Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Dotyczy mozliwości skorzystania z odliczenia wydatków związanych z dojazdem do miejsca pracy na podstawie faktury VAT wystawionej przez przewoźnika

Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.l997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 09.01.2006r (wpływ do US l6.01.2006r) w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących skorzystania z odliczenia wydatków związanych z dojazdem do miejsca pracy na podstawie faktury VAT wystawionej przez przewoźnika.

UZASADNIENIE

W myśl art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.l997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r Dz. D. Nr 8 poz. 60 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego C.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie - art. 14 a § 4 Ordynacja podatkowa.

Pismem z dnia l6.01.2006r zwróciła się Pani z zapytaniem o ustalenie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w roku 2005 miejsce stałego zamieszkania Pani było inne niż miejsce w którym znajdował się zakład pracy. W związku z tym korzystała Pani z usług przewozowych świadczonych przez przewoźnika. Za świadczone usługi wystawiane były faktury VAT zawierające cenę za wykonaną usługę.W związku z powyższym pytanie brzmi: czy wystawiona przez przewoźnika faktura VAT może być podstawą odliczenia jako koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy.

Analizując powyższą sprawę należy stwierdzić:

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r Nr 14 poz. 176 ze zm.), koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, w przypadku gdy:podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy - wynoszą 102, 25zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227zł, podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy - nie mogą przekroczyć łącznie 1.840, 77zł za rok podatkowy, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - wynoszą 127, 82zł, a za rok podatkowym łącznie nie więcej niż 1.533, 84złpodatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, a miejsce stałego lu, b czasowego zamieszkania podatnika położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - nie mogąprzekroczyć łącznie 2.300, 94zł za rok podatkowy.Natomiast w myśl ust. 11 cytowanego wyżej art. 22, jeżeli koszty uzyskania przychodów określone W ust. 2 są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.Dołączona do wniosku kserokopia faktury VAT za wykonaną usługę przewozową z miejsca pracy do miejsca położenia zakładu pracy nie jest okresowym biletem imiennym. Jest to potwierdzenie wykonania usługi przewozowej na rzecz klienta. W związku z czym nie może stanowić podstawy do odliczenia jako koszt uzyskania przychody ze stosunku pracy.

Należy stwierdzić, że niniejsza interpretacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia zdarzenia.

Stosownie do art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja, o której mowa w art.14 a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosował ~się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowych właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej.

Od niniejszego postanowienia na podstawie art. 14a § 4 i art. 236 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa służy prawo złożenia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia - art.236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.Zażalenie, zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacja podatkowa powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: bilety, dojazdy, faktura VAT, koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób fizycznych
Data aktualizacji: 05/01/2013 15:00:01

Czy stan prawny spółki z o.o. na podstawie, którego będzie wykonywać usługi szkoleniowejes...

: Na podstawie art.14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Ordynacja podatkowa tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm. , po zapoznaniu się z treścią wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przez fundacje

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 7% przy fakturowaniu usług budowlanych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Termin wystawiania faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje dostaw wewnątrzwspólnotowych. Pytanie Spółki dotyczy wskazania, czy faktura dokumentująca dostawę wewnątrzwspólnotową powinna być wystawiona w ciągu 7 dni od daty dostawy na...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obowiązek wystawiania faktury na zaliczki otrzymywane od kontrahentów, jeżeli dotyczą usług poza VATData dostawy/wykonania usługi a data sprzedaży na fakturze w 2013 rokuKonieczność wystawiania faktury z podatkiem Vat przy świadczeniu usług pomiędzy jednostkami budżetowymiMożliwość odliczenia podatku VAT z faktur związanych z budową hali sportowejDotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz rejestracji dla celów VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.