowych są objęte zwolnieniem z podatku VAT, tak jak opłaty za używanie lokali mieszkalnych, w przypadku gdyby spółdzielcze własnościowe prawo do tych miejsc zostało przyznane łącznie z prawem do lokali mieszkalnych? 3. podatek od nieruchomości, który nie powinien być objęty podatkiem VAT, może być wyłączony jako oddzielna pozycja na fakturze VAT?

W odpowiedzi na pierwsze i drugie pytanie Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola informuje, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535) zwolnieniu od podatku podlegają czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.). Art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.) określa następujące opłaty: #61623; za eksploatację i utrzymanie lokali członków spółdzielni;#61623; za eksploatację i utrzymanie nieruchomości wspólnych oraz mienia spółdzielni;#61623; wpłaty na fundusz remontowy;#61623; zobowiązania spółdzielni z innych tytułów;#61623; wydatki związane z działalnością społeczną, oświatowa i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię.

Zwolnienie od podatku od towarów i usług wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy jednak nie wszystkich wyżej wymienionych czynności na rzecz członków spółdzielni, za które pobierane są opłaty na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Odnosi się to zwolnienie tylko do czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni. Do pozostałych czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, innych niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 11, zwolnienie wymienione w tym przepisie nie odnosi się.Zatem Strona prawidłowo przyjęła, iż czynności na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują prawa do miejsc parkingowych w wielostanowiskowym garażu są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W odpowiedzi na trzecie pytanie Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola informuję, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.W myśl art. 8 ust. 1 w/w ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.W świetle powyższej definicji wskazać należy, iż w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. zostały określone czynności wykonywane przez Spółdzielnie Mieszkaniowe na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali lub na rzecz właścicieli lokali, niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty określone w ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych z 15.12.2000r. (Dz. U. Nr 119, poz. 1116 ze zmianami).

Stosownie do postanowień wynikających z art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.Opłata z tytułu podatku od nieruchomości pobierana przez Spółdzielnię Mieszkaniową jest ściśle związana ze świadczoną przez Spółdzielnię usługą (w rozumieniu powołanej ustawy o VAT), jest dla tej Spółdzielni częścią należności otrzymywanej z tytułu świadczenia na rzecz mieszkańców wymienionych wcześniej czynności, a więc z tytułu świadczenia usługi. W konsekwencji zgodnie z art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy o VAT opłata z tytułu podatku od nieruchomości stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.Reasumując należy stwierdzić, iż niezależnie od tego, czy kwota podatku od nieruchomości została wyodrębniona fakturze, czy też stanowić będzie element kalkulacyjny wartości usługi, zawsze jest należnością z tytułu odpłatnego świadczenia usługi na rzecz użytkowników lokali, w rozumieniu powoływanej ustawy o VAT.Natomiast zgodnie z przepisami cytowanej ustawy, przychody z tytułu świadczonych przez Spółdzielnię usług, jako czynności wymienione w art. 5 ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stawka podatku zgodnie z art. 41 ust. 1 powoływanej wcześniej ustawy z dnia 11 marca 2004r. wynosi 22%.
Słowa kluczowe: miejsce postojowe, obrót, opłata eksploatacyjna, podatek od nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe
Data aktualizacji: 17/10/2013 03:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z refaktur za media i remonty otrzymanych od wspól...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak powinno wyglądać rozliczenie pomiędzy uczestnikami konsorcjum przy realizacji zadania...

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony znak: Dz 4300 05 z dnia...

Moment powstania obowiązku podatkowego i przeliczenie faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur VAT

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz.U. z 14 stycznia 2005r. Nr 8,poz. 60 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Jawnej XXXXXXXXXXXXXXXXXXX w XXXXXXXXXXXXXXXXz dnia...

Dotyczy obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu 800.000 EURO przy działa...

Działając na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie podatku VAT od czynności sprzedaży działki w oparciu o akt notarialnyUrząd Skarbowy Grodzisk Wielkopolski 62-065 ul. Chopina 7Czy właściciel firmy jednoosobowej może wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż samochodu będącego przedmiotem współwłasności?Urząd Skarbowy Mogilno 88-300 ul. 900-lecia 20Czy warto prowadzić księgowość Piekary Śląskie w internecie?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.