Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Dotyczy opodatkowania premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16.04.2008 r. (data wpływu 22.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.04.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

XXX Polska S.A. (zwana dalej Spółką) posiada w Polsce sieć nowoczesnych centrów zaopatrzenia hurtowego, w których dokonuje sprzedaży towarów.

W ramach prowadzonej działalności, Spółka zgodnie z najnowszymi trendami dotyczącymi organizacji sieci handlowych, podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy obsługi swoich klientów. Działania te mają na celu zwiększenie sprzedaży towarów (nabytych przez nią uprzednio od dostawców) w placówkach handlowych Spółki. Istnienie sieci handlowej jako zorganizowanej struktury sprzedaży towarów oraz całokształt specyficznej działalności sieci handlowej przynosi więc korzyść dostawcom, których towary obecne są w sieci. Skuteczność prowadzonej działalności Spółki w tym zakresie odzwierciedlana jest przez wartość towarów nabytych przez Spółkę od poszczególnych dostawców, która wpływa wprost na wartość korzyści uzyskiwanych przez dostawców (zwiększenie sprzedaży towarów przez dostawców).

Korzyści wynikające z istnienia sieci zarządzanej przez Spółkę oraz podejmowane przez nią działania dotyczące poprawy obsługi jej klientów dostrzegają dostawcy współpracujący ze Spółką.

Zgodnie z postanowieniami umów zawartych przez Spółkę z dostawcami oraz załączników do tych umów, Spółka otrzymuje od dostawców wynagrodzenie za wszelkie działania zmierzające do zwiększenia satysfakcji konsumenta, a w konsekwencji do efektywnej sprzedaży towarów dostawcy. Wynagrodzenie to mierzone jest w oparciu o nabycie określonej wartości towarów w określonym czasie i przyjmuje formę tzw. premii pieniężnych. Premie pieniężne (zwane dalej Premiami pieniężnymi) udzielane są przez poszczególnych dostawców jako:tzw. premia pieniężna A, B: należna pozostającym w grupie spółkom (w tym Spółce), mierzona w oparciu o nabycie przez te spółki (w tym Spółkę) określonej łącznej wartości towarów w określonym czasie, określona jako procent od łącznych obrotów dostawcy z tymi spółkami i naliczana w stosunku miesięcznym, przy ostatecznym rozliczeniu dokonywanym na koniec roku kalendarzowego lub na koniec współpracy, tzw. premia pieniężna okresowa: należna Spółce, mierzona w oparciu o nabycie określonej wartości towarów w danym okresie .W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy w opisanym stanie faktycznym, ma miejsce świadczenie usługi podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Spółkę na rzecz poszczególnych dostawców, z tytułu którego wynagrodzeniem są Premie pieniężne wypłacane przez dostawców.Czy dostawcy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionych przez Spółkę faktur VAT dokumentujących wykonanie opisanych w stanie faktycznym usług, a przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, wyłączający to prawo, nie znajduje zastosowania w opisanym stanie faktycznym.Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym na miejsce świadczenie usług przez Spółkę na rzecz poszczególnych dostawców, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów I usług na zasadach ogólnych, a uzyskane przez Spółkę Premie pieniężne stanowią wynagrodzenie za świadczenie tych usług.

Jak wynika z postanowień umownych obowiązujących między Spółką a dostawcami, otrzymywane przez Spółkę Premie pieniężne nie są związane z żadną konkretną dostawą towarów, lecz odpowiadają korzyści dostawców z całokształtu działań Spółki zmierzających do efektywnej sprzedaży towarów dostawców, a wysokość Premii pieniężnych powiązana jest ze skutecznością tych działań.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega w szczególności odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie natomiast do przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenia usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnaj, które nie stanowi dostawy towarów.

Zdaniem Spółki, w omawianym stanie faktycznym dochodzi z jej strony do świadczenia usług w rozumieniu powyższych przepisów na rzecz dostawców, które polegają na całokształcie wpisanych w istnienie sieci handlowej działań zmierzających do poprawienia efektywności jej działania, zwiększenia satysfakcji konsumenta a w konsekwencji do bardziej efektywnej sprzedaży towarów (zakupionych uprzednio przez Spółkę od dostawcy). Działaniami tymi są np. wykorzystywanie przez Spółkę know-how w zakresie zbytu towarów, relacji z klientem, zarządzania asortymentem i prezentacją towarów, bieżącej działalności operacyjnej sklepu, a także szkolenie pracowników sieci handlowej itp. W świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, świadczeniem usług może być zaś każde zachowanie się Spółki w wykonaniu zobowiązania umownego.

Za wyjątkiem przypadków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy jest wykonywane odpłatnie. Zważywszy, że w zamian za opisane w stanie faktycznym działania Spółka otrzymuje wynagrodzenie w formie Premii pieniężnych, zachodzi bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem. Premie pieniężne są ekwiwalentem za wykonywane przez Spółkę usługi i stanowią należne Spółce świadczenie wzajemne. Premie pieniężne nie mają bowiem charakteru dobrowolnego, a ich wysokość powiązana jest ze skutecznością działań Spółki mierzoną w oparciu o nabycie określonej wartości towarów od dostawców w określonym czasie.

Podsumowując, zdaniem Spółki, podejmowany przez nią całokształt działań zmierzających do zwiększenia satysfakcji swoich konsumentów, za które dostawca na mocy łączących strony postanowień Umownych zdecydował się wynagrodzić Spółkę w formie Premii pieniężnych obliczanych w oparciu o nabycie określonej wartości towarów od dostawców w określonym czasie, stanowi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług odpłatne świadczenie usług.

Zdaniem Spółki, podatek od towarów i usług wykazany na wystawionych przez nią fakturach VAT dokumentujących opisywane usługi wynagradzane w formie Premii pieniężnych stanowi dla dostawców podatek naliczony w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, a regulacje art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie znajdują zastosowania do tego podatku.

Wystawiane przez Spółkę faktury VAT dokumentujące wykonane usługi zawierają podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia tych usług. Zważywszy, że świadczone przez Spółkę usługi przekładają się na wartość towarów nabywanych przez nią od dostawców, a tym samym przynoszą dostawcom korzyść (prowadzą do zwiększenia sprzedaży przez dostawców), dostawcom przysługuje na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT na zasadach ogólnych prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych przez Spółkę faktur VAT. Biorąc pod uwagę powyższe konkluzje, zdaniem Spółki, przy określaniu zakresu prawa dostawców do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych przez Spółkę faktur VAT, nie znajduje zastosowania przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Regulacja ta dotyczy bowiem tych faktur VAT, które dokumentują czynności niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, co nie ma miejsca w przedstawionym stanie faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust.1 ustawy o VAT, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Zatem każde odpłatne świadczenie na rzecz innego podmiotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby uznać dane świadczenie za świadczenie odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a beneficjentem, i w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania tego rodzaju bonusów pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m. in. od ustalenia za co faktycznie premie zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp. W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, podlegający uregulowaniom wynikającym z art. 29 ust. 4 cyt. ustawy.

W praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę, np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób - wówczas wypłacane premie nie są związane z żadną konkretną dostawą. W takich sytuacjach należy uznać, iż wypłacony bonus pieniężny związany jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Z przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności wynika, że Spółka zawarła umowy handlowe z dostawcami. Na podstawie przedmiotowych umów oraz załączników do umów, Spółka otrzymuje od dostawców wynagrodzenie za wszelkie działania zmierzające do zwiększenia satysfakcji konsumenta, a w konsekwencji do efektywnej sprzedaży towarów dostawcy. Wynagrodzenie to mierzone jest w oparciu o nabycie określonej wartości towarów w określonym czasie i przyjmuje formę tzw. premii pieniężnych.

Spółka otrzymuje dwa rodzaje premii pieniężnych, tzw.:premia pieniężna A, B: należna pozostającym w grupie spółkom (w tym Spółce), mierzona w oparciu o nabycie przez te spółki (w tym Spółkę) określonej łącznej wartości towarów w określonym czasie, określona jako procent od łącznych obrotów dostawcy z tymi spółkami i naliczana w stosunku miesięcznym, przy ostatecznym rozliczeniu dokonywanym na koniec roku kalendarzowego lub na koniec współpracy. premia pieniężna okresowa: należna Spółce, mierzona w oparciu o nabycie określonej wartości towarów w danym okresie.W tym przypadku uznać należy, że działania Spółki, polegające na realizacji określonego poziomu obrotów, mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanych premii. Wypłacane w ten sposób gratyfikacje pieniężne nie są związane z żadną konkretną dostawą i nie mają charakteru dobrowolnego, są bowiem uzależnione od określonych zachowań Wnioskodawcy. W tym wypadku wypłacone premie nie mogą być uznane za rabat, stanowią bowiem rodzaj wynagrodzenia dla Spółki za świadczone na rzecz dostawców usługi. Zatem pomiędzy stronami będzie istniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług za wynagrodzeniem, o których mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Takie działanie (świadczenie usługi przez stronę otrzymującą taką premię) należy odpowiednio udokumentować. Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę spełniającą wymogi, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zmianami).

Odnosząc się do kwestii dotyczącej prawa dostawców do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT wystawianych przez Spółkę otrzymującą przedmiotowe premie (dokumentujących wykonanie ww. usług), zastosowanie znajdą uregulowania zawarte w art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, zgodnie z którym w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 14, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jednocześnie należy zauważyć, iż realizacja prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony jest obostrzona pewnymi ograniczeniami. Treść art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy wskazuje, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Reasumując, z uwagi na to, iż wypłatę premii pieniężnych A, B na rzecz Wnioskodawcy w zamian za nabycie przez wszystkich Zamawiających (w tym Spółki) określonej łącznej wartości towarów w określonym czasie jak i wypłatę premii pieniężnych okresowych na rzecz Wnioskodawcy w zamian za nabycie określonej wartości towarów w danym okresie, należy uznać za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami), zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca (nabywca) otrzymując przedmiotowe premie winien je dokumentować fakturami VAT, które będą stanowić dla dostawców podstawę obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów art. 88 cyt. ustawy. Natomiast art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w tym wypadku nie będzie miał zastosowania.

Z uwagi na fakt, że występującym o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Spółka (nabywca), przedmiotowa interpretacja w części dotyczącej prawa dostawców do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT wystawianych przez Spółkę nie wywoła skutków określonych w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: bonus, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura, obniżenie podatku należnego, podatek naliczony, prawo do odliczenia, premia pieniężna, rabaty, świadczenie usług
Data aktualizacji: 22/01/2013 18:00:01

Czy kwoty z zapłaconych pierwotnie faktur dotyczące czynszu stanowią koszty firmy?

Z treści złożonego wniosku wynika, iż w lutym 2005r. otrzymała Pani z firmy faktury dot. czynszu za lokal użytkowy za lata 1999-2003 z adnotacją anulowane . Jednocześnie za w w okres wpłynęły faktury za najem lokalu wystawione przez Urząd Miasta...

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa

Ustawą z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wielokrotnie nowelizowaną, uregulowane zostały zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i...

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jak powinna być wystawiona faktura VAT w przypadku świadczenia na rzecz polskich podatnikó...

Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób samochodem Ford Transit. Usługi przewozu osób wykonywane są na rzecz polskich firm - podatników VAT w kraju i na rzecz tych podmiotów wystawiane są faktury VAT. Dla usług przewozu...

Otrzymanie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu wg stawki podatku 22% i winno być potwi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka postąpiła słusznie wystawiając fakturę z doliczonym podatkiem od towarów i usług?Brak opodatkowania wykonywania wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnegoPotwierdzenie odbioru korekty faktury elektronicznejPrawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie usługi zorganizowania spotkania okolicznościowego dla pracowników z okazji BarbórkiPodatnik zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie swojego stanowiska w sprawie dotyczącej udokumentowania oraz rozliczenia przedmiotowej transakcji
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.