Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym można uwzględnić duplikat faktury VAT

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług w związku z wątpliwościami dotyczącymi okresu rozliczeniowego, w którym można uwzględnić duplikat faktury VAT, uznaje stanowisko Strony wyrażone w przedmiotowym wniosku za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W miesiącu styczniu 2007 roku jednostka zakupiła towar, który był związany ze środkiem trwałym w budowie. Faktura dokumentująca ten zakup nie dotarła do księgowości w miesiącu styczniu 2007 roku. Na podstawie wezwania do zapłaty od sprzedającego uregulowano zobowiązanie za fakturę w miesiącu lutym 2007 roku. Przedmiotowa faktura nie została ujęta w rejestrze zakupu - środki trwałe w miesiącu styczniu 2007 roku, a podatek VAT w niej zawarty nie został uwzględniony w deklaracji VAT-7 za ten miesiąc. Na prośbę skierowaną do sprzedawcy w miesiącu kwietniu 2007 roku Strona otrzymała Duplikat faktury.

Zdaniem Strony winno się wrócić do miesiąca stycznia 2007 roku, tj. momentu wystawienia faktury pierwotnej i dokonać korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2007 roku.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (.), przy czym kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2 - 4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

W świetle przedstawionych powyżej unormowań prawnych, podstawą do obniżenia podatku należnego jest faktura VAT .

Szczegółowe zasady wystawiania faktur oraz dane które powinny zawierać określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem. Stosownie do § 22 ust. 1 rozporządzenia, jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Przy czym w myśl ust. 2 § 22 rozporządzenia, faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz DUPLIKAT oraz datę jej wystawienia.

Oznacza to, iż w zakresie prawa do odliczenia, duplikat faktury ma moc prawną równą fakturze pierwotnej, stanowiąc na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagą przedstawiony stan faktyczny, w świetle omówionych unormowań prawnych jeżeli podatnik nie skorzystał z prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktury VAT (gdyż ta zaginęła zanim została zaewidencjonowała w rejestrze zakupów), podstawę obniżenia kwoty podatku należnego stanowić będzie duplikat faktury. Podatnik może uwzględnić otrzymany duplikat faktury dokumentującej nabycie towaru w rozliczeniu za okres w którym go otrzymał lub w miesiącu następnym (art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust 11 ustawy o VAT).

A zatem stanowisko Strony zawarte we wniosku jest nieprawidłowe.

Niniejsze postanowienie wydano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w piśmie z dnia 29 czerwca 2007 roku i przepisy prawa obowiązujące w dniu jego datowania.

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Stosownie do treści art. 14b § 1 ustawy - Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta.

Zgodnie z art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 tej ustawy.

Zgodnie z art. 14a § 4, art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie.
Słowa kluczowe: duplikat faktury, odliczenie podatku od towarów i usług, okres rozliczeniowy, otrzymanie faktury
Data aktualizacji: 06/01/2013 09:00:01

Czy można pomniejszyć przychód ze sprzedaży towarów (leków) o udzielone bonifikaty?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki adres należy podawać na fakturach, jeżeli spółka ma dwa miejsca prowadzenia działalno...

Zgodnie z treścią art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową...

Czy Spółka powinna wystawić fakturę, jako usługę pośrednictwa finansowego zwolnioną od pod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy istnieje konieczność informowania urzędu o otwarciu konta w PayPal?2. Czy na podstawie...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim dokonując - na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania...

Urząd Skarbowy Brzeg 49-305 ul. Składowa 2

Zasięg terytorialny miasta Brzeg gminy Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz powiaty brzeski województwo opolskie Konta bankowe CIT 31101014010047892221000000 VAT 78101014010047892222000000 PIT 28101014010047892223000000 budżetowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Rozliczenie podatku należnego, a także korygowanie faktur VAT w okresie przed i po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenieW zakresie prawidłowości sposobu odliczenia podatku VAT z faktur remontowych - budynek z lokalami mieszkalnymi i użytkowymiCzy dochody uzyskane ze sprzedaży przedmiotów na aukcji internetowej są opodatkowane podatkiem dochodowym?Jak rozliczyć uzyskiwany z wyżej opisanego tytułu przychód?2. Czy jest to działalność gospodarcza?Czy import usług opodatkowany stawką zw powinien być wykazywany w deklaracji VAT - 7 po stronie podatku należnego w poz. 34?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.