Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy możliwości skorygowania podatku należnego od wierzytelności nieściągalnych i wystawienia faktur korygujących

Na podstawie art.14a § 1, 3, 4, art.21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.5 ust.1 pkt 1, art.19, art.89a, art.106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn.zm.), § 16 ust.1, ust.3, § 17 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r Nr 95 poz.798), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.08.2005r /data wpływu 12.08.2005r/ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (dotyczącej podatku od towarów i usług), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wolapostanowiłuznać stanowisko wnioskodawcy dotyczące możliwości skorygowania podatku należnego od wierzytelności nieściągalnych i wystawienia faktur korygujących za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 12.08.2005r Strona złożyła wniosek z dnia 05.08.2005r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług.Z przedmiotowego pisma wynika:Stan faktycznyWnioskodawca jest właścicielem lokalu. Do dnia 31.08.2003r miał podpisaną umowę na czas określony na najem tego lokalu ? na działalność gospodarczą. Ponieważ firma wynajmująca nie korzystała z tego lokalu podatnik wyraził zgodę na podnajem lokalu. W umowie podnajmu ujęto obowiązek podnajemcy uiszczenia czynszu na konto podatnika, na podstawie wystawianych przez niego faktur. Podnajemca winien też wpłacić w dniu przejęcia lokalu kaucję gwarancyjną. Zobowiązał się ona również do regulowania opłat eksploatacyjnych oraz należności za prąd. Podnajemca nie wywiązał się z tych zobowiązań. W związku z tym, iż działanie podnajemcy wskazywało na działanie celowe, w dniu 29.10.2003r podatnik złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury. Postępowanie zostało zawieszone z uwagi na niemożność ustalenia miejsca pobytu podnajemcy.ZapytanieCzy w związku z zaistniała sytuacją podatnik może wystawić faktury VAT korygujące ? do wcześniej wystawionych faktur za najem lokalu ? dla podnajemcy?Stanowisko wnioskodawcyZdaniem pytającego ? ma on prawo do wystawienia faktur korygujących ?do zera? uprzednio wystawione faktury za najem lokalu.

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa ? Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko podatnika w nim zawarte za nieprawidłowe.Ocena prawna stanowiska wnioskodawcyZgodnie z art.21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie takiego zobowiązania.W świetle art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W art.19 cytowanej ustawy określono, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi a w przypadku, gdy transakcje te winny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zgodnie z przepisem zawartym w art.106 ust.1 podatnicy, o których mowa w art.15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust.2, 4 i 5 oraz art.119 ust.10 i art.120 ust.16.Zgodnie zaś z § 16 ust.1 ww. rozporządzenia ? w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art.29 ust.4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się także w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy, zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu, zgodnie z § 16 ust.3. Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury ? zgodnie z § 17 ust.1.Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola stwierdza, iż nieuregulowanie należności za najem lokalu przez podnajemcę na podstawie wystawionych faktur ? nie uprawnia podatnika do wystawienia faktur korygujących ? korygujących ?do zera? faktury za najem tego lokalu.W przedmiotowej sprawie nie wystąpiła żadna z przesłanek ? określonych w ww. przepisach ? do wystawienia faktur korygujących, brak zapłaty należności nie stanowi żadnej z czynności określonych powyżej (udzielenie rabatu, zwrotu towarów, zwrot kwot nienależnych, zwrot zaliczek). Usługa najmu faktycznie miała miejsce, została ona wykonana przez podatnika podatku od towarów i usług, który prawidłowo wystawiał faktury VAT dokumentujące tę usługę. Brak jest natomiast podstaw prawnych do wystawienia faktur korygujących.Sytuacja, że kontrahenci nie zapłacili za ich wykonanie nie może zmieniać faktu, iż zobowiązanie w podatku od towarów i usług powstało już w 2003r, bowiem obowiązek zapłaty podatku powstaje niezależnie od uiszczenia zapłaty.Brak jest także uznania prawa do skorygowania podatku należnego na podstawie przepisu zawartego w art.89a ustawy o VAT, jako podatku od wierzytelności nieściągalnych. Zgodnie z ww. przepisem - od dnia 1 czerwca 2005r. ? podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, stanowiących koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust.2-7. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna.Z prawa tego można skorzystać, gdy:- dostawa towaru lub świadczenie usług są dokonywane na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, - wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny został uiszczony, - wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, - wierzytelności nie zostały uregulowane w jakiejkolwiek formie, ani nie zostały zbyte, - od daty wystawienia faktury będącej podstawą do odpisania wierzytelności nie upłynęło 5 lat, licząc od początku roku, w którym została wystawiona faktura, - wierzyciel zawiadomił dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych, a dłużnik, w ciągu 28 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.Prawo do korzystania z tzw. ulgi za złe długi zostało określone w dodanym do ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług rozdziale 1a dotyczącym rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. Przepisy ją regulujące weszły w życie z dniem 1 czerwca 2005r i mają zastosowanie wyłącznie do wierzytelności powstałych po tym dniu. Natomiast wymienione we wniosku Strony wierzytelności powstały w roku 2003 a wobec tego wyżej cytowane przepisy nie mają do nich zastosowania i Stronie nie przysługuje prawo do skorygowania podatku należnego o podatek wynikający z tych wierzytelności.

P O U C Z E N I E

Powyższej informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz obowiązujące w dniu złożenia zapytania przepisy prawa podatkowego. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, zgodnie z art.14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla podatnika, do czasu jej zmiany lub uchylenia, zgodnie z art.14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.Zgodnie z art.14a § 4 na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia, zgodnie z art.236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.Do zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej o wartości 5 zł. W przypadku składania zażalenia wraz z załącznikami należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 0, 50 zł do każdego załącznika.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, korekta podatku, wierzytelności nieściągalne
Data aktualizacji: 08/01/2013 03:00:01

Możliwość uznania refaktury za dokument księgowy stanowiący podstawę zapisu w podatkowej k...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Miejsce świadczenia usług pośrednictwa w zakresie sprzedaży oprogramowania

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Miejsce świadczenia i opodatkowania usług w zakresie badań i analiz technicznych PKWiU 74.3

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opłaty pobierane przez Prezydenta Miasta (na prawach powiatu) za czynności geodezyjne i ka...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy należy wystawić fakturę za usługi transportu międzynarodowego rozpoczęte w kwietniu...

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi:...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy bon z nadrukiem logo Spółki oraz zaproszeniem do odwiedzenia strony internetowej Spółki może byc potraktowany jako materiał reklamowy?Czy wystawiona faktura VAT ze stawką zw. jest prawidłowa?Możliwe jest uzyskanie oświadczeń o przeznaczeniu oleju od jego nabywców przed datą sprzedaży i wystawienia faktury sprzedażyCzy świadczenie usług prawniczych i windykacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?Jaka kwota stanowi podstawe opodatkowania w przypadku faktur zaliczkowych ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.