Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Dotyczy mozliwości skorzystania z odliczenia wydatków związanych z dojazdem do miejsca pracy na podstawie faktury VAT wystawionej przez przewoźnika

Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.l997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 09.01.2006r (wpływ do US l6.01.2006r) w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących skorzystania z odliczenia wydatków związanych z dojazdem do miejsca pracy na podstawie faktury VAT wystawionej przez przewoźnika.

UZASADNIENIE

W myśl art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.l997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r Dz. D. Nr 8 poz. 60 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego C.) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie - art. 14 a § 4 Ordynacja podatkowa.

Pismem z dnia l6.01.2006r zwróciła się Pani z zapytaniem o ustalenie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w roku 2005 miejsce stałego zamieszkania Pani było inne niż miejsce w którym znajdował się zakład pracy. W związku z tym korzystała Pani z usług przewozowych świadczonych przez przewoźnika. Za świadczone usługi wystawiane były faktury VAT zawierające cenę za wykonaną usługę.W związku z powyższym pytanie brzmi: czy wystawiona przez przewoźnika faktura VAT może być podstawą odliczenia jako koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy.

Analizując powyższą sprawę należy stwierdzić:

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r Nr 14 poz. 176 ze zm.), koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, w przypadku gdy:podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy - wynoszą 102, 25zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227zł, podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy - nie mogą przekroczyć łącznie 1.840, 77zł za rok podatkowy, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - wynoszą 127, 82zł, a za rok podatkowym łącznie nie więcej niż 1.533, 84złpodatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, a miejsce stałego lu, b czasowego zamieszkania podatnika położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę - nie mogąprzekroczyć łącznie 2.300, 94zł za rok podatkowy.Natomiast w myśl ust. 11 cytowanego wyżej art. 22, jeżeli koszty uzyskania przychodów określone W ust. 2 są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.Dołączona do wniosku kserokopia faktury VAT za wykonaną usługę przewozową z miejsca pracy do miejsca położenia zakładu pracy nie jest okresowym biletem imiennym. Jest to potwierdzenie wykonania usługi przewozowej na rzecz klienta. W związku z czym nie może stanowić podstawy do odliczenia jako koszt uzyskania przychody ze stosunku pracy.

Należy stwierdzić, że niniejsza interpretacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia zdarzenia.

Stosownie do art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja, o której mowa w art.14 a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosował ~się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowych właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej.

Od niniejszego postanowienia na podstawie art. 14a § 4 i art. 236 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa służy prawo złożenia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia - art.236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.Zażalenie, zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacja podatkowa powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Słowa kluczowe: bilety, dojazdy, faktura VAT, koszty uzyskania przychodów, podatek dochodowy od osób fizycznych
Data aktualizacji: 05/01/2013 15:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nakładami poczynionymi na nieruchomoś...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wysyłania faktur elektronicznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Fakturowanie oraz opodatkowania usług zakwaterowania w internacie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wypłacone premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biura rachunkowe w Radomiu

Potrzebujesz złożyć zeznanie podatkowe? Udaj się do biura rachunkowego w Radomiu. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaki kurs waluty powinien być zastosowany do ustalenia różnic kursowych w momencie zapłaty zobowiązań oraz otrzymania należności w EURO?Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest wystawienie na koniec miesiąca jednej zbiorczej faktury przy sprzedaży ciągłej?W jaki sposób należy udokumentować zwrot zaliczki zaewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrujacej?Czy na podstawie ww. dokumentów mogę dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, zawarty w fakturach zakupu gazu do samochodu?Urząd Skarbowy Głubczyce 48-100 ul. Fabryczna 2
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.