Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług turystycznych?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) art. 29 ust. 1, art. 119 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu pisma Jednostki z dnia 04.05.2005 r., bez znaku, uzupełnionego pismem z dnia 18.05.2005 r., znak: SU-2/2005/124 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w wyżej wymienionym piśmie za nieprawidłowe.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Jednostkę we wniosku z dnia 04.05.2005 r. wynika, że w ramach prowadzonej działalności zajmuje się między innymi:usługami sprzątania, usługami ochrony mienia, usługami w zakresie gastronomii i hotelarstwa, usługami turystycznymi, organizacją kolonii.Organizacja kolonii przebiega następująco: Spółka wynajmuje szkołę, w której tworzy bazę noclegową, w stołówce uruchamia kuchnię kolonijną, przygotowuje posiłki dla kolonistów i obsługi z produktów zakupionych przez siebie, zatrudnia obsługę. Jednostka do przewozu kolonistów wykorzystuje własny autokar, ale również korzysta z usług PKP. W okresie trwania kolonii organizowane są wycieczki, wyjścia do kina, pływanie statkiem itp. Spółka prowadzi ewidencję zakupu wszystkich towarów i usług dotyczących organizacji kolonii, odliczając podatek naliczony z faktur, dokumentujących zakup i wystawia za usługę kolonijną osobom fizycznym, osobom prawnym czy własnym pracownikom fakturę VAT wg stawki podatku 7% na zasadach ogólnych zgodnie z art. 29 ustawy o podatku VAT, nie korzystając ze szczególnej procedury opodatkowania określonej w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług. W ocenie Wnioskodawcy jest to postępowanie prawidłowe.

Zgodnie z art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przy wykonywaniu usług turystyki ( w omawianym przypadku organizowanie kolonii) podstawą opodatkowania jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwotę marży stanowi różnica między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika podatku od towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, natomiast przez usługę dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie czy ubezpieczenie. Zasadą przy tym jest, zgodnie z art. 119 ust. 3 ustawy, iż opodatkowanie marży stosuje się jedynie w przypadku, gdy podatnik:ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek, przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydatkowane na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz posiada dokumenty, z których wynikają te kwoty.W przypadku, gdy przy świadczeniu usługi turystyki podatnik oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie (usługi własne stanowiące element składowy usługi turystyki) odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych w oparciu o zasady ogólne wynikające z zapisu art. 29 ustawy i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty. Podatnik w prowadzonej ewidencji obowiązany jest do wykazania, jaka część należności za usługę przypada na usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a jaka na usługi własne, (art. 119 ust. 5 i 6 ustawy o podatku VAT). Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem miedzy innymi art. 119 ust. 4 ustawy. Z powyższego wynika zatem, że w sytuacji, gdy podatnik świadczy nabywcy usługi własne, czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych wedle stawek właściwych dla tego rodzaju usług, a podatnik ma prawo dokonać odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupów związanych bezpośrednio z daną usługą. Natomiast zgodnie z art. 119 ust. 4 ustawy podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty. Reasumując, tut. organ podatkowy - dokonując oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy zawartego we wniosku stwierdza, że jest ono nieprawidłowe.

Jednocześnie informuje się, że powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 04.05.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 18.05.2005 r., znak: SU-2/2005/124 i stanu prawnego obowiązującego w dniu wpływu wniosku do tut. organu podatkowego i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Dodatkowo należy podkreślić, że organ podatkowy wydając niniejszą interpretację nie jest zobowiązany ani uprawniony do badania czy przedstawione we wniosku zdarzenia są zgodne ze stanem faktycznym. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, za pośrednictwem organu, który je wydał w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatek od towarów i usług, usługi turystyczne, usługi własne
Data aktualizacji: 17/10/2013 21:00:01

Wystawianie faktur elektronicznych korygujących

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy warto prowadzić księgowość Piekary Śląskie w internecie?

Internet daje nam ogromne możliwości. Pozwala też łatwiej prowadzić firmę. Za pomocą internetu można prowadzić interesy, kontaktować się z klientami, znajdować współpracowników i podwykonawców na odpowiednich portalach, a także sprzedawać i...

Zasadność wystawiania faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób należy skorygować fakturę w której mylnie podano nabywcę towaru ?

Spółka Cywilna wystąpiła do wnioskodawcy o skorygowanie faktur sprzedaży z 2004 r. wystawionych na osobę fizyczną (wspólnika tej spółki) poprzez zmianę danych nabywcy na dane Spółki. Prośbę swą Spółka uzasadniła pomyłką i stwierdziła, iż...

Czy może w celu udokumentowania zakupów warzyw i owoców ze swojego gospodarstwa rolnego wy...

Na podstawie: art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem z dnia 23 marca 2005 r. złożonym do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego przez Pana ., o...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy koniecznym jest osobne wyszczególnianie transportu na fakturze, czy można go uwzględnić w cenie towaru?Czy dowodem dokumentującym wydatki na studia winna być faktura VAT?Powiat i Starosta podatnik podatku od towarów i usługOpodatkowanie bonusówPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez podmiot czeski jako pełnomocnika i nieposiadających adresu siedziby Spółki
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.