Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy dokumentowania premii pieniężnych fakturami VAT oraz prawa odbiorcy tych faktur do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 04.03.2008 r. (data wpływu 06.03.2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 28.03.2008 r. (data wpływu 31.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca ma podpisane umowy w zakresie współpracy z dużymi sieciami handlowymi, którym dostarcza swoje wyroby. Z tytułu dokonywania przez nabywcę zakupu określonej wartości towarów w określonym czasie (miesiąc, rok), nabywca towarów wystawia faktury VAT określające wysokość naliczanych dla siebie premii pieniężnych. Tego typu bonusy zawsze liczone są od osiągniętych progów obrotu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy nabywca wyrobów Wnioskodawcy postępuje prawidłowo wystawiając faktury VAT na premię pieniężną i bonusy z naliczonym podatkiem VAT.

Czy Wnioskodawca, jako odbiorca faktury ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury.

Zdaniem Wnioskodawcy problematykę premii pieniężnych w 2007 r. rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 06.02.2007 r. sygn. akt I FSK 94/06 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 22 maja 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 4080/06, a sentencją wyroków było stwierdzenie, że premia pieniężna nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usługi, a zatem wypłata premii jest obojętna z punktu widzenia podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Wnioskodawcy nasuwa się wniosek, iż wypłata premii pieniężnej, jeżeli zostanie udokumentowana fakturą VAT, nie da mu prawa do odliczenia VAT naliczonego jako dokumentująca zdarzenie niepodlegające ustawie.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 28.03.2008 r. ( data wpływu 31.03.2008 r.) Wnioskodawca wyraził zdanie, iż premie pieniężne, którymi klienci obciążają Wnioskodawcę wystawiając faktury VAT nie są związane z żadną konkretną dostawa, ale stanowią wynagrodzenie za dokonywanie zakupów w firmie Wnioskodawcy:bez względu na wielkość zakupów - jest to wtedy bonus bezwarunkowy, albostanowią wynagrodzenie za przekroczenie określonej wartości dostaw - jest to wtedy bonus warunkowy.Zatem pomiędzy firmami istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usługi przez stronę otrzymującą taką premię. Usługi te podlegają opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. Wnioskodawca uważa więc, iż VAT wykazany w fakturach wystawianych na premie pieniężną podlega odliczeniu od podatku należnego przez odbiorcę tych faktur.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust.1 ustawy o VAT, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej:zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Zatem każde odpłatne świadczenie na rzecz innego podmiotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby uznać dane świadczenie za świadczenie odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a beneficjentem, i w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania tego rodzaju bonusów pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m. in. od ustalenia za co faktycznie premie zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp. W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, podlegający uregulowaniom wynikającym z art. 29 ust. 4 cyt. ustawy.

W praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę, np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób - wówczas wypłacane premie nie są związane z żadną konkretną dostawą. W takich sytuacjach należy uznać, iż wypłacony bonus pieniężny związany jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Z przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności wynika, że Wnioskodawca ma podpisane umowy w zakresie współpracy z dużymi sieciami handlowymi, którym dostarcza swoje wyroby. Z tytułu dokonywania przez nabywcę zakupu w firmie Wnioskodawcy, nabywca towarów wystawia faktury VAT określające wysokość naliczanych dla siebie premii pieniężnych.

Wnioskodawca wyróżnił dwa rodzaje przedmiotowych premii:bonus warunkowy - z tytułu dokonywania przez nabywcę zakupu określonej wartości towarów w określonym czasie (miesiąc, rok), tego typu bonusy zawsze liczone są od osiągniętych progów obrotu; orazbonus bezwarunkowy - z tytułu dokonywania przez nabywcę zakupu, bez względu na wielkość zakupuPrzedmiotowe premie nie są związane z żadną konkretną dostawą.

Zawarte umowy określają poziom obrotów miesięcznych, rocznych, oraz inne warunki uprawniające do otrzymania premii. W tym przypadku uznać należy, że działania kontrahentów, polegające na realizacji określonego poziomu obrotów, czy też dokonywania częstych zakupów u jednego kontrahenta mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanej premii. Wypłacana w ten sposób gratyfikacja pieniężna nie jest związana z żadną konkretną dostawą i nie ma charakteru dobrowolnego, jest bowiem uzależniona od określonego zachowania nabywcy. W tym wypadku wypłacona premia nie może być uznana za rabat, stanowi bowiem rodzaj wynagrodzenia dla dystrybutorów (hurtowników, sprzedawców) za świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi. Zatem pomiędzy stronami będzie istniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, o których mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Takie działanie (świadczenie usługi przez stronę otrzymującą taką premię) należy odpowiednio udokumentować. Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę spełniającą wymogi, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zmianami).

Odnosząc się do kwestii dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT wystawianych przez kontrahentów otrzymujących przedmiotową premię, zastosowanie znajdą uregulowania zawarte w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, zgodnie z którym w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 14, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jednocześnie należy zauważyć, iż realizacja prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony jest obostrzona pewnymi ograniczeniami. Treść art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy wskazuje, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Reasumując, z uwagi na to, iż wypłatę premii przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów (nabywców) w zamian za przekroczenie określonego limitu zakupów od Wnioskodawcy, lub spełnienie innych warunków określonych w umowie uprawniających do jej otrzymania, uznać należy za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami), zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nabywcy otrzymując przedmiotowe premie winni je dokumentować fakturami VAT, które będą stanowić dla Wnioskodawcy podstawę obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy.

Jednocześnie organ podatkowy zauważa, iż powołane przez Wnioskodawcę wyroki zapadły w indywidualnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Z uwagi na fakt, że występującym o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Pani . na rzecz której nabywcy wyrobów Wnioskodawcy wystawiają faktury VAT na premię pieniężną i bonusy z naliczonym podatkiem VAT, a zapytanie dotyczy nabywców wystawiających ww. faktury, przedmiotowa interpretacja w części dotyczącej pytania pierwszego nie wywoła skutków określonych w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock
Słowa kluczowe: bonus, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura, odliczenie podatku, podatek naliczony, premia pieniężna, rabaty, świadczenie usług
Data aktualizacji: 15/01/2013 18:00:01

Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście Warszawa 02-013 ul. Lindleya 14

Zasięg terytorialny miasta część gminy Warszawa - miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: część południowa Śródmieścia, Ochota gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 09101010100166232221000000 VAT 56101010100166232222000000...

Odsprzedaż towarów i usług przez Lidera projektu na rzecz współpartnerów projektu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie premii produkcyjnej, jej dokumentowanie oraz prawo do odliczenia podatku nal...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Co może biegły rewident z Tarnowa?

Kim są biegli rewidenci z Tarnowa i co leży w zakresie ich obowiązków? Innym określeniem tego zawodu jest audytor. Biegły rewident Tarnów to osoba, która posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. Najczęściej jednocześnie pracuje jako...

Kwestia wystawienia faktury VAT czy noty księgowej za wykonaną usługę naprawy samochodów

Wnioskodawca dokonał naprawy samochodów uszkodzonych w czasie transportu przez Spółkę C... ze Swarzędza, która świadczyła dla Wnioskodawcy usługę przewozową.Spółka C... świadczy usługi transportowe na rzecz importera samochodów Skoda Auto Polska...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za rolnika ryczałtowego oraz wystawienia faktury VAT RRWniesienie aportu w postaci nieruchomości winno zostać udokumentowane fakturą VATPytanie dotyczy momentu powtania przychodu w przypadku sprzedaży za pośrednictwem internetuCzy kwota 3.506.560 zł stanowi równowartość 800.000 EURO sumy przychodów netto, powodującej obligatoryjne prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2006 roku?Interpretacja dot. uznania świadczonych usług za usługi reklamowe oraz usługi o charakterze ciągłym, a także miejsca ich opodatkowania
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.