Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy opodatkowania i dokumentowania premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16.01.2008 r. (data wpływu 12.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie premii pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność polegającą na sprzedaży hurtowej sprzętu AGD, RTV. Spółka ma zawarte umowy z producentami, importerami, dystrybutorami sprzętu AGD, RTV na podstawie których dostawcy sprzętu są zobowiązani do wypłacania premii pieniężnych z tytułu zrealizowania wskazanego poziomu zakupów, tj. przekroczenia ustalonego progu obrotów w określonym czasie - np. w skali miesiąca lub kwartału. Przyznawana premia, bonus nie jest związana z dokonaniem konkretnej transakcji zakupu towarów, jest wynikiem wszystkich dostaw dokonanych przez kontrahenta w danym okresie kalendarzowym, np. półroczu lub roku i jest przyznawana w momencie przekroczenia określonej w umowie z danym dostawcą wysokości zakupów, czyli zrealizowania określonych obrotów. Jednocześnie nie uzyskanie takiego pułapu zakupów w określonym przedziale czasowym nie jest objęte żadną sankcją, ani nie rodzi wypłaty odszkodowania ze strony Spółki nabywającej towar.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podmiot otrzymujący premię pieniężną na warunkach określonych w przytoczonym stanie faktycznym ma obowiązek opodatkować otrzymanie premii podatkiem od towarów i usług oraz wystawić fakturę VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy osiągnięcie przez nabywcę określonej umownie wielkości zakupów z danym sprzedawcą nie stanowi usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, a zatem otrzymana premia pieniężna nie jest odpłatnością (wynagrodzeniem) za świadczenie usługi. W opinii wnioskodawcy otrzymany bonus związany jest z dokonanymi od sprzedającego zakupami towarów, których sprzedaż (dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) została opodatkowana w momencie jej dokonania, zgodnie z przepisami o VAT. Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej premii prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tej samej czynności, czyli dostawy określonej wysokości zakupu towarów.

W związku z powyższym przyznanie premii nie powinno zostać udokumentowane fakturą VAT, a jedynie innym dokumentem księgowym, np. notą uznaniową wystawioną przez sprzedawcę towarów, który jest obowiązany, na podstawie zawartej umowy do wypłaty bonusu.

Swoje stanowisko Spółka opiera również na wyroku NSA z dnia 06.02.2007 r. sygn. akt I FSK 94/06.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust.1 ustawy o VAT, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej:zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Zatem każde odpłatne świadczenie na rzecz innego podmiotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby uznać dane świadczenie za świadczenie odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a beneficjentem, i w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania tego rodzaju bonusów pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m. in. od ustalenia za co faktycznie premie zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp. W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, podlegający uregulowaniom wynikającym z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.

W praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę, np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób - wówczas wypłacane premie nie są związane z żadną konkretną dostawą. W takich sytuacjach należy uznać, iż wypłacony bonus pieniężny związany jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Z przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności wynika, że Spółka ma zawarte umowy z producentami, importerami, dystrybutorami sprzętu AGD - RTV, na podstawie których dostawcy sprzętu są zobowiązani do wypłacania premii pieniężnych z tytułu zrealizowania wskazanego poziomu zakupów, tj. przekroczenia ustalonego progu obrotów w określonym czasie - np. w skali miesiąca lub kwartału. Przyznawana premia, bonus nie jest związana z dokonaniem konkretnej transakcji zakupu towarów.

W tym przypadku uznać należy, że działania Spółki, polegające na realizacji określonego poziomu obrotów, mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanej premii. Wypłacana w ten sposób gratyfikacja pieniężna nie jest związana z żadną konkretną dostawą i nie ma charakteru dobrowolnego, jest bowiem uzależniona od określonego zachowania Wnioskodawcy (nabywcy). W tym wypadku wypłacona premia nie może być uznana za rabat, stanowi bowiem rodzaj wynagrodzenia dla Wnioskodawcy (hurtownika) za świadczone na rzecz dostawcy (producenta, importera, dystrybutora) usługi. Zatem pomiędzy stronami będzie istniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, o których mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Takie działanie (świadczenie usługi przez stronę otrzymującą taką premię) należy odpowiednio udokumentować. Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę spełniającą wymogi, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zmianami).

Reasumując, z uwagi na to, iż wypłatę premii na rzecz Wnioskodawcy w zamian za przekroczenie określonego limitu zakupów od dostawcy należy uznać za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zatem podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca otrzymując przedmiotowe premie winien je dokumentować fakturami VAT.

Jednocześnie organ podatkowy zauważa, iż powołany przez Wnioskodawcę wyrok zapadł w indywidualnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: bonus, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura, premia pieniężna, rabaty, świadczenie usług
Data aktualizacji: 29/01/2013 21:00:01

Określenie stawki podatku VAT dla usług szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu importu usług elek...

Z wniosku Strony wynika, że Spółka prowadzi działalność polegającą min. na produkcji ceramicznych wyrobów sanitarnych. Spółka jest w trakcie rozbudowy fabryki i będzie korzystała z usług firm międzynarodowych, co spowoduje wystąpienie obowiązku...

Prawidłowość wystawiania faktury VAT za zakup paliwa

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy ustalenie należnego podatku od towarów i usług rachunkiem "w stu" od kwoty przekazanyc...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 24.01.2005 r., Nr (.), w sprawie...

Dot. podania na fakturach adresu zarejestrowania nabywcy

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik dokonuje dostawy towarów dla firm z Hiszpani. Na fakturze sprzedaży z dnia 29 listopada 2004r. Nr 02 11 2004 oraz z dnia 3 stycznia 2005r. Nr 01 01 2005 został wpisany adres zgodny z podanym w kontrakcie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Określenie momentu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi wsparcia technicznegoOpodatkowanie i fakturowanie czynności wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru oraz usługi transportuPrawidłowość wystawienia faktury końcowejJaką stawką VAT powinno sie obciążyć w fakturze z tytułu prawa wieczystego użytkownia gruntu i budynku?Prawo do odliczenia kwoty naliczonego podatku VAT z faktur zakupowych finansowanych z ZFŚS
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.