Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy ewentualnej konieczności zarejestrowania działalności gospodarczej w związku ze sprzedażą zbiorów ze zgromadzonej kolekcji

Na podstawie: - art. 14a § 1, art. 14a § 3 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uznaje Pani stanowisko zawarte we wniosku z dnia 07 kwietnia 2005 r. (wpływ do urzędu 20.04.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej

za prawidłowe

U z a s a d n i e n i e

W dniu 20 kwietnia 2005 r. złożyła Pani w tut. Urzędzie wniosek o udzielenie przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż posiada Pani kolekcję porcelanowych filiżanek, której wartość szacuje Pani na około 3.000, 00 zł. Posiada Pani także zbiór książek o wartości około 2.000, 00 zł, przy czym żaden ze zgromadzonych przedmiotów nie ma wartości muzealnej . Przedmioty te gromadziła Pani przez 20 lat, nie dokonując od dwóch lat żadnych nowych zakupów. Obecnie sytuacja zmusza Panią do sukcesywnej wyprzedaży zbiorów i chciałaby Pani dokonywać sprzedaży pojedynczych egzemplarzy za pośrednictwem aukcji internetowej ALLEGRO.

Zapytanie Pani dotyczy ewentualnej konieczności zarejestrowania działalności gospodarczej w związku ze sprzedażą zbiorów ze zgromadzonej kolekcji.

Pani zdaniem, w celu sprzedaży ww. przedmiotów nie musi Pani zgłaszać działalności gospodarczej, gdyż będzie to wyprzedaż rzeczy stanowiących Pani własność od lat.

Stosownie do przepisów art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) za pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy uważa się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych m. in. w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Czynności związane ze sprzedażą rzeczy używanych o znaczeniu kolekcjonerskim, hobbistycznym, stanowiących Pani własność - nie noszą znamion pozarolniczej działalności gospodarczej w świetle przytoczonej powyżej definicji. Sukcesywna wyprzedaż Pani kolekcji nie wiąże się z chęcią stałego zarobkowania (osiągania zysków), jak Pani wskazuje - nie posiada Pani stałych kontrahentów, nie prowadzi zorganizowanej sprzedaży. Mając na uwadze okazjonalny jedynie charakter transakcji zawartych za pośrednictwem internetu uznać należy, iż nie mogą być one rozpatrywane w kategorii działalności gospodarczej.

Podkreślić jednakże należy, iż stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest m. in. odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli zbycie to nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane (.) przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy w ww. przypadku jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia ( art.19 ust.1 cyt. ustawy ), dochodem natomiast jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy (art. 24 ust. 6 cyt. ustawy ).

W Pani przypadku gromadzenie zbiorów kolekcjonerskich objęło okres dwudziestoletni i od kilku lat nie jest już kontynuowane - stąd wskazany powyżej przepis - nie będzie miał zastosowania.

Reasumując, sprzedaż własnych rzeczy za pośrednictwem aukcji internetowych nie nosi znamion działalności gospodarczej, w tym też zakresie nie ma Pani obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla właściwych organów podatkowych oraz kontroli skarbowej w odniesieniu do pytania zawartego we wniosku, przytoczonego stanu faktycznego oraz stanu prawnego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Niniejsza interpretacja wiąże wskazane powyżej organy do czasu jej zmiany lub uchylenia, jak również zmiany stanu prawnego stanowiącego podstawę jej wydania.

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Słowa kluczowe: internet, pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód, sprzedaż rzeczy, transakcja, zbycie rzeczy
Data aktualizacji: 01/02/2013 03:00:01

Urząd Skarbowy Stargard Szczeciński 73-110 ul. Towarowa 15

Zasięg terytorialny miasta Stargard Szczeciński gminy Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań powiaty stargardzki województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT...

Pytanie dotyczy rozliczania podatku od towarów i usług w związku z realizacją kontraktu na...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa...

Drugi Urząd Skarbowy Tarnów 33-100 ul. al. Solidarności 5-9B

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Tarnów obejmująca część południowo-zachodnią miasta gminy Lisia Góra, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wietrzychowice, Żabno powiaty część powiatu...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie usług polegając...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Autentyczność pochodzenia faktur (EDI)

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy odbiorca tak wystawionej faktury VAT posiada pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego?Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na przejazd taksówką do kontrahentaCzy faktura VAT wystawiona dla Sądu za wykonane usługi tłumaczenia winna być księgowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?Moment dokonania korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz sposób przeliczenia waluty obcejFirma zwróciła się z pytaniem czy dokonuje prawidłowo dla potrzeb podatku dochodowego przeliczeń - obcych walut, tj. według prawidłowych dat ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.