Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z refaktury dotyczącej podatku od nieruchomości

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym Spółka wynajmuje pomieszczenie na podstawie umowy dzierżawy. Do podstawowych obciążeń wynikających z umowy jest czynsz oraz inne opłaty eksploatacyjne, jak zużycie energii, gazu, czy wody. Istnieje również zapis w umowie, że Wydzierżawiający pokryje koszt podatków w tym podatku od nieruchomości. Pytanie dotyczy sytuacji, kiedy Spółka otrzymuje osobną fakturę za podatek od nieruchomości i nie jest ona doliczana do wartości czynszu dzierżawnego.

Zdaniem Strony w przedstawionym stanie faktycznym podatek od nieruchomości nie mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, nie wypełnia definicji ani towaru ani usługi zawartej w ustawie. Czynność refakturowania w znaczeniu potocznym rozumiana jest jako ponowienie czynności refakturowania, czyli ponowienie czynności dokumentowania sprzedaży, wykonanie tej czynności na nowo, wykonanie jej ponownie. Według Spółki obciążenie kosztem tego podatku powinno nastąpić na podstawie noty księgowej, a nie faktury i bez naliczania podatku od towarów i usług. W związku z tym Spółka uważa, że nie przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o wynikający z refaktury dotyczącej podatku od nieruchomości podatek naliczony.

W obowiązującym stanie prawnym ustawodawca nie uregulował wprost problematyki refakturowania. W praktyce refakturowanie polega na zafakturowaniu odsprzedaży usług, bez doliczania jakiejkolwiek marży, ceny netto jak i stawki VAT w fakturach dokumentujących odsprzedaż usług dla poszczególnych użytkowników, są takie same jak w fakturze usługodawcy, podatek należny zaś jest równy podatkowi naliczonemu. Zaznaczyć należy, że refakturowanie usługi jest możliwe tylko wtedy, gdy strony zawarły ze sobą umowę przewidującą taką możliwość. Niespełnienie któregoś z tych warunków czyni refakturownie niemożliwym.

W przepisach VI Dyrektywy dotyczących świadczenia usług znajduje się regulacja, zgodnie z którą w przypadku gdy podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, bierze udział w świadczeniu usług, wówczas podatnik ten nabywa i świadczy te usługi tj. podmiot pośredniczący w nabywaniu usługi, jest uprzednio nabywcą a nastepnie sam świadczy zakupioną wcześniej usługę.

Przez refakturowanie usług - obok czynności odsprzedaży usług - rozumie się również przeniesienie określonych kosztów na rzecz klienta, którymi jest on nastepnie obciążany. Nie następuje wówczas kupno i odsprzedaż usługi przez pośrednika, lecz poniesienie przez pośrednika kosztów zakupu usługi świadczonej na rzecz odbiorcy.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr. 54, poz. 535 ze. zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 obrotem jest kwota nalezna z tytuły sprzedazy pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Gdy zatem kwota należna od najemcy z tytułu czynszu dzierżawy, ustalona w umowie, oprócz należnego czynszu zawiera także np. podatek od nieruchomości, wówczas kwota ta wchodzi do podstawy opodatkowania, a daną czynność należy opodatkować właściwą stawką podatkową.

W rozpatrywanym przypadku przedmiotem określonej umowy jest skonkretyzowana usługa, nie zaś szereg dowolnie wyodrebnionych. Podatek od nieruchomości niezależnie od tego, czy został wyodrębniony w umowie jako składnik czy też wyodrębniono go jako należność związaną z usługą najmu, stanowić będzie kwota należna z tytułu świadczenia usługi najmu. Podatki i opłaty z tytułu nieruchomości są niezależne od tego, czy nieruchomości są najmowane czy pozostają niewykorzystane i dotyczą podatnika tych podatków. Stanowią zatem elementy rachunku kosztów, zmierzające do ustalenia kwoty odpłatności za usługę najmu. Niezależnie zatem od tego, czy zwracana wynajmującemu przez najemcę kwota podatku od nieruchomości zostaje wyłączona z czynszu czy też stanowi jego element kalkulacyjny, zawsze jest ona należnością z tytułu odpłatnego świadczenia na rzecz najemcy usługi najmu, stanowiącą tym samym obrót. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega bowiem świadczenie usługi najmu jako całości. Na tą okoliczność zarejestrowany czynny podatnik VAT jest obowiązany wystawić fakturę, stwierdzającą wykonanie usługi najmu. W świetle powyższych przepisów w przedmiotowej sprawie brak podstaw do wystawiania not księgowych obciążających najemcę podatkiem od nieruchomości, jak również wyodrębniania na fakturze z podstawy opodatkowania z tytułu świadczonych usług najmu przedmiotowego podatku od nieruchomości. W każdym bowiem przypadku traktować go należy jako część kwoty należnej z tytułu świadczonej usługi najmu i opodatkowywać według stawki właściwej dla usługi najmu, tj. 22%.

Tut. organ podatkowy zauważa, że powyższe jest zgodne z, zachowującym nadal swą aktualność, stanowiskiem Ministra Finansów, który w piśmie z dnia 31 sierpnia 1995 r. Nr PP3-8222-1583/95, podtrzymując swoją wcześniejszą interpretację z dnia 17 maja 1994 r. Nr MWM-2124/94, stwierdził, że w sytuacji, w której wynajmujący lokal użytkowy obciąża najemcę - obok czynszu - kwotą stanowiącą równowartość podatku od nieruchomości, którego podatnikiem jest wynajmujący, kwota ta opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług, gdyż stanowi to część kwoty należnej z tytułu usługi najmu. Powyższe znajduje również oparcie w VI Dyrektywie, zgodnie z którą, podatki (m.in. podatek od nieruchomości) stanowią element składowy podstawy opodatkowania transakcji, z którymi są ściśle związane - art. 11(A)(2)(a) VI Dyrektywy

Także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 stycznia 2001r. (sygn. Akt SA/Sz 1778/99) stwierdził, że stanowiąc świadczenie wzajemne, należne za samo używanie lokalu użytkowego przez najemce, czynsz nie obejmuje zatem opłat za ewentualne inne świadczenia (.) pozostające w ścisłym zwiazku z wynajmem lokalu (.) Opłaty te będąc jednak ściśle związane z sama usługą najmu, są też opłatami należnymi z tytułu wykonywania tej usługi i będąc obrotem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o VAT stanowią podstawę opodatkowania podatkiem VAT według stawki przewidzianej dla samej usługi najmu (.)

Zatem podatek od nieruchomości obciążający dzierżawcę nie powinien stanowić wyodrębnionej pozycji, jako że faktura dokumentuje sprzedaż (dostawę) towarów i usług.

Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług został określony w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w myśl którego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega:

- odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju,

- eksport towarów,

- import towarów,

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,

- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 2 pkt 6 cytowanej ustawy przez towary - rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, bedace przedmiotem czynności podlegajacych opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawne lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Podatek od nieruchomości, nie będąc ani towarem ani usługą nie mieści się w zakresie przedmiotowym ustawy. Zatem należałoby stwierdzić, że podatek od nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednakże odmiennie należy rozpatrywać sytuację opisaną w piśmie Spółki, kiedy to podatek od nieruchomości stanowi część kwoty należnej z tytułu najmu lokalu.

Refundacja wydatków ściśle związanych z przedmiotem najmu, w tym kwoty wyszczególnionej jako podatek od nieruchomości stanowiącej element kalkulacji czynszu najmu, podlega zakwalifikowaniu jako czynsz za usługę i opodatkować ją należy jako usługę w całości. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Z przywołanego przepisu wynika, że podstawę opodatkowania stanowi cały czynsz, wraz z równowartością podatku od nieruchomości, w przypadku gdy strony ustaliły, że jego równowartość obciąża najemcę.

Odnosząc się do wątpliwości podatnika dotyczących prawidłowości wystawionej przez wynajmującego faktury stwierdzić należy, iż skoro faktura stwierdza dokonanie sprzedaży towaru lub wykonanie usługi, to treść faktury powinna odpowiadać nazwie towaru lub usługi, będących przedmiotem transakcji. W rozpatrywanym przypadku skoro przedmiotem sprzedaży jest usługa najmu lokalu, to nazwa przedmiotowej usługi powinna znaleźć się w treści faktury. Faktura VAT jest szczególnym dokumentem przeznaczonym wyłącznie do dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, tym samym niedopuszczalne jest dokumentowanie podatku od nieruchomości poprzez wystawienie faktury VAT z wykazaną kwotą podatku gdyż podatek od nieruchomości nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 cytowanej ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o których mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W wypadku otrzymania faktury w której opodatkowano podatek od nieruchomości Spółce zgodnie z § 14 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr. 97, poz. 970 ze zm.), który stanowi, iż w przypadku gdy: transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku lub faktura nie dokumentuje żadnej faktycznej transakcji, faktury te i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego, oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowej faktury VAT, bowiem będzie ona dokumentowała czynność nie podlegającą podatkowi od towarów i usług.

Jednak w związku z powyższym w zakresie w jakim zakup przedmiotowych usług służy czynnościom podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podatnikowi przysługiwałoby prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych prawidłowo faktur dokumentujących zakup tych usług.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Spółki przedstawione w piśmie Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej uznaje za prawidłowe.

Tutejszy organ informuje, że obowiązujący do dnia 31 maja 2005r przepis artykułu 29 ust. 1 ustawy o VAT uległ zmianie. Zmiana ta ma charakter doprecyzowujący i pozostaje bez wpływu na niniejszą interpretację.

Zgodnie z nowym, obowiązującym od dnia 1 czerwca, brzmieniem - podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zmianę tę wprowadzono nowelą ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.z dnia 23 maja 2005r. Nr. 90, poz. 756)

Omawianą nowelizacja ustawy o VAT przesunięto z wyżej cytowanego rozporządzenia wykonawczego do ustawy tj. do art. 88 ust. 3a przepisy ograniczające prawo do odliczenia podatku naliczonego uchylajac równocześnie delegacje ustawową zawarta w ust. 5art. 88 ustawy o VAT oraz w art. 92 ust. 1 pkt 1. Dokonano przy tym dość istotnych zmian i tak zgodnie z obowiązującym od 1 czerwca brzmieniem dodanego ustępu 3a art. 88 nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawianiawfaktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: fakturowanie, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek od nieruchomości
Data aktualizacji: 29/12/2012 06:00:01

Urząd Skarbowy Sanok 38-500 ul. Sienkiewicza 1

Zasięg terytorialny miasta Sanok gminy Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Zarszyn powiaty sanocki województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 73101015280911252221000000 VAT 23101015280911252222000000 PIT...

Czy możliwe jest dokonywanie zapisów faktur w księdze przychodów i rozchodów jedną kwotą...

Działając na podstawie art. 14 a 1 i 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), 12 ust. 3 pkt 1), 13 pkt 1), 19 ust. 3 oraz 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy przekazanie środków na rachunek powierniczy nie spo...

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 11.01.2006 r....

Przechowywanie kopii faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można pomniejszyć należny podatku VAT o kwotę wynikającą z niezapłaconej faktury?

Na podstawie art. 216 1, art.14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j. t Dz. U z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm) w odpowiedzi na Pana pisma z dnia 18.04.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.04.2006r.) uzupełnione pismami...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można dokumentować ww. usługę fakturą VAT zawierająca 7% stawkę podatku VAT?Czy uiszczoną opłatę wstępną w ramach leasingu operacyjnego można jednorazowo zaliczyć do kosztu uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia?Czy fakturę za koszty czynności windykacyjnych do umowy leasingu można zaksięgować do kosztów uzyskania przychodów i odliczyć podatek VAT?Czy można refakturować usługi pocztowe stosując zwolnienie od podatku od towarów i usług?Opodatkowanie i udokumentowanie czynności wykonanych na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.