Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT dodatkowej zapłaty za przerób surowca

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dodatkowej zapłaty za przerób surowca,

postanawia

uznać stanowisko Spółki za prawidłowe.

Pismem z dnia. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka wykonywała usługi związane z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 15.33.90. Usługi te polegają na tym, że kontrahent dostarczał skupione przez siebie warzywa. Spółka zgodnie z procedurą technologiczną poddawała je myciu, obieraniu, oczyszczaniu, krojeniu, a jeśli wymagał tego proces technologiczny - blanszowaniu i na koniec zamrażaniu. Często też, produkt ten podlegał sortowaniu i pakowaniu.

Wykonanie tych czynności wynikało z podpisanych dwóch umów na przerób usługowy fasoli i grochu. W § 8 tych umów ustalono ceny za wykonane usługi w wysokości zależnej od poziomu przerobu i ilości.Warunkiem utrzymania tych cen, było wywiązanie się z dostarczenia określonej w § 4 umowy - wymaganej ilości surowca. W przeciwnym wypadku Spółka mogła obciążyć kontrahenta wyższą ceną za przerób, kierując się zapisem umowy, który brzmi:"W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie dokona przerobu w ciągu kolejnych trzech dni łącznie .ton surowca z powodu nie dostarczenia go przez Zleceniodawcę, zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 1 i ust. 5 niniejszej umowy, na żądanie Zleceniobiorcy zobowiązany jest do podwyższonej zapłaty za przerób o kwotę .zł/tonę surowca, który nie został przerobiony".

W uzupełnieniu wniosku Spółka wyjaśnia, iż dodatkowe opłaty naliczone kontrahentowi za przerób fasoli i grochu pochodzą z dokonanej kalkulacji ceny za usługę. Sporządzona kalkulacja zakładała przerabianie określonej ilości surowca przy maksymalnym wykorzystaniu linii produkcyjnej, pełnym wykorzystaniu siły roboczej i całkowitym pokryciu kosztów stałych. W trakcie negocjacji ustalono potrzebne dostawy surowca, ich ilości zapisano w umowie i ustalono jednostkowy koszt przetworzenia tego surowca w wysokości . zł za tonę - w przypadku wykonania wyrobu gotowego i . zł za tonę - w przypadku wykonania półfabrykatu. W sytuacji, gdy cena jest uzależniona od ilości przerobionego surowca, nie wywiązanie się z ilości i terminu dostaw powodowało, że poniesione koszty rozkładały się na mniejszą ilość przerobionego surowca, więc jednostkowy koszt przerobu był większy. Spółka, aby rozłożyć ryzyko straty na tej usłudze na obie strony kontraktu, zapisała w umowie obowiązek wywiązywania się z dostarczenia zapisanych w umowie ilości. W wyniku braku tych dostaw, Spółka z o.o. obciążona została dodatkowymi kosztami przerobu.

Zgodnie z zapisami ww. umowy w miesiącu lipcu Spółka wystawiła fakturę korygującą zwiększającą sprzedaż usług, naliczając kontrahentowi dodatkowe koszty przerobu grochu i fasoli i do tej ceny doliczyła podatek VAT wg stawki 22% - jak do usługi przerobu. Analogiczna sytuacja miała miejsce w sierpniu, więc Spółka wystawiła fakturę sprzedaży obciążającą dodatkowymi kosztami przerobu i naliczyła podatek VAT. Spółka z o.o. w odpowiedzi na przesłane faktury skierowała do Spółki, w którym powołując się na opinię Urzędu Skarbowego stwierdza, że cytowany wyżej zapis umowy, jest to rodzaj kary umownej i w takim wypadku nie podlega to podatkowi VAT. Zażądała od Strony zamiany faktury korygującej na notę obciążeniową i tym samym anulowania podatku VAT.

W świetle zaprezentowanego stanu faktycznego Spółka stawia następujące pytania:Czy taki zapis umowy należy traktować jako podwyższenie ceny, czy jest to, jak twierdzi kontrahent Spółki, kara umowna?W sytuacji uznania, że jest to kara umowna, czy należy skorygować fakturę korygującą i wystawić notę obciążającą oraz zastosować zwolnienie z VAT?Czy nota obciążająca będzie brana pod uwagę przy ustalaniu struktury sprzedaży?Zdaniem Spółki, w umowie nie ma zapisów dotyczących kar umownych, jest tylko mowa o podwyższeniu ceny, wynikającym z niedotrzymania jednego z warunków umowy, w tym przypadku - nie wywiązania się z dostarczenia wymaganej umową ilości surowca. Spółka zatem prawidłowo postąpiła opodatkowując podatkiem VAT, stawką 22%.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 19 ust 4 ww. ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 cyt. ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy (.).

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku VAT, stawka podatku dla usług sklasyfikowanych w PKWiU pod symbolem 15.33.90 wynosi 22%.

Zapis umowy podpisanej z firmą z o.o. mówi, iż "W przypadku, gdy Zleceniobiorca nie dokona przerobu w ciągu kolejnych trzech dni łącznie. ton surowca z powodu nie dostarczenia go przez Zleceniodawcę, zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy, na żądanie Zleceniobiorcy zobowiązany jest do podwyższenia zapłaty za przerób o kwotę .zł/tonę surowca, który nie został przerobiony" wskazuje, że w przypadku niespełnienia przez kontrahenta warunków umowy, odnośnie dostarczenia określonej ilości surowca cena za wykonaną usługę będzie wyższa. Z takiego sformułowania umowy nie wynika, aby podwyższenie ceny stanowiło swoistą karę umowną dla zleceniodawcy.

Potwierdza to dodatkowo Spółka w swoim piśmie z dnia. twierdząc, że dodatkowe opłaty pochodzą z dokonanej kalkulacji ceny za usługę.

Przepis § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zm.) stanowi, że fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Zatem Spółka zasadnie wystawiła fakturę korygującą, zwiększając w niej wartość wykonanych usług za miesiąc lipiec i fakturę na sprzedaż w miesiącu sierpniu obciążając nabywcę dodatkowymi kosztami przerobu, opodatkowując tę sprzedaż stawką 22%. Sprzedaż tę Spółka powinna ująć w miesiącach, w których powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, tj. w miesiącu lipcu i sierpniu.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny i prawny obowiązujący na dzień wydania niniejszego postanowienia, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Spółki dotyczące opodatkowania dodatkowej zapłaty za przerób surowca, jest prawidłowe.

Wobec powyższego tutejszy organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy. Wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, właściwe dla Wnioskodawcy - do czasu zmiany lub uchylenia, zgodnie z art. 14 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, za pośrednictwem Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacja podatkowa.

Zażalenie powinno spełniać wymogi określone w art. 222 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia zażalenia należy uiścić opłatę skarbową zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r., Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).
Słowa kluczowe: faktura korygująca, kara umowna, podatek od towarów i usług, podwyższenie ceny, usługi
Data aktualizacji: 04/01/2013 18:00:01

Opodatkowanie dochodu z tytułu wypłat z rachunku związanego z ubezpieczeniowym funduszem k...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowość Łódź

Stosownie do podstawowej zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy VAT, podatek należny podlega obniżeniu o kwotę podatku naliczonego. Księgowość w mieście Łódź, jest szeroko rozwinięta. Udaj się do biura księgowego w Łodzi, aby pomniejszyli twój...

Opodatkowanie wypłaconego bonusudokumentowanie wypłaconego bonusu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury potwierdzającej nabycie towar...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakim miesiącu można dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu za zakupion...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Udzielenie premii pieniężnej w związku z konkretną dostawą należy uznać jako rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VATObowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług, w przypadku braku stosownych adnotacji na fakturzeEwidencjonowanie świadczonych usług gastronomicznych na kasie rejestrującejDrugi Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa 00-193 ul. Stawki 2Fakturowanie a świadczenie usługi transportowej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.