Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT z faktur dotyczących budowy i wyposażenia obiektów edukacyjnych

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku Strony, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT z faktur zakupu dotyczących budowy i wyposażenia obiektów edukacyjnych,

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

W dniu . do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynęło pismo o "wydanie informacji o możliwości odzyskania podatku VAT" przez Stronę.Jednostka podała, że ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację dwóch projektów:"Budowa i wyposażenie obiektów edukacyjnych z zakresu drobiarstwa i technologii", "Modernizacja i wyposażenie obiektów celem harmonizacji z UE kształcenia z medycyny weterynaryjnej".W związku z wezwaniem tutejszego organu podatkowego o sprecyzowanie wniesionego żądania, Strona pismem z dnia. uzupełniła wniosek o opłatę skarbową oraz wyjaśniła, iż żądanie dotyczy potwierdzenia dwóch oświadczeń o kwalifikowalności podatku od towarów i usług. Jako podstawę do wydania takich zaświadczeń Strona wskazała Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 448/2004. W załączonych do wniosku "oświadczeniach o kwalifikowalności VAT" Jednostka zawarła oświadczenie, iż realizując przedmiotowe projekty nie może w żaden sposób odzyskać podatku od towarów i usług.

W uzasadnieniu wniosku Strona podała, iż inwestycje realizowane w ramach projektu dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego służyć będą podstawowej działalności polegającej na świadczeniu usług edukacyjnych i badawczych, które jako wymienione w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy są zwolnione od podatku VAT. Ponadto szkoła osiąga przychody z wynajmu pomieszczeń, odsprzedaży mediów i sprzedaży płodów rolnych.

Zdaniem Strony, zakupy służące działalności statutowej - zwolnionej z podatku VAT, pozbawione są możliwości odliczenia podatku VAT. Strona podkreśla, iż ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) jest zwolniona z podatku dochodowego.

Złożone pisma tutejszy organ podatkowy potraktował jako wniosek o pisemną interpretację.

Z danych rejestracyjnych będących w posiadaniu tutejszego Urzędu wynika, że podmiot jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednostka składa miesięczne deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7, w których wykazuje sprzedaż zwolnioną od podatku VAT oraz sprzedaż opodatkowaną 0%, 3%, 7% i 22% stawką podatku VAT. Jednostka w deklaracjach VAT-7 dokonuje obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie zasad określonych w art. 90 ustawy.

Zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym, a w szczególności zasadą nr 7 z załącznika do rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działanie współfinansowane z funduszy strukturalnych, "podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym z wyjątkiem przypadków, gdy jest on faktycznie i ostatecznie poniesiony przez końcowego beneficjenta lub indywidualnego odbiorcę w ramach programu pomocy zgodnie z art. 87 Traktatu oraz w przypadku pomocy finansowanej przez instytucję wyznaczoną przez Państwo Członkowskie. VAT, który podlega zwrotowi, przy zastosowaniu jakichkolwiek środków, nie może być uznany za wydatek kwalifikowany nawet, jeżeli końcowy beneficjent lub indywidualny odbiorca faktycznie go nie odzyska".

Wobec tego, w przypadku beneficjentów, będących podatnikami podatku od towarów i usług, którym przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, podatek VAT nie może stanowić kosztu kwalifikowanego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego, uzależnione są od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną.

W przypadku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnicy mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tym samym nie mają podstaw do zaliczenia tego podatku do kosztów kwalifikowanych. Natomiast w przypadku, gdy nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną lub wyłącznie zwolnioną, gdy podatnik ma prawo do częściowego odliczenia podatku lub nie ma prawa do odliczenia podatku, wówczas na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a wyżej cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy mogą zaliczyć nie odliczony podatek do kosztów uzyskania przychodów, tj. mogą skompensować go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

W takich przypadkach podatnicy również nie mają podstaw do zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych.

Przypadki zwrotu podatku naliczonego w trybie szczególnym zostały przewidziane w § 23 - 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).Środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację projektów dotyczących budowy, modernizacji i wyposażenia obiektów edukacyjnych, o które ubiega się jednostka, nie można uznać za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w wyżej powołanych przepisach § 23 - 27 rozporządzenia. Zatem podatnikowi nie przysługuje zwrot podatku naliczonego, na zasadach przewidzianych w § 23 - 27 rozporządzenia.

Jednostka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zatem na podstawie art. 86 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, podatnikowi o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z wniosku Jednostki wynika, że obiekty edukacyjne wraz z wyposażeniem będą służyły wyłącznie do świadczenia usług zwolnionych od podatku, tj. działalności dydaktycznej. Wobec powyższego Strona nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1999 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody jednostki, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów - w części przeznaczonej na te cele. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 23 tej ustawy, dochody uzyskane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc - wolne są od podatku. Jednocześnie, stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych m.in. z dochodów (przychodów) o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23.

Wobec powyższego podatnik nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT poprzez zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Wobec powyższego, Naczelnik Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że Jednostka nie ma możliwości, na płaszczyźnie obowiązujących przepisów podatkowych, odzyskania kwoty podatku naliczonego przy realizacji projektów dotyczących budowy, modernizacji i wyposażenia obiektów edukacyjnych. Tym samym, zgodnie z powołaną zasadą, podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany, który może być sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Stosownie do art. 14b § 1 interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy. Wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla Wnioskodawcy do czasu zmiany lub uchylenia zgodnie z art. 14b § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa. Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacja podatkowa. Zażalenie powinno spełniać wymogi określone w art. 222 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia zażalenia należy uiścić opłatę skarbową zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. "a" ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 253, poz. 2532).
Słowa kluczowe: podatek naliczony, podatek od towarów i usług, wydatek, zwrot
Data aktualizacji: 20/10/2013 12:00:01

Przechowywanie kopii faktur VAT i rejestrów na nośnikach komputerowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowość Gdańsk

Nie wiesz jak obliczyć dochód i ustalić wysokośc straty w podatku CIT? Skozystaj z biur rachunkowych w Gdańsku. Księgowośc Gdański Cię nie zawiedzie. Pamietaj, że stratą jest ujemna różnica pomiędzy sumą przychodów a kosztami ich uzyskania...

Czy należy dokumentować fakturą VAT otrzymywany bonus logistyczny?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy stawki podatku na usługi remontowe i treści faktury

Pismem z dnia 18.10.2005 r. (data wpływu- 20.10.2005) zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Pracuje Pan jako podwykonawca...

Czy zwolnienie z podatku od towarów i usług na dostęp do internetu obejmuje tylko osoby fi...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni, działając na podstawie art. 14a par. 1, par. 3 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zagwarantowanie autentyczności i integralności podczas przesyłu faktur w formie elektronicznejPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej na podstawie umowy zawartej bez wymaganego indywidualnego zezwolenia dewizowegoCzy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w fakturach VAT dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych?Czy faktura ma być zaksięgowana z odliczeniem podatku od towarów i usług, czy ma być zaksięgowana w kwocie brutto?W deklaracji za jaki okres należy wykazać fakturę korygującą zwiększającą kwotę VAT należnego do zapłaty?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.