Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy dokumentowania sprzedaży dokonywanej na rzecz podróżnych zagranicznych

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami/ w związku ze złożonym przez XXXXX XXXXXX - NIP XXX-XXX-XX-XX dnia 17 sierpnia 2006 roku wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego dokumentowania sprzedaży dokonywanej na rzecz podróżnych zagranicznych, w sytuacji należnego mu zwrotu podatku VAT - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim uznaje przedstawione we wniosku stanowisko o możliwości sporządzenia faktury TAX FREE z załącznikami - za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 17 sierpnia 2006 roku wpłynął wniosek XXXXXXXX XXXXXXXX o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, uzupełniony o brakujące elementy pismem z dnia 05 września 2006 roku - w zakresie fakturowania sprzedaży na rzecz podróżnych zagranicznych oraz wartości sprzedaży na jaką może opiewać paragon fiskalny dołączany do faktury.

Stan faktyczny zaprezentowany przez Wnioskującego;

Wnioskujący dokonując sprzedaży na rzecz podróżnych zagranicznych /spoza krajów Wspólnoty/ rejestruje sprzedaż w kasie fiskalnej i dokumentuje paragonami o wartości zakupów powyżej 200 zł. Następnie ręcznie nanosi pozycje z paragonu fiskalnego na dokument TAX FREE. W sytuacji sprzedaży towarów powyżej 7 pozycji do faktury sporządzany jest załącznik. Załącznik posiada wszystkie walory faktury TAX FREE tj. dane o kupującym, podpis. Następnie faktura i załączniki są sumowane i przytwierdzany jest do nich paragon fiskalny. Zdaniem Wnioskującego taka forma dokumentowania sprzedaży jest poprawna, jak również w opinii Wnioskującego wartość paragonu musi być wyższa niż 200 zł. Potwierdzone pieczęciami granicznymi dokumenty stanowią dla wnioskujących podstawędo wypłacenia wartości podatku VAT .

Tutejszy organ podatkowy, działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie dokumentowania sprzedaży w systemie TAX FREE - na rzecz osób fizycznych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty.

Jak stanowi art.128 ust. 2 z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) sprzedawca wystawia imienny dokument, zawierający w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy dostawie towarów. Do dokumentu powinien być dołączony paragon z kasy rejestrującej. Dokument "Zwrot VAT dla podróżnych" pełni funkcję faktury.Imienny dokument powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie określenia wzorów; znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu stwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty (Dz.U. nr 88, poz. 838. Dokument ten jest bardzo sformalizowany, przepisy rozporządzenia określają nie tylko jego dokładny wzór, ale również sposób jego wypełnienia. Ustawodawca wskazał szczegółowo jego elementy i sposób ich rozmieszczenia, miejsce dla przymocowania paragonu z kasy rejestrującej dokumentującego zakup towarów wymienionych na pierwszej stronie.

Urząd celny potwierdza wywóz towaru na tym dokumencie, ale zanim to nastąpi, podróżny ma obowiązek okazania urzędnikowi wywożony towar. Powołane rozporządzenie Ministra Finansów określa również sposób i formę potwierdzania przez Urząd celny wywozu towaru - mianowicie określa treść i wygląd pieczęci celnej oraz treść adnotacji potwierdzonej przez urzędnika celnego. W podobny sposób przedstawia się kwestia potwierdzania wywozu z terytorium Wspólnoty (może to być urząd celny inny niż polski).

W opinii tutejszego organu ponieważ w rozporządzeniu precyzyjnie określono wzór dokumentu "Zwrot VAT dla podróżnych" i sposób jego wypełnienia, to ze względu na taki stopień sformalizowania dokumentu odstępstwa od uregulowań ujętych w rozporządzeniu nie są dopuszczalne. Za takim rozstrzygnięciem przemawia także fakt, że dokument ten służy również do potwierdzania przez służby celne polskie jak i państw trzecich - stąd też wygląd dokumentu musi być sformalizowany i zgodny ze wzorcem.

W opisanym stanie faktycznym, gdy sprzedaż udokumentowana jest paragonem kasy rejestrującej zawierającym więcej niż 7 różnych pozycji towarów, sporządzenie dokumentu w innej formie - tj. podany przez Wnioskującego sposób sporządzania załączników do dokumentu, nie jest dopuszczalny dla celów związanych ze zwrotem VAT podróżnym. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego opisanego przez Wnioskującego i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożonego wniosku. Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Stosownie do art.14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60) interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. - art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.
Słowa kluczowe: faktura, podróżni
Data aktualizacji: 13/01/2013 09:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących opłaty leasingowe oraz za...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy otrzymaną przy zakupie urządzenia fakturę VAT można odliczyć w zeznaniu rocznym w rama...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia...

Prawidłowe wystawienie faktury wewnętrznej na WNT

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik...

Opodatkowanie premii pieniężnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaką stawkę podatku należy zastosować przy świadczeniu usługi dostępu do internetu za pośr...

Na podstawie art. 14b 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r. - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia informację o zakresie stosowania...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Uznanie świadczonych usług za usługi niematerialne i możliwość rozliczania ich fakturą wewnętrzną jako import usługCzy można odliczyć od podatku należnego podatek naliczony zawarty w fakturze za naprawę powypadkową?Zaliczenie przychodów z odsetek od lokat do przychodów z działalności gospodarczejDokumentowanie otrzymanego skontaCzy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących udzielone premie pieniężne od obrotu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.