Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym można uwzględnić duplikat faktury VAT

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług w związku z wątpliwościami dotyczącymi okresu rozliczeniowego, w którym można uwzględnić duplikat faktury VAT, uznaje stanowisko Strony wyrażone w przedmiotowym wniosku za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W miesiącu styczniu 2007 roku jednostka zakupiła towar, który był związany ze środkiem trwałym w budowie. Faktura dokumentująca ten zakup nie dotarła do księgowości w miesiącu styczniu 2007 roku. Na podstawie wezwania do zapłaty od sprzedającego uregulowano zobowiązanie za fakturę w miesiącu lutym 2007 roku. Przedmiotowa faktura nie została ujęta w rejestrze zakupu - środki trwałe w miesiącu styczniu 2007 roku, a podatek VAT w niej zawarty nie został uwzględniony w deklaracji VAT-7 za ten miesiąc. Na prośbę skierowaną do sprzedawcy w miesiącu kwietniu 2007 roku Strona otrzymała Duplikat faktury.

Zdaniem Strony winno się wrócić do miesiąca stycznia 2007 roku, tj. momentu wystawienia faktury pierwotnej i dokonać korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2007 roku.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (.), przy czym kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2 - 4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

W świetle przedstawionych powyżej unormowań prawnych, podstawą do obniżenia podatku należnego jest faktura VAT .

Szczegółowe zasady wystawiania faktur oraz dane które powinny zawierać określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem. Stosownie do § 22 ust. 1 rozporządzenia, jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Przy czym w myśl ust. 2 § 22 rozporządzenia, faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz DUPLIKAT oraz datę jej wystawienia.

Oznacza to, iż w zakresie prawa do odliczenia, duplikat faktury ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, stanowiąc na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagą przedstawiony stan faktyczny, w świetle omówionych unormowań prawnych jeżeli podatnik nie skorzystał z prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktury VAT (gdyż ta zaginęła zanim została zaewidencjonowała w rejestrze zakupów), podstawę obniżenia kwoty podatku należnego stanowić będzie duplikat faktury. Podatnik może uwzględnić otrzymany duplikat faktury dokumentującej nabycie towaru w rozliczeniu za okres w którym go otrzymał lub w miesiącu następnym (art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust 11 ustawy o VAT).

A zatem stanowisko Strony zawarte we wniosku jest nieprawidłowe.

Niniejsze postanowienie wydano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w piśmie z dnia 29 czerwca 2007 roku i przepisy prawa obowiązujące w dniu jego datowania.

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Stosownie do treści art. 14b § 1 ustawy - Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta.

Zgodnie z art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 tej ustawy.

Zgodnie z art. 14a § 4, art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, odliczenie podatku od towarów i usług, okres rozliczeniowy, otrzymanie faktury
Data aktualizacji: 06/01/2013 09:00:01

Dotyczy dopuszczalności sprządzania i przechowywania faktur sprzedaży w wersji elektronicz...

W odpowiedzi na Państwa zapytanie, sformułowane we wniosku z dn. 21 lutego 2005 r. (data wpływu dn. 22 lutego 2005 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz. 535 , działając na...

Stawki podatku dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

VAT - w zakresie korekty deklaracji VAT -7

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

CIT w zakresie cash poolingu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług w sytuacji, gdy fakturę wystawiono...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi z tytułu użytkowania sieci InternetCzy faktura zakupu z tytułu usługi intensyfikacji sprzedaży za okres zgodnie z umową." będzieumożliwiała Spółce odliczenie podatku VAT?Wystawianie wezwań do zapłaty z odsetkami onlineW jakim miesiącu należy rozliczyć podatek z tytułu otrzymanego duplikatu faktury VAT-MPCzy wymagany na fakturze adres sprzedawcy może być adresem oddziału, bez podawania adresu siedziby głównej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.