Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym

Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 3 lipca 2006r. nr PDII/415-34-3/06 dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym, gdyż zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2006r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wpłynął Pana wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zawarł Pan z biurem maklerskim umowę o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku, z którego są pobierane wszelkie opłaty za zarządzanie rachunkiem.Zgodnie z przedstawionym przez Pana stanowiskiem opłaty te są kosztami uzyskania przychodu ze zdeponowanych na tym rachunku papierów wartościowych i należy je wykazać, w części C zeznania podatkowego PIT-38.

W dniu 3 lipca 2006r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wydał postanowienie nr PDII/415-34-3/06 uznające, iż stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku jest prawidłowe. Stwierdził, iż "kosztami uzyskania przychodu z papierów wartościowych" są wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego oraz wydatki poniesione w roku podatkowym związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie, ale jedynie w części odpowiadającej sprzedanym papierom wartościowym. Koszty te - jak stwierdzono - można odliczyć w zeznaniu rocznym, jeżeli są bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem.

Dokonując weryfikacji powyższego postanowienia, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, stwierdził, iż zostało ono wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa, a mianowicie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

W myśl art. 30 b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 wyżej powołanej ustawy kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 wyżej wymienionej ustawy wskazuje natomiast, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów, akcji, wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym dochodu z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także umorzenia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

W tej sytuacji - wobec wyżej wskazanych przepisów - należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) od kosztów związanych z funkcjonowaniem źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy tj. kapitałami pieniężnymi.Do wydatków na nabycie bądź objęcie udziałów (akcji) zaliczyć należy wydatki bezpośrednio związane z takim objęciem przypisane do konkretnej transakcji, a więc wydatki, bez których nie byłoby możliwe ich nabycie lub objęcie. Stąd takim wydatkiem jest koszt nabycia odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych). Wydatki na nabycie udziałów lub akcji stanowią koszty uzyskania przychodu - stosownie do wyżej powołanego przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy - dopiero w momencie ich zbycia.Natomiast kosztów poniesionych przez podatnika w roku podatkowym związanych z obsługą rachunku przez biuro maklerskie, w celu uzyskania przychodu (koszty: prowizji, w tym prowizji kupna i sprzedaży, koszty transferu, zdeponowania papierów itp.) nie należy utożsamiać z bezpośrednimi wydatkami na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji. Powyższe wydatki można zakwalifikować jako wydatki - jak już wskazano - związane z funkcjonowaniem źródła przychodu i poniesione w celu osiągnięcia przychodów, które stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż zgodnie z w/w uregulowaniami dla uznania poniesionych wydatków za koszt uzyskania przychodu istotnym jest rodzaj wydatku jak również moment jego poniesienia. Zarówno bowiem wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego jak również wydatki poniesione w roku podatkowym związane - jak już wskazano - z funkcjonowaniem źródła przychodu stanowią koszty uzyskania przychodu z tą różnicą, że wydatki bezpośrednio związane z nabyciem są tego rodzaju kosztem dopiero w dacie odpłatnego zbycia akcji.

Jeżeli zatem podatnik uzyskuje ze źródła przychodów jakim są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, przychody ze zbycia papierów wartościowych, to poniesione w celu uzyskania przychodu w roku podatkowym koszty związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie mogą być rozliczone z tymi przychodami. Oznacza to, iż o ile w danym roku podatkowym uzyska Pan przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, będzie mógł - w tymże roku podatkowym - zaliczyć wydatki związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie do kosztów uzyskania przychodu. Gdyby natomiast takich przychodów nie uzyskano, wówczas koszty poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie, stanowiłyby stratę podatkową, która zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczona może być w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych z dochodem uzyskanym z danego źródła przychodów.

Niniejsza decyzja jest zgodna ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 7 sierpnia 2002r. nr PB4/AK-8214-6905-192/02.

Jednocześnie tut. organ informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do tut. organu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Słowa kluczowe: biuro maklerskie, koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób fizycznych, prowizja biura maklerskiego, rachunki
Data aktualizacji: 12/01/2013 09:00:01

Otrzymanie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i winno być udokum...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Obowiązek wystawienia faktury korygującej w związku z wypłaceniem kontrahentom premii pien...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy otrzymana od gminy G. kwota na pokrycie 50% kosztów budowy hali będzie podlegała opoda...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej otrzymanie pr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. prawidłowego rozliczenia w podatku od towarów i usług czynności doradztwa rynkowego i...

W przedmiotowym piśmie Strona stwierdza, iż zajmuje się świadczeniem usług doradztwa rynkowego, marketingowego sklasyfikowanego pod numerem PKWiU 74.14A. Podatnik działa na rynku polskim, a swoje usługi sprzedaje podmiotom zagranicznym, obecnie z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy otrzymując od Urzędu Miasta dopłatę do ceny wody i ścieków wystawiamy fakturę wewnętrzną czy fakturę VAT ?Czy wykonywane na terytorium państwa unijnego tj. Belgii, usługi produkcji pieczywa podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce?Czy Spółka powinna opodatkowywać w Polsce przychody z tytułu prowizji wynikające z faktur wystawionych przez Spółkę Akcyjną?Wystawianie faktur elektronicznych w przypadku przesyłania danych potrzebnych do wystawienia faktury osobie upoważnionej do wystawiania fakturMożliwość umieszczania w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług przez jednostkę nadrzędną nazwy jednostki podległej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.