Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Dotyczy możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT z faktur dotyczących budowy i wyposażenia obiektów edukacyjnych

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku Strony, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT z faktur zakupu dotyczących budowy i wyposażenia obiektów edukacyjnych,

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

W dniu . do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynęło pismo o "wydanie informacji o możliwości odzyskania podatku VAT" przez Stronę.Jednostka podała, że ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację dwóch projektów:"Budowa i wyposażenie obiektów edukacyjnych z zakresu drobiarstwa i technologii", "Modernizacja i wyposażenie obiektów celem harmonizacji z UE kształcenia z medycyny weterynaryjnej".W związku z wezwaniem tutejszego organu podatkowego o sprecyzowanie wniesionego żądania, Strona pismem z dnia. uzupełniła wniosek o opłatę skarbową oraz wyjaśniła, iż żądanie dotyczy potwierdzenia dwóch oświadczeń o kwalifikowalności podatku od towarów i usług. Jako podstawę do wydania takich zaświadczeń Strona wskazała Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 448/2004. W załączonych do wniosku "oświadczeniach o kwalifikowalności VAT" Jednostka zawarła oświadczenie, iż realizując przedmiotowe projekty nie może w żaden sposób odzyskać podatku od towarów i usług.

W uzasadnieniu wniosku Strona podała, iż inwestycje realizowane w ramach projektu dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego służyć będą podstawowej działalności polegającej na świadczeniu usług edukacyjnych i badawczych, które jako wymienione w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy są zwolnione od podatku VAT. Ponadto szkoła osiąga przychody z wynajmu pomieszczeń, odsprzedaży mediów i sprzedaży płodów rolnych.

Zdaniem Strony, zakupy służące działalności statutowej - zwolnionej z podatku VAT, pozbawione są możliwości odliczenia podatku VAT. Strona podkreśla, iż ze względu na rodzaj prowadzonej działalności - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) jest zwolniona z podatku dochodowego.

Złożone pisma tutejszy organ podatkowy potraktował jako wniosek o pisemną interpretację.

Z danych rejestracyjnych będących w posiadaniu tutejszego Urzędu wynika, że podmiot jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednostka składa miesięczne deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7, w których wykazuje sprzedaż zwolnioną od podatku VAT oraz sprzedaż opodatkowaną 0%, 3%, 7% i 22% stawką podatku VAT. Jednostka w deklaracjach VAT-7 dokonuje obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie zasad określonych w art. 90 ustawy.

Zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym, a w szczególności zasadą nr 7 z załącznika do rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działanie współfinansowane z funduszy strukturalnych, "podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym z wyjątkiem przypadków, gdy jest on faktycznie i ostatecznie poniesiony przez końcowego beneficjenta lub indywidualnego odbiorcę w ramach programu pomocy zgodnie z art. 87 Traktatu oraz w przypadku pomocy finansowanej przez instytucję wyznaczoną przez Państwo Członkowskie. VAT, który podlega zwrotowi, przy zastosowaniu jakichkolwiek środków, nie może być uznany za wydatek kwalifikowany nawet, jeżeli końcowy beneficjent lub indywidualny odbiorca faktycznie go nie odzyska".

Wobec tego, w przypadku beneficjentów, będących podatnikami podatku od towarów i usług, którym przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, podatek VAT nie może stanowić kosztu kwalifikowanego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego, uzależnione są od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną.

W przypadku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnicy mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tym samym nie mają podstaw do zaliczenia tego podatku do kosztów kwalifikowanych. Natomiast w przypadku, gdy nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną lub wyłącznie zwolnioną, gdy podatnik ma prawo do częściowego odliczenia podatku lub nie ma prawa do odliczenia podatku, wówczas na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a wyżej cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy mogą zaliczyć nie odliczony podatek do kosztów uzyskania przychodów, tj. mogą skompensować go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

W takich przypadkach podatnicy również nie mają podstaw do zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych.

Przypadki zwrotu podatku naliczonego w trybie szczególnym zostały przewidziane w § 23 - 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).Środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację projektów dotyczących budowy, modernizacji i wyposażenia obiektów edukacyjnych, o które ubiega się jednostka, nie można uznać za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w wyżej powołanych przepisach § 23 - 27 rozporządzenia. Zatem podatnikowi nie przysługuje zwrot podatku naliczonego, na zasadach przewidzianych w § 23 - 27 rozporządzenia.

Jednostka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zatem na podstawie art. 86 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, podatnikowi o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z wniosku Jednostki wynika, że obiekty edukacyjne wraz z wyposażeniem będą służyły wyłącznie do świadczenia usług zwolnionych od podatku, tj. działalności dydaktycznej. Wobec powyższego Strona nie ma możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1999 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody jednostki, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów - w części przeznaczonej na te cele. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 23 tej ustawy, dochody uzyskane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc - wolne są od podatku. Jednocześnie, stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych m.in. z dochodów (przychodów) o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23.

Wobec powyższego podatnik nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego VAT poprzez zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Wobec powyższego, Naczelnik Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że Jednostka nie ma możliwości, na płaszczyźnie obowiązujących przepisów podatkowych, odzyskania kwoty podatku naliczonego przy realizacji projektów dotyczących budowy, modernizacji i wyposażenia obiektów edukacyjnych. Tym samym, zgodnie z powołaną zasadą, podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany, który może być sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Stosownie do art. 14b § 1 interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy. Wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla Wnioskodawcy do czasu zmiany lub uchylenia zgodnie z art. 14b § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa. Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacja podatkowa. Zażalenie powinno spełniać wymogi określone w art. 222 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia zażalenia należy uiścić opłatę skarbową zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. "a" ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 253, poz. 2532).
Słowa kluczowe: podatek naliczony, podatek od towarów i usług, wydatek, zwrot
Data aktualizacji: 20/10/2013 12:00:01

Kto i jak powinien dokumentować wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nieruchomość?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług w przypadku zapłat...

Z wniosku Strony wynika, że Spółka prowadzi działalność polegającą min. na produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych. Spółka jest w trakcie rozbudowy fabryki i będzie korzystała z usług firm międzynarodowych, co spowoduje wystąpienie obowiązku...

Opodatkowanie premii wypłacanych otrzymanych kontrahenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Uwzględnienie w podstawie opodatkowania różnicy kwoty podatku wykazanej w fakturze, a fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zastosowanie kursu EURO do przeliczenia faktury korygującej

Na podstawie art.14a 1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa - Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.( zwanej dalej ordynacją podatkową ) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka może uznać wartość netto nie zapłaconych faktur (umorzonych) jako koszt uzyskania przychodu w roku bieżącym?Urząd Skarbowy Sochaczew 96-500 ul. Świerczewskiego 4Czy czynności refakturowania w miesiącach sierpień 2005 i styczeń 2006 podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy zasadne jest nienaliczanie podatku VAT w przypadku wystawiania faktury na przedmiotowe usługi?Czy na osobę zmarłą można wystawić fakturę VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.