Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym

Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 3 lipca 2006r. nr PDII/415-34-3/06 dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym, gdyż zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2006r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wpłynął Pana wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat za zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zawarł Pan z biurem maklerskim umowę o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenie rachunku, z którego są pobierane wszelkie opłaty za zarządzanie rachunkiem.Zgodnie z przedstawionym przez Pana stanowiskiem opłaty te są kosztami uzyskania przychodu ze zdeponowanych na tym rachunku papierów wartościowych i należy je wykazać, w części C zeznania podatkowego PIT-38.

W dniu 3 lipca 2006r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wydał postanowienie nr PDII/415-34-3/06 uznające, iż stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku jest prawidłowe. Stwierdził, iż "kosztami uzyskania przychodu z papierów wartościowych" są wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego oraz wydatki poniesione w roku podatkowym związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie, ale jedynie w części odpowiadającej sprzedanym papierom wartościowym. Koszty te - jak stwierdzono - można odliczyć w zeznaniu rocznym, jeżeli są bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem.

Dokonując weryfikacji powyższego postanowienia, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, stwierdził, iż zostało ono wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa, a mianowicie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

W myśl art. 30 b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 wyżej powołanej ustawy kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 wyżej wymienionej ustawy wskazuje natomiast, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów, akcji, wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym dochodu z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także umorzenia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

W tej sytuacji - wobec wyżej wskazanych przepisów - należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) od kosztów związanych z funkcjonowaniem źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy tj. kapitałami pieniężnymi.Do wydatków na nabycie bądź objęcie udziałów (akcji) zaliczyć należy wydatki bezpośrednio związane z takim objęciem przypisane do konkretnej transakcji, a więc wydatki, bez których nie byłoby możliwe ich nabycie lub objęcie. Stąd takim wydatkiem jest koszt nabycia odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych). Wydatki na nabycie udziałów lub akcji stanowią koszty uzyskania przychodu - stosownie do wyżej powołanego przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy - dopiero w momencie ich zbycia.Natomiast kosztów poniesionych przez podatnika w roku podatkowym związanych z obsługą rachunku przez biuro maklerskie, w celu uzyskania przychodu (koszty: prowizji, w tym prowizji kupna i sprzedaży, koszty transferu, zdeponowania papierów itp.) nie należy utożsamiać z bezpośrednimi wydatkami na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji. Powyższe wydatki można zakwalifikować jako wydatki - jak już wskazano - związane z funkcjonowaniem źródła przychodu i poniesione w celu osiągnięcia przychodów, które stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż zgodnie z w/w uregulowaniami dla uznania poniesionych wydatków za koszt uzyskania przychodu istotnym jest rodzaj wydatku jak również moment jego poniesienia. Zarówno bowiem wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego jak również wydatki poniesione w roku podatkowym związane - jak już wskazano - z funkcjonowaniem źródła przychodu stanowią koszty uzyskania przychodu z tą różnicą, że wydatki bezpośrednio związane z nabyciem są tego rodzaju kosztem dopiero w dacie odpłatnego zbycia akcji.

Jeżeli zatem podatnik uzyskuje ze źródła przychodów jakim są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, przychody ze zbycia papierów wartościowych, to poniesione w celu uzyskania przychodu w roku podatkowym koszty związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie mogą być rozliczone z tymi przychodami. Oznacza to, iż o ile w danym roku podatkowym uzyska Pan przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, będzie mógł - w tymże roku podatkowym - zaliczyć wydatki związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie do kosztów uzyskania przychodu. Gdyby natomiast takich przychodów nie uzyskano, wówczas koszty poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie, stanowiłyby stratę podatkową, która zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczona może być w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych z dochodem uzyskanym z danego źródła przychodów.

Niniejsza decyzja jest zgodna ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 7 sierpnia 2002r. nr PB4/AK-8214-6905-192/02.

Jednocześnie tut. organ informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do tut. organu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Słowa kluczowe: biuro maklerskie, koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób fizycznych, prowizja biura maklerskiego, rachunki
Data aktualizacji: 12/01/2013 09:00:01

Czy Podatniczka może przyjmować i rozliczać faktury związane z prowadzoną działalnością go...

W dniu 24 kwietnia 2006r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Pani o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług w przedstawionej indywidualnej sprawie. Przedmiotem pytania jest określenie, czy...

Czy za działalność biegłego może wystawiać faktury VAT, nie będąc płatnikiem podatku VAT...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2005 r. ( data wpływu do urzędu: 01.07.2005 r ) o udzielenie...

W złożonym wniosku podatnik pyta o konieczność wystawiania faktur korygujących w formie el...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o...

Biuro rachunkowe Toruń

Biuro rachunkowe w Toruniu przygotuje dla Ciebie sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Równolegle sprawozdanie może zawierać dane wyrażone w walucie obcej i języku obcym. Podstawowy...

Urząd Skarbowy Szczecinek 78-400 ul. Mickiewicza 13/14

Zasięg terytorialny miasta Szczecinek gminy Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek powiaty szczecinecki województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 18101015990176622221000000 VAT 65101015990176622222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokonując odsprzedaży towarów i usług obcych - tzw. mediów, Wnioskodawca winien je opodatkować wg stawek właściwychUznanie świadczonych usług za usługi niematerialne i możliwość rozliczania ich fakturą wewnętrzną jako import usługCzy postępowanie, opisane w przedstawionym stanie faktycznym, w zakresie wystawienia faktury wewnętrznej, jest prawidłowe?Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem; dokumentowanie obciążenia pracownika kosztami przeprowadzonych szkoleńNa jaki dzień należy zamknąć księgi rachunkowe i ustalić wynik finansowy przejmowanej spółki z o.o.?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.