Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy dokumentowania transakcji za pomocą rachunku - zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej

Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia 26.09.2005 r. (data wpływu 27.09.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie bezpłatnej dostawy z montażem - wystawienie faktury VAT, w części dotyczącej rachunku wystawianego zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Przedłożony wniosek dotyczy stanu faktycznego, który był już przedmiotem zapytania Strony we wniosku z dnia 18.04.2005 r. Spółka zawarła kontrakt z podmiotem z Uzbekistanu, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń (linii technologicznych) instalowanych w placówkach edukacyjnych. Strona zobowiązana jest w ramach dostawy każdego urządzenia, do przedwysyłkowej kontroli jakościowej, dostawy kompletu elementów do montażu do składu celnego w Uzbekistanie, przeprowadzenia montażu i szkolenia na miejscu pracy urządzenia. Montaż polega nie tylko na wstępnym uruchomieniu urządzenia, ale również na regulacji parametrów umożliwiających prawidłową pracę maszyny. Kontrakt przewiduje, że dostawa komponentów przez Spółkę następuje wyłącznie do składu celnego, w którym kontrahent uzbecki przejmuje towary na własne ryzyko, odpowiedzialność i koszt oraz dokonuje ich odprawy celnej. Firma z Uzbekistanu zobowiązana jest dostarczyć posiadane przez siebie komponenty na miejsce ostatecznego montażu. Cena kontraktu jest ujęta całościowo, lecz w kontrakcie wskazano również wartość poszczególnych etapów. Znaczną część świadczenia w imieniu Podatnika będzie realizować kilku podwykonawców. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie potraktował przedmiotową transakcję jako dostawę towarów z montażem (postanowienie nr 1472/RPP1/443-363/05/IS z dnia 15.07.2005 r.). We wniosku z dnia 24.08.2005 r. Spółka tytułem uzupełnienia wskazuje, iż kontrakt przewiduje, że pewna część dostaw jest nieodpłatna tj. w stosunku do części przeprowadzonych w ramach kontraktu instalacji klient nie jest obowiązany do zapłaty. W kontrakcie wyspecyfikowano elementy bezpłatnej dostawy wraz z jej wartościami. Bezpłatna dostawa obejmuje elementy identyczne z tymi, które objęte są odpłatnością, w związku z tym wskazane w kontrakcie wartości dostawy bezpłatnej są tożsame z cenami stosowanymi w odniesieniu do dostaw odpłatnych. Spółka podaje, iż przyczyną wskazania cen dostawy nieodpłatnej były zarówno uwarunkowania dotyczące klienta jak i chęć ukrycia przed klientem ceny nabycia lub kosztu wytworzenia ponoszonych przez Spółkę, a tym samym stosowanej prze nią marży wobec klienta. Z powyższych przyczyn również wartości na dokumentach księgowych, fakturach i rachunkach, przekazywanych klientowi zagranicznemu, i stanowiących podstawę zaksięgowania u niego otrzymania bezpłatnej dostawy - będą wykazywane według cen kontraktowych. Zapytania Podatnika brzmią: "w jaki sposób należy dokumentować wskazane nieodpłatne dostawy - czy należy je dokumentować poprzez standardowo wystawiane faktury sprzedaży z wykazanymi wartościami wynikającymi z kontraktu, czy też poprzez faktury VAT wewnętrzne, dokumentujące nieodpłatne przekazanie? Jeżeli zgodnie z odpowiedzią na pytanie I takie nieodpłatne przekazanie należy dokumentować fakturami VAT wewnętrznymi: czy w fakturach VAT wewnętrznych należy wykazywać podstawę opodatkowania jako cenę nabycia /koszt wytworzenia/, czy też rzeczywiste wartości wynikające z kontraktu?; Czy oryginał lub kopia faktury wewnętrznej VAT musi być wydawana kontrahentowi?; Jeżeli faktura wewnętrzna VAT nie musi być wydawana kontrahentowi to czy można wydać kontrahentowi dokument nieodpłatnego przekazania, którym będzie rachunek /faktura/ niebędący fakturą VAT, a wystawiany zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, ujmujący ceny dostawy faktycznie wykazane w kontrakcie?; Czy obrót wynikający z nieodpłatnego przekazania należy wykazywać w ewidencji sprzedaży VAT według wynikających z kontraktu wartości nieodpłatnie przekazanych urządzeń, czy też według ustawowej reguły, zgodnie z którą podstawą opodatkowania jest cena nabycia /koszt wytworzenia/?"

Podatnik stwierdza, iż skoro podstawą do ujęcia w ewidencji sprzedaży VAT jest faktura VAT wewnętrzna wykazująca wyłącznie cenę nabycia lub koszt wytworzenia, nie uwzględniająca przy tym wartości zbywczej towaru uzgodnionej między kontrahentami - to podstawą księgowania wartości nabytego towaru u nabywcy musi być innym dokument księgowy niebędący fakturą VAT. W przekonaniu Strony dokumentem takim może być rachunek /faktura/ wystawiany zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej, obejmujący między innymi wartość towaru, odpowiadającą postanowieniom kontraktu. Tym samym Spółka stoi na stanowisku, iż udokumentowanie przedmiotowej transakcji będzie obejmować dwa rodzaje dokumentów:

- faktura VAT wewnętrzna - dokumentująca obrót opodatkowany u przekazującego z tytułu nieodpłatnego przekazania, która to faktura nie podlega przekazaniu nabywcy; faktura ta wykaże jedynie cenę nabycia /koszt wytworzenia/ jako podstawę opodatkowania i nie będzie uwzględniać wartości zbywczej przekazywanego towaru uzgodnionego pomiędzy kontrahentami w kontrakcie.

- rachunek /faktura/ nie podlegający reżimowi ustawy o VAT, podlegający przekazaniu zbywcy na okoliczność przekazania mu nieodpłatnie towaru; dokument ten będzie podstawą do zaksięgowania u nabywcy towaru nabytego w drodze nieodpłatnego przekazania.

Co do wystawienia faktury wewnętrznej Naczelnik Urzędu Skarbowego w odrębnym postanowieniu uznał stanowisko Podatnika za prawidłowe.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. W przedmiotowej sprawie odrębne przepisy (przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.) stanowią, iż właściwym dokumentem w przypadku nieodpłatnego przekazania jest faktura wewnętrzna. Ponadto należy zauważyć, iż w tym stanie faktycznym kontrahent z Uzbekistanu nie jest "kupującym".

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nie jest uprawniony do wskazywania dokumentu, na podstawie którego nieodpłatne przekazanie towarów zostanie zaksięgowanie u nabywcy tego towaru. W świetle przepisów obowiązujący w Polsce dokumenty księgowe powinne być wystawione przy uwzględnieniu przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), które regulują zasady wystawiania dokumentów księgowych. Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania przepisów prawa podatkowego. Przepis ten wyraźnie ogranicza zakres kompetencji organów podatkowych - w zakresie interpretacji przepisów prawa tylko do przepisów prawa podatkowego, do których należą ustawy podatkowe wraz z wydanymi do nich rozporządzeniami. A zatem organy podatkowe nie są uprawnione do interpretacji przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura, rachunki
Data aktualizacji: 02/01/2013 09:00:01

Czy faktury na zakup i na sprzedaż wystawiane w Szwecji powinny być księgowane netto czy b...

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać...

Czy import usług należy dokumentować fakturą wewnętrzną?

Jednostka zwróciła się do Naczelnika tutejszego Urzędu z zapytaniem, czy import usług należy dokumentować fakturą wewnętrzną? Zdaniem spółki transakcję importu usług dokumentuje się fakturą wewnętrzną z wykazanym na niej podatkiem należnym z tego...

Rachunek czy faktura - oto jest pytanie

Do tej pory funkcjonował pewien podział: płatnicy VAT wystawiali faktury, a cała reszta przedsiębiorców – rachunki. Sytuacja ta była dość mocno nielogiczna, ponieważ pierwsze słowa definicji faktury brzmią: „faktura VAT jest to rodzaj...

ZASADY ODLICZANIA PODATKU Z FAKTUR ZAKUPU PALIWA WYKORZYSTYWANEGO DO NAPĘDU SAMOCHODÓW CIĘ...

Podatnik wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej samochód ciężarowy Opel Combo 1.4. Zdaniem podatnika samochód spełnia kryteria określone w art. 86 ust. 4 pkt ustawy o podatku VAT i przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur...

Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek Warszawa 03-482 ul. Dąbrowszczaków 14

Zasięg terytorialny miasta część gminy Warszawa miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Białołęka, Targówek gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 48101010100165772221000000 VAT 95101010100165772222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Sposób dokumentowania w przypadku cesji praw i obowiązków z umowy przedwstępnej sprzedaży lokali mieszkalnychKsięgowość Głogów a terminy podatkowe i inneCzy przychodem z działalności gospodarczej jest kwota netto bez podatku od wartości dodanej wyszczególniona na fakturze norweskiej ?Jakie warunki muszą być spełnione aby wystawić fakturę VAT marża w przypadku sprzedaży samochodów ciężarowych i przyczep kempingowych ?Czy są podstawy prawne do zmniejszenia podatku VAT należnego o faktury korygujące oraz czy jest podstawa do wystawienia faktur VAT korygujących?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.