Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy ewentualnej konieczności zarejestrowania działalności gospodarczej w związku ze sprzedażą zbiorów ze zgromadzonej kolekcji

Na podstawie: - art. 14a § 1, art. 14a § 3 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uznaje Pani stanowisko zawarte we wniosku z dnia 07 kwietnia 2005 r. (wpływ do urzędu 20.04.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku zgłoszenia działalności gospodarczej

za prawidłowe

U z a s a d n i e n i e

W dniu 20 kwietnia 2005 r. złożyła Pani w tut. Urzędzie wniosek o udzielenie przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż posiada Pani kolekcję porcelanowych filiżanek, której wartość szacuje Pani na około 3.000, 00 zł. Posiada Pani także zbiór książek o wartości około 2.000, 00 zł, przy czym żaden ze zgromadzonych przedmiotów nie ma wartości muzealnej . Przedmioty te gromadziła Pani przez 20 lat, nie dokonując od dwóch lat żadnych nowych zakupów. Obecnie sytuacja zmusza Panią do sukcesywnej wyprzedaży zbiorów i chciałaby Pani dokonywać sprzedaży pojedynczych egzemplarzy za pośrednictwem aukcji internetowej ALLEGRO.

Zapytanie Pani dotyczy ewentualnej konieczności zarejestrowania działalności gospodarczej w związku ze sprzedażą zbiorów ze zgromadzonej kolekcji.

Pani zdaniem, w celu sprzedaży ww. przedmiotów nie musi Pani zgłaszać działalności gospodarczej, gdyż będzie to wyprzedaż rzeczy stanowiących Pani własność od lat.

Stosownie do przepisów art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) za pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy uważa się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych m. in. w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Czynności związane ze sprzedażą rzeczy używanych o znaczeniu kolekcjonerskim, hobbistycznym, stanowiących Pani własność - nie noszą znamion pozarolniczej działalności gospodarczej w świetle przytoczonej powyżej definicji. Sukcesywna wyprzedaż Pani kolekcji nie wiąże się z chęcią stałego zarobkowania (osiągania zysków), jak Pani wskazuje - nie posiada Pani stałych kontrahentów, nie prowadzi zorganizowanej sprzedaży. Mając na uwadze okazjonalny jedynie charakter transakcji zawartych za pośrednictwem internetu uznać należy, iż nie mogą być one rozpatrywane w kategorii działalności gospodarczej.

Podkreślić jednakże należy, iż stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest m. in. odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli zbycie to nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane (.) przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy w ww. przypadku jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia ( art.19 ust.1 cyt. ustawy ), dochodem natomiast jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy (art. 24 ust. 6 cyt. ustawy ).

W Pani przypadku gromadzenie zbiorów kolekcjonerskich objęło okres dwudziestoletni i od kilku lat nie jest już kontynuowane - stąd wskazany powyżej przepis - nie będzie miał zastosowania.

Reasumując, sprzedaż własnych rzeczy za pośrednictwem aukcji internetowych nie nosi znamion działalności gospodarczej, w tym też zakresie nie ma Pani obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla właściwych organów podatkowych oraz kontroli skarbowej w odniesieniu do pytania zawartego we wniosku, przytoczonego stanu faktycznego oraz stanu prawnego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Niniejsza interpretacja wiąże wskazane powyżej organy do czasu jej zmiany lub uchylenia, jak również zmiany stanu prawnego stanowiącego podstawę jej wydania.

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Słowa kluczowe: internet, pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód, sprzedaż rzeczy, transakcja, zbycie rzeczy
Data aktualizacji: 01/02/2013 03:00:01

Rozliczenie faktur korygujących podwyższających podatek należny

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy na sprzedawcy spoczywa obowiązek kontroli, że nabywca prowadzi działalność gospodarczą...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rozliczenie podatku należnego, a także korygowanie faktur VAT w okresie przed i po przepro...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

CIT odnośnie konsekwencji zawarcia umowy cash poolingu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy fakturę na zakup paliwa może ująć w kosztach uzyska...

Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r., z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2006 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach postanawia udzielić...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek VAT zawarty w fakturach korygujących, w przypadku odmowy ich przyjęcia przez kontrahentaStawki podatku VAT dla odsprzedawanych usług medycznychCzy wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu pomocy prawnej świadczonej z urzędu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy opisane we wniosku przekazanie nieruchomości do masy upadłości, wymaga korekty wystawionych faktur VAT dokumentujących sprzedaż z 2002 i 2003r.?Dokumentowanie czynności świadczonych przez Stowarzyszenie na rzecz członków
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.