Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu 800.000 EURO przy działach specjalnych produkcji rolnej

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna z dnia 2 stycznia 2006 r. Nr US I-2/415/42/2005, nie podzielając równocześnie stanowiska przedstawionego przez podatnika.

Wnioskiem z dnia 28 listopada 2005 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna o interpretację przepisów prawa podatkowego.Wątpliwości Pana powstały na tle następującego stanu faktycznego.Uzyskuje Pan przychody z działów specjalnych produkcji rolnej w zakresie uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych (gospodarstwo ogrodnicze). Do rozliczania z Budżetem Państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wybrał Pan normy szacunkowe określające dochód z m2 powierzchni upraw, sporządzając deklarację PIT ? 6. W chwili obecnej nie prowadzi Pan ksiąg rachunkowych. Jest Pan czynnym podatkiem podatku VAT. Z kalkulacji wstępnej na 2006 rok, w związku z rozwinięciem działalności wynika, że Pana przychody wzrosną powyżej kwoty 800.000, 00 EURO.W tym stanie faktycznym Pana wątpliwości budzi zakres stosowania przepisu art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w zakresie obowiązku prowadzenia przez podatnika ksiąg rachunkowych w przypadku przekroczenia przez niego przychodu, określonego w przepisach o rachunkowości jako granicznego do powstania tego obowiązku (800.000, 00 EURO).W Pana ocenie nie powinien być obciążony obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych nawet po uzyskaniu dochodu przekraczającego 800.000, 00 EURO.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź ? Górna w postanowieniu z dnia 2 stycznia 2006 r. Nr US I-2/415/42/2005 podzielił pogląd przedstawiony przez podatnika.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia z urzędu postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Definicja działów specjalnych produkcji rolnej została zawarta w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Jednocześnie w art. 2 ust. 2 w/w ustawy sprecyzowane zostały minimalne okresy przetrzymywania zakupionych roślin i zwierząt, przy zachowaniu których działalność wymieniona w art. 2 ust. 3 ustawy jest uznawana za działy specjalne produkcji rolnej.Okresy te wynoszą licząc od dnia nabycia:

- miesiąc ? w przypadku uprawy roślin,

- 16 dni ? w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,

- 6 tygodni ? w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

- 2 miesiące ? w przypadku pozostałych zwierząt.

W praktyce dochody oraz należny podatek z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej mogą być ustalone w dwojaki sposób.Po pierwsze, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej można ustalić na podstawie norm szacunkowych. Pierwotnie normy szacunkowe wykorzystywane do ustalenia dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej zostały sprecyzowane w załączniku nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od 1 stycznia 2002 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych jest zobowiązany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa ogłaszać w drodze rozporządzenia normy szacunkowe powiększone w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej ogłaszanego przez Prezesa GUS.W 2006 roku normy te wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. Nr 201, poz. 1663).

Po drugie, podatnik może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, o założeniu której zawiadomiony został właściwy urząd skarbowy przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeśli nastąpiło ono w trakcie roku podatkowego. Dochód podatnika stanowi wówczas różnica pomiędzy wykazanymi w księdze przychodami oraz kosztami ich uzyskania.

Natomiast zgodnie z brzmieniem przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), do osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 EURO (przeliczoną po średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy ? art. 3 ust. 3 ustawy).Podkreślić należy, iż obowiązek założenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu w/w kwoty nie ogranicza się tylko do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

A zatem, w przypadku gdy przychody z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej przekroczyłyby rocznie równowartość w walucie polskiej 800 000, 00 EURO, to od następnego roku podatnik obowiązany jest prowadzić księgi rachunkowe, zgodnie z cytowanym art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

Z uwagi na powyższe, mając na względzie zapis art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał jak w sentencji niniejszej decyzji.
Słowa kluczowe: działy specjalne produkcji rolnej, księgi rachunkowe
Data aktualizacji: 24/01/2013 09:00:01

Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z uw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak powinny być rozliczane faktury korygujące wystawione z powodu podwyższenia ceny sprzed...

Na podstawie art.14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa tekst jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm. , po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 02.11.2006r. podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku...

Samofakturowanie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zwrot wydatków związanych z budową budynku mieszkalno - usługowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowość Żory czy warto zatrudnić księgową w firmie?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji. Może ją prowadzić samodzielnie lub przy pomocy profesjonalnej księgowej. Wybór nie jest łatwy i wiele zależy od możliwości finansowych osoby, prowadzącej działalność. Część...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie faktur wewnętrznych dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycia towarówCzy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, zawartego w fakturach dotyczących zakupów i usług w ramach ww. projektu?Dotyczy nagrody przekazanej Spółce w postaci wyjazdu do KeniiDokumentowanie i opodatkowanie wypłacanych premii pieniężnychOpodatkowanie podatkiem VAT czynności polegającej na udzielaniu pożyczek spółkom zależnym oraz członkom zarządu oraz ich dokumentowania
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.