Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczty możliwości odliczenia wydatków na remont lokalu mieszkalnego na podstawie faktury VAT

Po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19.03.2006 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z dnia 10.03.2006 r. Nr PDII/415/1/21/06 zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odmawia uwzględnienia zażalenia o zmianę zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE

W dniu 31.01.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie możliwości odliczenia wydatków na remont lokalu mieszkalnego na podstawie faktury VAT.Opisując stan faktyczny Podatnik wskazał, iż od Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymał fakturę VAT z dnia 30.11.2005 r. za montaż wodomierza, jednakże - Jego zdaniem - z uwagi na nie poniesienie w 2005 r. wydatku w kwocie na którą opiewała ww. faktura - 181, 39 zł - nie ma prawa do odliczenia tych wydatków. Działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 10.03.2006 r. Nr PD II/415/1/21/06, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu stwierdził, iż stanowisko Podatnika przedstawione w ww. wniosku jest nieprawidłowe, bowiem w myśl obowiązujących przepisów przedstawiona przez Podatnika faktura VAT stanowi podstawę do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym.Na niniejsze postanowienie Podatnik złożył zażalenie, podtrzymując wcześniej prezentowane stanowisko. W Jego ocenie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu błędnie przyjął, że za montaż wodomierzy zapłacił On na przestrzeni 2002-2005 r. We wniosku o interpretację nie było mowy o żadnej zapłacie bowiem Podatnik powoływał jedynie zapis zawarty na fakturze, że "należność zostanie uregulowana z wcześniejszych wpłat wnoszonych w latach 2002-2005."Podatnik uważa, że wystawiając taką fakturę Spółdzielnia naraziła Go na skutki złamania przepisów podatkowych.Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy oraz argumentami Strony podniesionymi w zażaleniu, stwierdził, że interpretacja udzielona przez organ pierwszej instancji jest prawidłowa, co niżej uzasadnia. Jak wynika z dokumentacji zgromadzonej w niniejszej sprawie, na podstawie Uchwał Rady Nadzorczej, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, zdecydował o ponoszeniu przez jej członków od dnia 1.01.2002 r. - zaliczkowych wpłat na poczet montażu wodomierzy.Miesięczna zaliczka z tego tytułu pobierana od Podatnika wynosiła 4 zł.W dniu 30.11.2005 r. ww. Spółdzielnia na nazwisko Podatnika wystawiła fakturę VAT opiewającą na kwotę 181, 39 zł za wykonanie usługi - montaż wodomierza.Na wystawionym dokumencie (który nie posiada żadnych adnotacji dot. lat 2002-2005 - na co powołuje się Strona) widnieje zapis " Nie należy uiszczać kwoty wynikającej z faktury. Należność zostanie uregulowana z wnoszonych opłat na legalizację wodomierzy w czynszu." Powyższe oznacza, że wystawca faktury umieszczając na niej informację o rozliczeniu należności za wykonaną usługę z wpłatami z czynszu, dokonał wyboru formy zapłaty za tę usługę, poprzez potrącenie wierzytelności z innej należności. Odstąpił tym samym od dokonania fizycznej zapłaty za tę właśnie fakturę.Przyjęty przez Spółdzielnię sposób rozliczenia się z jej członkiem nie stanowi podstawy do uznania, że należność wskazana na wystawionej fakturze nie została uregulowana.Przedłożone w rozpatrywanej sprawie dokumenty jednoznacznie świadczą, że już od 2002 r. Strona ponosiła zaliczkowe wpłaty na poczet usługi, która rozliczona została ostatecznie w listopadzie 2005 r. W tym też miesiącu wystawiono fakturę za wykonaną usługę - montaż wodomierza.Takie działanie Spółdzielni może świadczyć o wyjściu naprzeciw oczekiwaniom jej członków, bowiem pozwalając na ratalne (zaliczkowe) ponoszenie wydatków związanych w wykonywaną usługą - montażem wodomierzy, unika ona jednorazowego obciążenia spółdzielców znaczną kwotą.Zgodnie z zapisem art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.ekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - wysokość wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego ustala się na podstawie faktury wystawionej przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku.Skoro więc na przestrzeni lat 2002-2005 Podatnik ponosił zaliczkowe wydatki - swoiste przedpłaty na wykonanie usługi - montaż wodomierzy - (co jednoznacznie zostało przez Niego potwierdzone do protokołu spisanego w dniu 18.05.2006 r.) i w latach wcześniejszych nie posiadał faktury, która umożliwiłaby Mu odliczenie tych wydatków, to obecnie otrzymana faktura stanowi postawę dokonania ich odliczenia od podatku w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego.Końcowo Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zauważa, iż ulgi podatkowe w tym te na remont i modernizację lokalu mieszkalnego nie są obligatoryjne, podatnik może z nich skorzystać lub nie.Stwierdzić jednakże należy, iż w rozpatrywanej sprawie, w sytuacji kiedy na przestrzeni lat 2002-2005 dokonywane były wpłaty zaliczkowe na montaż wodomierzy dokonany w 2005 r., a w latach poprzedzających rok 2005 nie wystawiano na tę okoliczność faktur w związku z czym Podatnik nie mógł skorzystać z odliczenia, obecne postępowanie Spółdzielni należy uznać za zasadne. Mając powyższe na uwadze Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak na wstępie.
Słowa kluczowe: faktura VAT, ulga remontowa
Data aktualizacji: 18/01/2013 09:00:01

Sposób ewidencjonowania na kasie fiskalnej, wystawianie faktur przy refundacji towarów med...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opłaty za prowadzenie rachunku w biurze maklerskim stanowią koszt uzyskania przychodów...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika iż Podatnik w 2005 r. poniósł wydatki z tytułu stałych opłat za prowadzenie rachunku w biurze maklerskim, z których w 2005 zbywał akcje. Zdaniem Podatnika, opłaty za prowadzenie rachunku w biurze...

Odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących obciążenie za premię pieniężną wyp...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zniesienie współwłasności, obowiązek wystawienia faktury VAT tytułu otrzymanej dopłaty

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi odnośnie sposobu otrzymywania potwierdzenia odbioru f...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.03.2006 roku (data wpływu do tutejszego urzędu) żądającego udzielenia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy fakturę zaksięgować z datą jej otrzymania czy domagać się duplikatu faktury jeśli faktura jest przysłana z opóźnieniem?Czy z tytułu zużycia artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier), Spółka jest zobowiązana do wystawienia faktury wewnętrznej?Czy Podatnik ma mozliwość odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do motocykla?Czy może zaliczyć koszt opłaty wstępnej w całości pod datą wystawienia faktury?Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach zakupu części i paliwa do samochodów będących towarami handlowymi
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.